• Посилання скопійовано

Ліміт каси: від створення до відповідальності

Лімітом залишку готівки у касі є граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі у позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня (пп. 16 п. 3 розд. І Положення №148).

Хто має створювати ліміт каси?

Правила встановлення ліміту каси прописані в п. 14 розд. ІІ Положення №148. За ним установа/підприємство, що здійснює операції з готівкою у національній валюті, встановлює ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) виходячи з потреби прискорення обігу готівки та своєчасного її надходження до кас банків.

Ці вимоги поширюються на небанківських юросіб.

А от банкам і фізособам-підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.

Зверніть увагу: залишку готівки, який би міг залишатися у юрособи тривалий час без затвердження його суми (ліміту каси), не передбачено. Тобто якщо ліміт каси не затверджено, то він дорівнює нулю! Але це обмеження подекуди можна цілком легально обійти, а наслідки незатвердження ліміту каси нині не такі погані, як раніше. Докладно про це — далі.

На що впливає ліміт каси?

Так, суб’єкти господарювання не мають права накопичувати готівкову виручку (готівку) у касах понад установлений ліміт каси, навіть для здійснення витрат до настання строків цих виплат. І за п. 15 розд. ІІ Положення №148 установи/підприємства мають право тримати у позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. Готівкову виручку (готівку), що перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здають до банків для її зарахування на банківські рахунки.

Для відокремлених підрозділів установ/підприємств прописано окреме правило. Вони мають право здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас юросіб або надавачів платіжних послуг, комерційних агентів із приймання готівки для її переказу та зарахування на банківські рахунки юросіб.

Саме тому готівка, одержана у банку на інші виплати, ніж винятки, про які — далі, видається установою/підприємством своїм працівникам того самого дня.

Водночас суми готівки, одержані у банку і не використані за призначенням, повертаються до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися у його касі (у межах установленого ліміту). Тобто, навіть якщо затвердженого ліміту каси немає, таку готівку можна у день отримання залишити в касі і здати до банку або використати наступного банківського дня!

А ще є винятки, за яких ліміт каси до уваги не береться. Вони, як правило, стосуються готівки на оплату праці:

1) установи/підприємства мають право зберігати у касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки у банку;

2) готівка для проведення таких виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів може зберігатися у касах таких установ/підприємств понад установлений ліміт каси протягом десяти робочих днів, уключаючи день одержання готівки у банку;

3) установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату готівки.

Перегляд ліміту

Чи може підприємство переглянути (перезатвердити) вже встановлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки)?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та ліміту каси встановлено розд. V Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року №148 зі змінами та доповненнями (далі — Положення №148).

Згідно з п. 55 глави V Положення №148 установлений ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) можуть переглядатися у зв’язку зі змінами законодавства України або за наявності відповідних обставин (зміни в надходженнях/видатках готівки, внутрішнього трудового розпорядку/графіків змінності тощо). Документи (нормативно-правові акти, внутрішні документи (розрахунки) установи/підприємства, затверджені (підписані) керівником або уповноваженою ним особою), на підставі яких переглянуто ліміт каси, строки здавання готівкової виручки (готівки), додаються до відповідних наказів (розпоряджень), договорів банківського рахунку установи/підприємства.

Роз’яснення Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 19.02.2024

Порядок розрахунку ліміту каси встановлює підприємство/установа

Раніше, до набрання чинності Положенням №148, порядок розрахунку ліміту каси був докладно регламентований попередніми положеннями про касові операції. Тобто був чіткий алгоритм/формула розрахунку ліміту каси.

Тепер цей алгоритм підприємства розробляють самостійно.

Так, п. 50 розд. V Положення №148 визначено, що установа, підприємство, небанківська фінансова установа на підставі Положення №148 та з урахуванням особливостей роботи зобов’язані розробити й затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси установи, підприємства, небанківської фінансової установи та їхніх відокремлених підрозділів.

Як правило, це наказ або розпорядження керівника, в якому прописують порядок розрахунку ліміту каси. Зокрема, за який період беруться до розрахунку касові обороти та як розраховується ліміт — за середньоденним витрачанням чи середньоденним надходженням коштів.

У розрахунку ліміту також враховують строк здавання установою, підприємством, небанківською фінансовою установою готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки у банках, визначений договором банківського рахунку.

А саме: для встановлення ліміту каси середньоденне надходження або витрачання готівки можна помножити на строк здавання готівки до банку.

Наприклад, якщо графік роботи підприємства не дає змоги забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) у день її надходження і готівка може бути здана наступного дня, то ліміт каси можна помножити на 2, а для установ/підприємств, розташованих у населених пунктах, де банків немає, — на 5 (відповідно до строку здавання готівки).

Ліміт каси установи, підприємства, небанківські фінансові установи встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника установи, підприємства, небанківської фінансової установи або уповноваженої ним особи. Як зазначалося вище, це рішення слід закріпити в наказі про порядок розрахунку ліміту каси.

Установа, підприємство, небанківська фінансова установа затверджують внутрішніми документами установлений ліміт каси. Такими документами також можуть бути наказ, розпорядження тощо. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється і доводиться до їх відома відповідним внутрішнім документом установи, підприємства-юрособи, небанківської фінансової установи.

Отже, що має бути встановлено у наказі про порядок розрахунку ліміту каси:

— період, за який беруться готівкові обороти для розрахунку надходжень або витрачання готівки з каси. Це може бути місяць, три місяці, півроку тощо;

— на чому базується розрахунок ліміту каси — на середньоденних надходженнях чи витрачаннях готівки;

— доцільно закріпити в цьому наказі форму розрахунку ліміту каси, бо Положення №148 її не містить. Ця форма є довільною, і жодних рекомендацій Мінфін та податківці не дають.

Приклад розрахунку ліміту каси. У лютому 2024 року підприємство розрахувало ліміт каси й обрало для його розрахунку показники готівкових надходжень за липень, жовтень та грудень 2023 року. Їх загальна сума — 600 000 грн. Умовно робочих днів за цей період було 64. Підприємство визначає ліміт каси за надходженнями готівки за будь-які три місяці з останніх дванадцяти (не обов’язково поспіль).

Середньоденне надходження готівки становить: 600 000 грн / 64 дні = 9 375 грн/день.

На підставі цих даних підприємство встановило ліміт у розмірі 9 000 грн, що не перевищує результату розрахунку.

Як оформити розрахунок ліміту каси, показано у зразку.

Зразок

Ліміт каси для новоствореного підприємства

Установи/підприємства, що розпочинають діяльність, а також підприємства, діяльність яких була пов’язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на провадження додаткового виду діяльності, що передбачає готівкові розрахунки, на перші три місяці їх роботи (з дня першого готівкового розрахунку) ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками. Тобто на власний розсуд.

Але ліміт каси, встановлений з урахуванням прогнозних розрахунків, у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяльності!

Відповідальність за перевищення ліміту каси

Підприємства можуть тримати у позаробочий час у касах готівку в межах, що не перевищують установленого ліміту каси (п. 15 Положення №148). Отже, готівку в сумі перевищення ліміту каси обов’язково потрібно здати до банку для її зарахування на банківський рахунок.

Готівка не вважається понадлімітною у день її надходження, якщо вона здана у сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або видана для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку й одночасного отримання з каси банку) наступного дня на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства (п. 54 Положення №148).

Готівка також не вважається понадлімітною у день її надходження, якщо вона надійшла до кас підприємств у вихідні та святкові дні та здана у сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або видана для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання її до банку й одночасного отримання з каси банку) наступного робочого дня на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства.

Кошти на зарплату можна зберігати у касі в сумі, що перевищує ліміт, протягом п’яти робочих днів (п. 18 Положення №148).

Керівники установ/підприємств несуть відповідальність за дотримання вимог Положення №148 щодо встановлення ліміту каси та за достовірність відповідних показників, зазначених у розрахунку встановлення ліміту залишку готівки у касі (п. 56 розд. V Положення №148).

Ще з 23 червня 2019 року скасовано Указ №436/95, який передбачав фінансові штрафи за порушення касової дисципліни, зокрема за перевищення ліміту каси. Отже, фінансових санкцій за перевищення ліміту немає! До того ж немає й адмінштрафу.

Чому немає адмінштрафу?

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — не пізніше як через два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП підвідомчі суду (судді) (ст. 38 КУпАП).

А хто ж має право складати протоколи і розглядати їх за порушення, передбачені ст. 164-4 КУпАП?

Касову дисципліну, як відомо, перевіряють податківці. А от протоколи за порушення ст. 164-4 КУпАП складають працівники Нацполіції (ст. 255 КУпАП). І органи Нацполіції, відповідно до ст. 222 КУпАП, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 164-4 КУпАП.

Про проблеми застосування поліцією адмінштрафу за ст. 164-4 КУпАП МВС писало ще у 2008 році у листі від 19.06.2008 №12/6-1354. Тож можна зробити висновок, що ймовірність накладення адмінсанкцій органами поліції за несвоєчасне здавання виручки протягом двох місяців з дня вчинення правопорушення практично нульова.

Нормативна база

  • КУпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-X.
  • Положення №148 — Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 №148.

Автор: Русанова Ганна

До змісту номеру