• Посилання скопійовано

Аграрні ноти

В Україні прийнято Закон про аграрні ноти, який набере чинності з 01.01.2025. Ним запроваджується ще один фінансовий інструмент кредитування аграріїв: аграрні ноти (далі — АН). Розгляньмо його особливості.

Поняття аграрної ноти

Наведене у ст. 5 Закону про АН.

Основні характеристики АН:

— неемісійний цінний папір;

— посвідчує безумовне зобов’язання боржника, забезпечене заставою;

— передбачає постачання сільгосппродукції або сплату коштів кредиторові.

За ступенем оборотоздатності АН поділяють на:

обмежено оборотоздатні (не підлягають передачі, крім спадкування, правонаступництва або згідно з актом публічно-правового характеру);

частково обмежено оборотоздатні (торгівля на організованих ринках капіталу обмежена; передбачено солідарну відповідальність кредиторів);

необмежені в обороті (вільно обертаються на організованих ринках капіталу; не мають солідарної відповідальності кредиторів).

АН існує в електронній формі:

— у вигляді облікового запису на рахунку в цінних паперах;

— відображається в системі депозитарного обліку цінних паперів;

— містить відомості про реквізити аграрної ноти та іншу інформацію, визначену законом.

За видом зобов’язання АН поділяють на:

товарні (передбачають постачання сільгосппродукції);

фінансові (передбачають сплату коштів).

Аграрні ноти і аграрні розписки

З наведеного випливає, що АН подібні до аграрних розписок. Але згідно зі ст. 2 Закону про АН дія цього закону не поширюється на відносини, що регулюються Законом про АР. Як і Закон про АР не поширюється на відносини щодо АН. Причому АН не може використовуватися одночасно з АР, одним і тим самим боржником щодо одного і того самого предмета застави.

Товарна аграрна нота (ТАН)

Особливості ТАН описані у ст. 6 Закону про АН.

ТАН — це АН, що посвідчує безумовне зобов’язання боржника здійснити постачання сільгосппродукції, вид, якість, кількість, місце та строк постачання якої визначені такою нотою.

Якщо планується постачання кількох видів сільгосппродукції, то для кожної складають окрему ТАН.

Реквізити ТАН складаються з двох частин: основної та виконавчої. Ці реквізити описані, відповідно, у ч. 3 і 6 ст. 6 Закону про АН.

Фінансова аграрна нота (ФАН)

Особливості ФАН описані у ст. 7 Закону про АН.

ФАН — це АН, що посвідчує безумовне зобов’язання боржника у визначений термін або протягом установленого строку сплатити кредиторові грошову суму, розмір якої може бути фіксований або змінний, що може визначатися за формулою, з урахуванням ціни сільгосппродукції визначених виду, кількості та якості, курсу валют, індексів тощо або в інший спосіб, передбачений такою нотою.

Зобов’язання за ФАН здійснюють коштами виключно у безготівковій формі.

Як і ТАН, ФАН також складається з двох частин: основної та виконавчої. Реквізити цих частин наведені у ч. 4 і 6 ст. 7 Закону про АН.

Реєстр АН

Інформацію про реєстр читаємо у ст. 8 Закону про АН.

Реєстр АН — це електронна система, де обліковуються всі АН, що випускаються в Україні.

У реєстрі зберігається інформація про:

— реквізити АН;

— боржника;

— кредитора;

— предмет застави;

— стан виконання зобов’язань.

До інформації про АН забезпечується такий доступ:

— загальнодоступна інформація (про факт видачі, стан виконання зобов’язань, предмет застави, ступінь оборотоздатності);

— виписки з реєстру (для боржника, кредитора, поручителя);

— спеціальні виписки з реєстру (для кредитора у разі невиконання зобов’язань).

Доступ до загальнодоступної інформації здійснюється безоплатно, через вебсайт реєстру. Виписки з реєстру — за плату, через електронний кабінет.

Реєстр АН обмінюється інформацією з іншими системами:

— Державним реєстром обтяжень рухомого майна;

— Державним реєстром речових прав на нерухоме майно;

— Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

— іншими реєстрами та базами даних.

Держатель та адміністратор реєстру АН — Центральний депозитарій цінних паперів. Положення про реєстр АН має затвердити НКЦПФР.

Відомості про АН зберігаються в реєстрі не менше ніж 10 років після припинення зобов’язань за ними.

Використання АН

АН використовують як інструмент залучення коштів до сільського господарства України та/або для здійснення розрахунків за чинними договорами (див. ст. 3 Закону про АН).

Тобто сільгосптоваровиробник, який потребує коштів для господарської діяльності, може видати АН особі, а така особа передасть сільгосптоваровиробнику кошти.

Надалі кредитор може дочекатися від боржника виконання зобов’язання за АН або передати АН в оплату за іншими своїми договорами, якщо така передача дозволена в АН (див. вище ступені оборотоздатності АН).

Видавати АН, тобто бути боржниками, а також бути кредиторами можуть як юридичні, так і фізичні особи, включно з ФОПами.

Видача АН

Видачу АН можна розбити на кілька етапів (див. ст. 9 Закону про АН).

1. Заповнення реквізитів.

Особа, яка бажає випустити АН, заповнює її реквізити у реєстрі.  Зміст реквізитів погоджується з особою, яка бажає отримати АН, шляхом накладення електронних підписів.

Видавати АН мають право:

— особи, які володіють земельною ділянкою сільгосппризначення або правом користування такою ділянкою. Якщо право власності на земельну ділянку належить двом і більше співвласникам або право користування земельною ділянкою належить двом і більше користувачам, такі особи видають АН спільно;

— сільгоспкооперативи, якщо хоча б один член кооперативу володіє земельною ділянкою сільгосппризначення або правом користування такою ділянкою. Такий член надає згоду на видачу АН і разом із кооперативом несе солідарну відповідальність за зобов’язаннями за такою АН.

2. Депонування документа про введення неемісійного цінного папера до системи депозитарного обліку.

Видавець АН укладає договір із Центральним депозитарієм про введення неемісійного цінного папера до системи депозитарного обліку. Депонується документ про введення неемісійного цінного папера до системи депозитарного обліку.

3. Видача АН.

АН вважається виданою з моменту депонування документа у Центральному депозитарії.

Адміністратор реєстру перевіряє належність боржникові права на земельну ділянку, зазначену в АН.

Відомості про предмет застави за АН вносять до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

З моменту видачі АН до припинення зобов’язань за нею боржник втрачає право розпоряджатися речовими правами на земельну ділянку без дозволу кредитора.

Якщо право на земельну ділянку перейде від боржника до нової особи

Дивимося норми ч. 8 ст. 9 Закону про АН.

У разі невиконання боржником умов договору оренди, якщо таке порушення може мати наслідком припинення права користування земельною ділянкою, зазначеною в АН, кредитор зобов’язаний здійснити заходи досудового врегулювання спору. Якщо врегулювати спір таким чином не вдасться, можна звернутися до суду. Суд, вирішуючи справу про припинення права користування земельною ділянкою, перевіряє факт наявності зобов’язань за АН, а також виконання кредитором обов’язку повідомити боржника про пропозицію виконати зобов’язання.

Обов’язки нової особи, до якої від боржника перейшло право власності чи користування земельною ділянкою, наведено у ст. 10 Закону про АН.

Новий власник/користувач земельної ділянки несе солідарну відповідальність за АН. Це правило не застосовується, якщо:

— земельна ділянка повернута власникові через суд (власник пропонував кредитору виконати зобов’язання за договором оренди тощо);

— строк договору оренди тощо закінчився.

Перехід права власності/користування не зупиняє дію застави майбутньої сільгосппродукції.

Боржник зобов’язаний повідомити нового власника/користувача про обтяження та кредитора про перехід права власності/користування протягом 5 днів. Таке повідомлення він надсилає через електронний кабінет в реєстрі.

Застава майбутньої сільгосппродукції

Визначена в ст. 13 Закону про АН.

Застава майбутньої сільськогосподарської продукції.

Може бути предметом застави за АН (крім випадків, наведених у ч. 14 і 15 ст. 13 Закону про АН).

Не можуть бути предметом застави земельні ділянки сільгосппризначення.

Боржник гарантує вільне від вимог третіх осіб право передати майно у заставу.

Вартість предмета застави не може бути меншою за розмір зобов’язання за АН на день видачі АН.

Передача застави у наступну заставу.

Можлива лише за письмовою згодою кредитора та лише за іншою АН. Причому термін наступної застави має бути пізніше терміну попередньої.

Права кредитора у разі невиконання боржником зобов’язань.

Отримати задоволення вимог за рахунок заставленої продукції переважно перед іншими кредиторами.

Кредитор може задовольнити власні вимоги за рахунок майбутньої сільгосппродукції у будь-який із таких способів:

— отримати право власності на предмет застави у рахунок виконання зобов’язання боржника;

— доростити, зібрати врожай, отримати заставлену сільгосппродукцію самостійно або уповноваживши на це інших осіб;

— продати заставлену продукцію на публічних торгах.

Завершення виробництва сільгосппродукції.

У момент завершення виробництва (збирання) сільгосппродукції предметом застави за АН стає зібрана (отримана) сільгосппродукція. Боржник зобов’язаний письмово повідомити кредитора про таку сільгосппродукцію, надіславши повідомлення через депозитарну систему протягом 5 робочих днів з дати вирощування (збирання, виробництва).

Гарантія фінустанови (див. ст. 17 Закону про АН).

Зобов’язання за АН може бути забезпечене гарантією фінустанови. Гарантія здійснюється на підставі договору гарантії, інформаційне повідомлення про який зазначається у реєстрі.

Гарантія для ФАН виникає з моменту внесення інформаційного повідомлення про договір гарантії до реєстру, а для ТАН — з моменту її конвертації у ФАН.

Внесення змін до низки законодавчих актів

Розділом VI «Прикінцеві положення» Закону про АН внесено зміни до багатьох законодавчих актів — ГКУ, ЦКУ, ГПКУ, ЦПКУ та інших. Цими змінами АН фактично введено до законодавчого поля України.

Застава сільгосппродукції, крім майбутньої

Згідно зі ст. 14 Закону про АН, це сільгосппродукція, яка вже наявна у боржника на момент складання АН.

Боржник володіє, користується та розпоряджається такою сільгосппродукцією (предметом застави) згідно з нормами Закону про АН, Закону про заставу та іншими актами законодавства, якими регулюється застава товарів в обороті або у переробці.

Якщо боржник продає таку сільгосппродукцію, то має протягом семи робочих днів з дати передачі права власності замінити її на іншу сільгосппродукцію того самого виду, такої самої якості та в такій самій кількості. А в разі незаміни — достроково на вимогу кредитора виконати зобов’язання за АН.

Протягом 5 днів боржник та кредитор вносять заміну до реквізитів АН у реєстрі через електронні кабінети.

Моніторинг предмета застави

Кредитор має право моніторити предмет застави (див. ст. 15 Закону про АН).

Моніторинг передбачає спостереження за дотриманням боржником відповідної виробничої технології. А тому кредитор має право доступу до відповідних земельних ділянок, приміщень зі зберігання сільгосппродукції.

Водночас забороняється втручання або перешкоджання господарській діяльності боржника під час моніторингу.

Якщо внаслідок моніторингу кредитор виявить порушення, що ставить під загрозу отримання сільгосппродукції, він має право скласти акт про порушення виробничої технології та вимагати від боржника усунення порушень (див. ст. 16 Закону про АН). Копія акта надсилається боржнику за допомогою програмно-технічних засобів через депозитарну систему України з відображенням в електронному кабінеті у Реєстрі.

Якщо вимоги кредитора не будуть усунуті боржником, кредитор має право з метою порятунку предмета застави завершити вирощування, збирання, виробництво. Але якщо боржник не згоден з вимогами акта, він може звернутися для вирішення спору до організації, зазначеної в АН.

Припинення зобов’язань за АН

Припиняється зобов’язання за АН у зв’язку з належним виконанням у порядку, визначеному ст. 19 (ТАН) і 20 (ФАН) Закону про АН.

Виконання зобов’язань за ТАН.

Виконати зобов’язання можна в один із таких способів:

1) постачити наведену в АН сільгосппродукцію;

2) передати кредиторові просте або обидві частини подвійного складського свідоцтва на зазначену в АН продукцію.

Але сторони можуть погодитися і про постачання іншої сільгосппродукції, ніж зазначена в АН.

Виконання зобов’язань за ФАН.

Зобов’язання за ФАН виконується шляхом перерахування коштів боржником або особою, яка несе солідарну відповідальність із боржником, на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у НБУ, якщо розрахунки здійснюються у національній валюті, або на рахунки, відкриті Центральним депозитарієм в інших банках, у тому числі іноземних, що відповідають критеріям, установленим НБУ, якщо розрахунки здійснюються в іноземній валюті, для подальшого перерахування таких коштів кредиторові через депозитарну установу, яка веде рахунок у цінних паперах, на якому обліковується така ФАН.

Підтвердження припинення зобов’язання за АН (див. ст. 21 Закону про АН).

Таким підтвердженням є запис про це у Реєстрі.

Запис щодо ТАН вноситься кредитором на підставі документа про прийняття сільгосппродукції або отримання складського свідоцтва.

А запис щодо ФАН вноситься програмно-технічними засобами реєстру.

Примусове стягнення за АН

Порядок стягнення заборгованості за аграрною нотою, включаючи звернення стягнення на предмет застави, інші активи боржника, а також права кредитора у разі недостатності застави визначені в ст. 23 Закону про АН.

Нормативна база

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру