• Посилання скопійовано

Списання емфітевзису, облікованого у складі нематеріальних активів

Договір емфітевзису розірвано і земельну ділянку викуплено. Як бути з недоамортизованою частиною витрат?

Нематеріальний актив списують з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигід від його використання п. 34 НП(С)БО 8.

Позаяк земельна ділянка викуплена, а договір емфітевзису розірвано, то господарство вже не може надалі отримувати економічні вигоди від використання нематеріального активу.

Отже, нематеріальний актив підлягає списанню (п. 30 додатка до Методрекомендацій №1327):

— Д-т 133 К-т 122 — на суму нарахованого зносу;

— Д-т 976 К-т 122 — на залишкову вартість.

Списання (ліквідація) об’єкта нематеріальних активів оформлює комісія Актом вибуття (ліквідації) об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів (у двох примірниках) на кожний окремий об’єкт нематеріальних активів (п. 1.7 Методрекомендацій №1327).

Форма НА-3 такого акта затверджена наказом Мінфіну від 22.11.2004 №732.

Нарахування амортизації об’єкта нематеріальних активів припиняють починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття цього об’єкта.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру