• Посилання скопійовано

Складаємо фінзвітність мікропідприємства-2023

Хто складає фінзвітність у малому обсязі за формами №1-мс та №2-мс? На що треба звернути увагу під час складання цих форм? Пропонуємо дві таблиці з докладним аналізом!

Мікропідприємства і непідприємницькі товариства (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ) повинні складати фінзвітність за форматом мікропідприємства.

Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

— балансова вартість активів — до 350 тисяч євро включно;

— чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тисяч євро включно;

— середня кількість працівників — до 10 осіб включно.

А непідприємницькі товариства — це товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Тобто знайомі нам неприбуткові організації.

Таку фінзвітність подають у складі Балансу форми №1-мс і Звіту про фінрезультати форми №2-мс. Вони наведені в додатку 2 до НП(С)БО 25.

Розглянемо нижче особливості її заповнення.

Заповнення фінзвітності мікропідприємства

Про інформацію, яку має містити кожен рядок фінзвітності, докладно йдеться у розділі ІІІ НП(С)БО 25. Тож цей розділ є, по суті, інструкцією щодо заповнення фінзвітності.

Звітність заповнюють у тисячах гривень з одним десятковим знаком (п. 1 розд. І НП(С)БО 25).

Далі у таблицях 1 і 2 покажемо заповнення фінзвітності мікропідприємства.

Таблиця 1

Заповнення Балансу форми №1-мс

Назва (і код) статті Коментар щодо заповнення
Актив
І. Необоротні активи
Основні засоби (1010)1 Ряд. 1011 - ряд. 1012
Первісна вартість (1011)1 Залишок за Д-т рах. 10, 11, 12, 15, 16
Знос (1012)1 Залишок за К-т рах. 13. Записують у дужках
Інші необоротні активи (1090) Залишок за Д-т рах. 14, 18, 19 тощо (див. примітку 4)
Усього за розділом I (1095) Ряд. 1010 + ряд. 1090
ІІ. Оборотні активи
Запаси (1100)2 Залишок за Д-т рах. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28
Поточна дебіторська заборгованість (1155)3 Залишок за Д-т рах. 34, 36, 37, 64 (без субрах. 643 і 644), 65, 66, 68 мінус резерв сумнівних боргів, якщо він створювався (залишок за К-т 38)
Гроші та їх еквіваленти (1165)4 Залишок за Д-т рах. 30, 31, 33 (крім 331 і 332), 351
Інші оборотні активи (1190) Решта оборотних активів, не відображених вище: залишок за субрах. 331, 332, 352, 643, 644, 39 тощо
Усього за розділом II (1195) Ряд. 1100 + ряд. 1155 + ряд. 1165 + ряд. 1190
Баланс (1300) Ряд. 1095 + ряд. 1195
Пасив
І. Власний капітал
Капітал (1400)5 Залишок за К-т рах. 40, 41, 42, 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1420) Залишок за К-т чи Д-т (у дужках) рахунку 44
Неоплачений капітал (1425) Залишок за Д-т рах. 45, 46. Наводять у дужках
Усього за розділом I (1495) Ряд. 1400 ± ряд. 1420 - ряд. 1425
ІІ. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення
ІІ. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення (1595)6 Залишок за К-т рах. 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків (1600)7 Залишок К-т рах. 31 (кредит овердрафт), 60, 61, субрах. 684 (відсотки за кредит)
Поточна кредиторська заборгованість за:
товари, роботи, послуги (1615)8
Залишок К-т рах. 62, 63
розрахунками з бюджетом (1620) Залишок за К-т рах. 64 (без 643 і 644)
розрахунками зі страхування (1625) Залишок за К-т рах. 65
розрахунками з оплати праці (1630) Залишок за К-т рах. 66
Інші поточні зобов’язання (1690)9 Залишок за К-т рах. 37, 61, 62, 643, 644, 67, 68 (крім 684 — див. вище ряд. 1600), 69
Усього за розділом III (1695) Ряд. 1600 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1690
Баланс (1900) Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695
1 У статті 1010 наводять вартість власних чи отриманих на умовах фінансової оренди ОЗ, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів та незавершених капітальних інвестицій.
2 У статті 1100 наводять вартість запасів, незавершеного виробництва, валової заборгованості замовників за будівельними контрактами, поточних біологічних активів, готової продукції, сільгосппродукції.
3 У статті 1155 фіксують фактичну заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями, інших дебіторів, а також відображають визнану дебіторську заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності.
4 У статті 1165 наводять готівку в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей — як у національній, так і в іноземних валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, вилучають зі складу оборотних активів та відображають як необоротні активи.
5 У статті 1400 відображають вартість статутного, додаткового, пайового, резервного капіталу.
6 У статті 1595 наводять:
— суму заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є поточним зобов’язанням;
— суму довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків) та за іншими довгостроковими зобов’язаннями;
— суму залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень;
— суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо).
7 У статті 1600 відображають:
— суму поточних зобов’язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик та процентів за їх використання;
— суми зобов’язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.
8 У статті 1615 фіксують:
— суму заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги;
— таку саму заборгованість, забезпечену векселями;
— заборгованість постачальникам за невідфактуровані постачання і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено під час їх приймання.
9 У статті 1690 відображають суми зобов’язань, які не включені до наведених вище статей розділу «Поточні зобов’язання», зокрема:
— заборгованість за одержаними авансами;
— заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку;
— заборгованість пов’язаним сторонам;
— суму валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами тощо.

Таблиця 2

Заповнення Звіту про фінрезультати форми №2-мс

Назва (і код) статті Коментар щодо заповнення
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (2000) Оборот за Д-т рах. 70 К-т субрах. 791
Інші доходи (2160) Оборот за Д-т рах. 71, 72, 73, 74 К-т рах. 79
Разом доходи (2000 + 2160) (2280) Ряд. 2000 + ряд. 2160
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (2050) Оборот за Д-т рах. 79 К-т рах. 90. Наводять у дужках
Інші витрати (2165) Оборот за Д-т рах. 79 К-т рах 92, 93, 94, 95, 96, 97. Наводять у дужках
Разом витрати (2050 + 2165) (2285) Ряд. 2050 + ряд. 2165. Наводять у дужках
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) (2290) Ряд. 2050 - ряд. 2165. Від’ємний фінрезультат наводять у дужках
Податок на прибуток (2300) Заповнюють тільки платники податку на прибуток. Оборот за Д-т рах. 79 К-т рах. 98
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування (2310) Цей рядок не заповнюють, бо ПКУ відповідні зменшення (збільшення) не передбачені
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) (2350) Ряд. 2290 - ряд. 2300. Від’ємний фінрезультат наводять у дужках. Цей показник має відповідати обороту за Д-т 79 К-т 44 (якщо отримано прибуток) чи Д-т 44 К-т 79 (якщо отримано збиток)

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру