• Посилання скопійовано

Фінансова звітність малого підприємства-2023

Хто складає фінансову звітність за формами №1-м та №2-м? Які особливості мають ці форми? Ми зробили зручні таблиці з аналізом кожного рядка!

Малі підприємства і представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності повинні складати фінзвітність за форматом малих підприємств.

Малими є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

— балансова вартість активів — понад 350 тисяч, але до 4 мільйонів євро включно;

— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 700 тисяч, але до 8 мільйонів євро включно;

— середня кількість працівників — понад 10, але до 50 осіб включно.

Вони складають фінзвітність у складі Балансу форми №1-м і Звіту про фінрезультати форми №2‑м, що наведені у додатку 1 до НП(С)БО 25.

Розглянемо далі особливості її заповнення.

Заповнення фінзвітності малого підприємства

Про інформацію, яку має містити кожен рядок фінзвітності, докладно йдеться у розділі ІІ НП(С)БО 25. Тож цей розділ є, по суті, інструкцією щодо заповнення фінзвітності.

Звітність заповнюють у тисячах гривень з одним десятковим знаком (п. 1 розд. І НП(С)БО 25).

Далі у таблицях 1 і 2 покажемо заповнення фінзвітності мікропідприємства.

Таблиця 1

Заповнення Балансу форми №1-м

Назва (і код) статті Коментар щодо заповнення
Актив
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи (1000) Ряд. 1001 - ряд. 1002
Первісна вартість (1001) Залишок за Д-т рах. 12. Значення у цьому рядку не включають до загального підсумку балансу
Накопичена амортизація (1002) Залишок за К-т субрах. 133. Наводять у дужках. Значення у цьому рядку не включають до загального підсумку балансу
Незавершені капітальні інвестиції (1005) Залишок за Д-т рах. 15
Основні засоби: (1010) Ряд. 1011 - ряд. 1012
первісна вартість (1011) Залишок за Д-т рах. 10, 11. Значення у цьому рядку не включають до загального підсумку балансу
Знос (1012) Залишок за К-т субрах. 131, 132, 135. Наводять у дужках. Значення у цьому рядку не включають до загального підсумку балансу
Довгострокові біологічні активи (1020) Залишок за Д-т рах. 16 мінус залишок за К-т субрах. 134
Довгострокові фінансові інвестиції (1030) Залишок за Д-т рах. 14
Інші необоротні активи (1090) Залишок за Д-т рах. 17, 18, 19 тощо (див. виноску до ряд. 1165)
Усього за розділом I (1095) Ряд. 1000 + ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1090
ІІ. Оборотні активи
Запаси: (1100)1 Залишок за Д-т рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без субрах. 286 і мінус залишок за К-т субрах. 285)
у тому числі готова продукція (1103) З рядка 1100 — залишок за Д-т 26, 27, 28 (без субрах. 286 і мінус залишок за К-т субрах. 285) (див. три останні абзаци виноски до попереднього рядка). Значення у цьому рядку не включають до загального підсумку балансу
Поточні біологічні активи (1110) Залишок за Д-т рах. 21
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (1125)2 Залишок за Д-т рах. 34, 36 мінус залишок за К-т рах. 38 (у частині, яка стосується рахунків 34 і 36)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (1135)3 Залишок за Д-т субрах. 378, 641, 642
у тому числі з податку на прибуток (1136) З рядка 1135 — залишок за Д-т субрах. 641 (у частині податку на прибуток) (заповнюють лише платники податку на прибуток). Значення у цьому рядку не включають до загального підсумку балансу
Інша поточна дебіторська заборгованість (1155)4 Залишок за Д-т рах. 37 (без 378), 65, 66, 68 мінус залишок за К-т рах. 38 (у частині, яка стосується рахунку 37)
Поточні фінансові інвестиції (1160) Залишок за Д-т субрах. 352
Гроші та їх еквіваленти (1165)5 Залишок за Д-т рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335, 351
Витрати майбутніх періодів (1170) Залишок за Д-т рах. 39
Інші оборотні активи (1190)6 Залишок за Д-т субрах. 331, 332, 643, 644 тощо
Усього за розділом II (1195) Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1125 + ряд. 1135 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття (1200) Залишок за Д-т субрах. 286
Баланс (1300) Ряд. 1195 + ряд. 1200
Пасив
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал (1400) Залишок за К-т рах. 40
Додатковий капітал (1410) Залишок за К-т рах. 41, 42
Резервний капітал (1415) Залишок за К-т рах. 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1420) Залишок за К-т рах. 44 (якщо від’ємне значення, тобто збиток, то зазначають у дужках)
Неоплачений капітал (1425) Залишок за Д-т рах. 41, 42. Наводять у дужках
Усього за розділом I (1495) Ряд. 1400 + ряд. 1410 + ряд. 1415 ± ряд. 1420 - ряд. 1425
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення (1595)7 Залишок за К-т рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55
III. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків (1600)8 Залишок за К-т рах. 31 (овердрафт), 60, 684 (у частині процентів на короткострокові позики)
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями (1610)
Залишок за К-т рах. 61
товари, роботи, послуги (1615)9 Залишок за К-т рах. 62, 63
розрахунками з бюджетом (1620) Залишок за К-т субрах. 641, 642
у тому числі з податку на прибуток (1621) Залишок за К-т субрах. 641 у частині тільки податку на прибуток. Заповнюють тільки платники податку на прибуток. Значення у цьому рядку не включають до загального підсумку балансу
розрахунками зі страхування (1625) Залишок за К-т рах. 65
розрахунками з оплати праці (1630) Залишок за К-т рах. 66
Доходи майбутніх періодів (1665) Залишок за К-т рах. 69
Інші поточні зобов’язання (1690)10 Залишок за К-т рах. 37, 643, 644, 67, 68 (крім 680 та 684 у частині процентів на короткострокові позики — див. ряд. 1600)
Усього за розділом III (1695) Ряд. 1600 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1665 + ряд. 1690
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття (1700) Залишок за К-т субрах. 680
Баланс (1900) Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700
1 У статті 1100 відображають:
— вартість виробничих запасів;
— витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги);
— валову заборгованість замовників за будівельними контрактами;
— готову продукцію, в якій наводять собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам;
— сільськогосподарську продукцію в оцінці, визначеній відповідно до НП(С)БО 30;
— купівельну вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу.
2 У статті 1125 відображають заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість, що скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто).
3 У статті 1135 відображають визнану дебіторську заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності.
4 У статті 1155 відображають заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості, скориговану на резерв сумнівних боргів (нетто) та яку відображають у складі оборотних активів.
5 У статті 1165 відображають:
— готівку в касі підприємства;
— гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій;
— грошові кошти в дорозі;
— електронні гроші;
— еквіваленти грошей.
У цій статті наводять кошти в національній або іноземних валютах.
Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, вилучають зі складу оборотних активів та відображають як необоротні активи (в рядку 1090).
6 У статті 1190 наводять суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу «Оборотні активи». У цій статті фіксують, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунку 643.
7 У статті 1595 наводять:
— суму заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є поточним зобов’язанням;
— суму довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків);
— суму довгострокової заборгованості підприємства за іншими довгостроковими зобов’язаннями;
— суму залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень;
— суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо).
8 У статті 1600 відображають:
— суму поточних зобов’язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик та
— суми процентів за їх користування.
9 У статті 1615 відображають суму заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також показують заборгованість постачальникам за невідфактуровані постачання і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який установлено під час їх приймання.
10 У статті 1690 відображають суми зобов’язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі «Поточна кредиторська заборгованість», зокрема:
— заборгованість за одержаними авансами;
— заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку;
— заборгованість пов’язаним сторонам;
— сальдо субрахунку 644;
— суму валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами.

Таблиця 2

Заповнення Звіту про фінрезультати форми №2-м

Назва (і код) статті Коментар щодо заповнення
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (2000) Оборот за Д-т рах. 70 К-т субрах. 791
Інші операційні доходи (2120) Оборот за Д-т рах. 71 К-т субрах. 791
Інші доходи (2240) Оборот за Д-т рах. 72, 73, 74 К-т рах. 79
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) (2280) Ряд. 2000 + ряд. 2120 + ряд. 2240
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (2050) Оборот за Д-т рах. 79 К-т рах. 90. Наводять у дужках
Інші операційні витрати (2180) Оборот за Д-т рах. 79 К-т рах. 92, 93, 94. Наводять у дужках
Інші витрати (2270) Оборот за Д-т рах. 79 К-т рах. 95, 96, 97. Наводять у дужках
Разом витрати
(2050 + 2180 + 2270) (2285)
Ряд. 2050 + ряд. 2180 + ряд. 2270
Фінансовий результат до оподаткування
(2280 - 2285) (2290)
Ряд. 2280 - ряд. 2285
Податок на прибуток (2300) Оборот за Д-т рах. 79 К-т рах. 98. Наводять у дужках
Чистий прибуток (збиток)
(2290 - 2300) (2350)
Ряд. 2290 - ряд. 2300. Від’ємний результат (збиток) наводять у дужках

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру