• Посилання скопійовано

Прояви дискримінації при прийнятті на посаду

ВС вказав* на те, що ненадання претендентові на посаду можливості подати заяву про прийняття на роботу у прийнятний для нього спосіб, враховуючи карантинні обмеження, не є проявами дискримінації щодо нього.

У коментованому нами судовому рішенні суд надає відповідь на запитання, як спілкуватися з потенційними працівниками під час обмеженості доступу до роботодавця (його приміщень та спілкування з особами, які відповідають за рекрутинг).

* Постанова ВС у справі від 22.02.2023 №274/7153/20.

Зокрема, під час пандемії, а саме 21 вересня 2020 року, 5, 8, 12, 15 жовтня 2020 року особа зверталася до комунального підприємства із заявами про працевлаштування на посаду оператора котельні.

Під час подання заяв потенційний працівник пропонував комунальному підприємству ознайомитися з оригіналами документів, виданих на його ім’я: паспортом, посвідченням про закінчення професійно-технічної освіти за фахом оператора котельні, висновками психофізіологічної експертизи, свідоцтвом про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, трудовою книжкою та дипломом спеціаліста.

Проте представник роботодавця ознайомлюватися з документами відмовився.

12 жовтня 2020 року претендент звернувся до міської ради із заявою про працевлаштування на посаду оператора котельні та повідомив обставини, що були штучно створені адміністрацією комунального підприємства для перешкоджання подання підприємству документів у належний спосіб.

15 жовтня 2020 року працівники роботодавця відмовилися від отримання такої заяви, пройти до приміщення для реєстрації заяви не дозволили, запропонували покласти заяву до скриньки «довіри» чи надіслати її засобами поштового зв’язку.

Зазначену заяву претендент надіслав засобами поштового зв’язку, поклав заяву до скриньки «довіри» і, крім того, надіслав пакет документів до міської ради.

У відповідь на заяву від 15.10.2020 отримав повідомлення від підприємства, що набір працівників не проводиться.

Отже, у жовтні 2020 року претендент звернувся до суду з позовом до комунального підприємства про визнання факту дискримінації під час укладання трудового договору, зобов’язання укласти трудовий договір і стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Він вважає, що стосовно нього було допущено дискримінацію у сфері праці: керівник комунального підприємства допускає вибірковий доступ до приміщення підприємства, а отже, встановив нерівні умови для працевлаштування його та інших осіб без об’єктивного та розумного обґрунтування. При цьому три його заяви від 15.10.2020 було розглянуто через 5 днів, тобто 20 жовтня 2020 року. А заяви інших працівників розглядались у день їх подання.

Дискримінація

Дискримінація — ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі — певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Ст. 1 Закону про протидію дискримінації

Дискримінація (лат. discriminatio «розрізнення») — це будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав. Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи стосовно можливостей інших груп.

Роботодавець має право на обмеження доступу до приміщень

Згідно з рішенням міської ради від 18.09.2020 №210 опалювальний період 2020 — 2021 рр. встановлено з 15.10.2020.

Особа у приміщенні підприємства залишала кілька заяв на працевлаштування від 21.09.2020, 05.10.2020, 12.10.2020 та від 15.10.2020.

Проте на час подання заяв від 21.09.2020, 05.10.2020, 12.10.2020 не було рішення про початок прийняття на роботу операторів котельні на опалювальний сезон за строковим трудовим договором. У відповідях на заяви про прийняття на роботу було зазначено, що на час подання заяв не здійснюється приймання на роботу на посаду оператора котельні, бо опалювальний сезон планувалося розпочати 15.10.2020. Тобто не було підстави для укладення строкового трудового договору, строк якого погоджується сторонами.

Крім того, позивач не долучав додатків до заяви на працевлаштування, а лише пропонував секретарю ознайомитися з ними.

Секретар не наділена повноваженнями на прийняття на роботу, не формує та не веде особові справи, а також не є відповідальною за проходження співбесіди з претендентами на працевлаштування.

15.10.2020 позивач знову залишив у приміщенні підприємства заяву про прийняття на роботу.

Цього дня підприємство здійснювало приймання працівників на роботу, в т. ч. за скеруванням державної служби зайнятості з наданням необхідних оригіналів документів та попередньо проведеною обов’язковою співбесідою. Особливу увагу звертали на дотримання протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVІD-19.

15.10.2020 підприємство прийняло на роботу операторів котельні зі строковим трудовим договором з 16 — 17 жовтня 2020 року.

Претендент на посаду не вчинив необхідних дій для укладення трудового договору в письмовій формі, не надав належним чином оригіналів усіх необхідних документів. Провести співбесіду роботодавцю з претендентом на посаду оператора котельні (за класифікатором професій ДК 003:2010 робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування підвищеної небезпеки, складання устаткування та машин) було неможливо.

З метою виконання карантинних заходів, позаяк комунальне підприємство є підприємством підвищеної небезпеки, адміністрація підприємства обмежила доступ сторонніх осіб до служб та персоналу для захисту від можливого зараження та зриву опалювального сезону.

Такі заходи не можуть вказувати на прояв дискримінації щодо осіб, які є претендентами на посаду у комунальному підприємстві. Крім того, укласти трудовий договір є правом будь-якої сторони, а не її обов’язком.

Які дії можна вважати проявом дискримінації?

У постанові від 01.04.2020 у справі №804/2823/16 Велика Палата ВС дійшла висновку, що факт дискримінації може бути встановлений лише у разі, коли розрізнення у ставленні до особи вмотивоване притаманною їй певною персональною ознакою.

Практика ЄСПЛ і КСУ

61. За практикою Європейського суду з прав людини дискримінація означає поводження з особами у різний спосіб, без об’єктивного та розумного обґрунтування, у відносно схожих ситуаціях (див. рішення у справі «Вілліс проти Сполученого Королівства», заява №36042/97). Відмінність у ставленні є дискримінаційною, якщо вона не має об’єктивного та розумного обґрунтування, іншими словами, якщо вона не переслідує легітимну ціль або якщо немає розумного співвідношення між застосованими засобами та переслідуваною ціллю (див. рішення від 21 лютого 1997 року у справі «Ван Раальте проти Нідерландів») (пункти 48, 49 рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Пічкур проти України», заява №10441/06).

62. Аналогічний підхід у своїх рішеннях застосовує й Конституційний Суд України, вказуючи на те, що мета встановлення певних відмінностей (вимог) у правовому статусі повинна бути істотною, а самі відмінності (вимоги), що переслідують таку мету, мають відповідати конституційним положенням, бути об’єктивно виправданими, обґрунтованими та справедливими. У противному разі встановлення обмежень означало б дискримінацію (абзац 7 пункту 4.1 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 07 липня 2004 року №14-рп/2004).

Постанова Великої Палати ВС від 01.04.2020 у справі №804/2823/16

Згідно з ч. 3 ст. 6 Закону про протидію дискримінації не вважаються дискримінацією дії, які не обмежують права та свободи інших осіб і не створюють перешкод для їх реалізації, а також не надають необґрунтованих переваг особам та/або групам осіб за їх певними ознаками, стосовно яких застосовуються позитивні дії, а саме:

— спеціальний захист з боку держави окремих категорій осіб, які потребують такого захисту;

— здійснення заходів, спрямованих на збереження ідентичності окремих груп осіб, якщо такі заходи є необхідними;

— надання пільг та компенсацій окремим категоріям осіб у випадках, передбачених законом;

— встановлення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян;

— особливі вимоги, передбачені законом, щодо реалізації окремих прав осіб.

Це важливо!

Особи, які вважають, що вони зазнали дискримінації у сфері праці, мають право звернутися зі скаргою до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду (ч. 4 ст. 2-1 КЗпП).

Суди були одностайні: дотримання карантину не є дискримінацією

Суди нагадали, що у справах про дискримінацію саме особа, яка звертається до суду, зобов’язана навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на роботодавця (у нашій справі).

Такі доводи у заяві, зокрема недопуск до приміщення, відповідь на запит через п’ять днів, не є дискримінацією в розумінні трудового законодавства.

При цьому особа не наголошує, що мали місце прямі чи непрямі переваги під час укладення трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання, заборона на які визначена ст. 22 КЗпП.

А сам претендент на посаду не належить до кола осіб, з якими роботодавець зобов’язаний був укласти трудовий договір (запрошення на роботу в порядку переведення, молоді спеціалісти, яких в установленому законом порядку скеровано на роботу до цієї організації тощо). Не перебував він і на обліку в центрі зайнятості як безробітний.

Також, як зазначено вище, з дискримінаційною ознакою відмова у прийнятті на роботу претендента на посаду не пов’язана.

Тож ненадання претендентові на посаду можливості подати заяву про прийняття на роботу у прийнятний для нього спосіб, враховуючи карантинні обмеження та можливі попередні численні звернення до суду з позовами про порушення його трудових прав, не є проявами дискримінації щодо нього.

Нормативна база

Автор: Канарьова Наталія

До змісту номеру