• Посилання скопійовано

Обліковували окремо, продаємо як один об’єкт

ТОВ — платник податку на прибуток та ПДВ продає будівлю з обладнанням, що обліковуються на субрахунку 103 та 104 відповідно. Як відобразити цю операцію в обліку?

Об’єкт основних засобів — це (п. 4 НП(С)БО 7 та п. 4 Методрекомендацій №561):

— закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям до нього;

— конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

— відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно;

інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися у бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів.

Отже, підприємство має вибір: обліковувати будівлю й обладнання, яке в ньому розташовано (кондиціонери, системи сигналізації та спостереження тощо), разом як один об’єкт обліку чи як декілька об’єктів. В описаній ситуації підприємство ухвалило рішення обліковувати ці об’єкти окремо.  У разі продажу будівлі й обладнання у договорі мало бути виокремлено дві позиції: будівля й обладнання з його деталізацією в акті приймання-передачі. Це істотно спростило б облік.

Але у випадку, який ми розглядаємо, окремого продажу не відбулося. Натомість у договорі предметом купівлі-продажу було зазначено «будівлю». Проте позначено, що під будівлею мається на увазі й установлене в ній згадане обладнання. Воно ж було зазначене і в акті прийманння-передачі (як складові предмета продажу «будівлі»).

Тому у бухгалтера було, по суті, два варіанти (а рішення, який із них обрати, мав ухвалити керівник підприємства):

1) при переведенні об’єктів ОЗ у необоротні активи, призначені для продажу (на Д-т 286), об’єднати будівлю і це обладнання в один об’єкт «будівля»;

2) або відобразити в обліку реалізацію цих складових окремо, хоча й на підставі одного договору та акта приймання-передачі.

Розгляньмо перший варіант, адже він трохи складніший.

Документальне оформлення

Документально оформляємо це так:

— складаємо наказ, яким визначаємо, які компоненти будуть включені до єдиного об’єкта, параметри для розрахунку амортизації нового об’єкта (строк корисного використання, первісна та залишкова вартість);

— на підставі бухгалтерської довідки й акта комплектації відображаємо це в обліку;

— інвентарні картки за старими об’єктами закриваємо і відкриваємо нову на новий об’єкт.

Бухгалтерський облік

В обліку ця операція буде відображена так:

— Д-т 286/но К-т 103/б — вартість будівлі (б) включено до вартості нового об’єкта (но) обліку;

— Д-т 131/б К-т 103/б — списуємо суму накопиченого зносу будівлі;

— Д-т 286/но К-т 104 — вартість обладнання включено до вартості нового об’єкта обліку;

— Д-т 131/об К-т 104/но — списуємо суму накопиченого зносу обладнання.

Новий об’єкт ОЗ буде продано в загальному порядку:

— Д-т 680 К-т 712 — дохід від реалізації (передання) покупцю необоротного активу, утримуваного для продажу;

— Д-т 943 К-т 286 — списано вартість активу, утримуваного для продажу;

— Д-т 311 К-т 680 — отримано оплату за продаж активу.

Автор: Пантюхова Анна

До змісту номеру