• Посилання скопійовано

Примітки до фінзвітності: розкриття подробиць

Форму №5 «Примітки до річної фінансової звітності» затверджено Наказом №302. У ній деталізують ті чинники, що вплинули на ведення обліку та складання фінзвітності.

Загальна інформація про Примітки

Примітки до фінансової звітності — це (див. п. 3 розд. І НП(С)БО 1):

— сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також

— інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними НП(С)БО або МСФЗ.

Окремі підприємства, згідно з п. 2 і 3 Наказу №3021, крім подання форми №5, мають подавати ще й додаткову інформацію (див. таблицю 1).

1 Наказ Мінфіну від 29.11.2000 №302 «Про Примітки до річної фінансової звітності».

Таблиця 1

Подання додаткової інформації, не наведеної у формі №5

Норми НП(С)БО тощо Пояснення
Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності не передбачена законодавством (п. 2 Наказу №302)
Пп. 1.7 Наказу №298* Отримувачі та набувачі гуманітарної допомоги наводять інформацію про види і вартість одержаної гуманітарної допомоги та її використання за цільовими напрямами
П. 6 р. IV НП(С)БО 1 Висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:
принципів оцінки статей звітності;
методів обліку щодо окремих статей звітності
П. 22 НП(С)БО 6 У разі зміни в обліковій політиці підприємству потрібно розкривати:
причини та суть зміни;
суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року або обґрунтування неможливості її достовірного визначення;
факт повторного подання порівняльної інформації у фінансових звітах або недоцільність її переобрахунку
П. 20 НП(С)БО 6 Розкривати таку інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце у попередніх періодах:
зміст і суму помилки;
статті фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації;
факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення
П. 21 НП(С)БО 6 Розкривати зміст і суму змін в облікових оцінках, які мають істотний вплив на поточний період або, як очікується, істотно впливатимуть на майбутні періоди
П. 23 НП(С)БО 6 За потреби розкриття події, що відбулася після дати балансу, потрібно надавати інформацію про зміст події та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливості зробити таку оцінку
Пп. 36.1 НП(С)БО 7 Вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені у балансі
Пп. 36.1 НП(С)БО 8 Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені у балансі
Пп. 13.1 НП(С)БО 10 Перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості
Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності передбачена законодавством (п. 3 Наказу №302)
Усі чинні НП(С)БО Додатково до інформації, наведеної вище в цій таблиці, наводять усю іншу інформацію, розкриття якої передбачено НП(С)БО. Як правило, таку інформацію надають в останньому розділі кожного НП(С)БО
* Наказ Мінфіну від 14.12.1999 №298 «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги».

У п. 3 Наказу №302 зазначено, що таку додаткову інформацію наводять у самостійно обраному вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо).

У цьому самому пункті Наказу №302 наголошено, що у такому самому порядку може наводитися інша інформація, яку керівництво підприємства визнало істотною і яка  дає повнішу та об’єктивнішу картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства.

Тобто для деталізації чинників, що вплинули на бухоблік та складання решти форм фінзвітності підприємства, є спеціальна, п’ята форма звіту. Але кожне підприємство плюс до обов’язкової може наводити й іншу інформацію, яку вважає істотною.

Типову форму №5 не застосовують (див. п. 7 Наказу №302):

— бюджетні установи;

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності;

— юрособи, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визнані мікропідприємствами, малими підприємствами;

— непідприємницькі товариства;

— підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;

— підприємства, які відповідно до законодавства складають фінзвітність за МСФЗ.

Але, якщо такі юрособи вважатимуть за потрібне, вони можуть додати до фінзвітності примітки у довільній формі.

Заповнення форми №5

Якоїсь інструкції щодо заповнення цієї форми немає. Але з назв відповідних рядків, граф зрозуміло, яку інформацію там зазначають.

Форму заповнюють у тисячах гривень без десяткового знака. Вона має 15 розділів (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Особливості заповнення форми №5

Рядки інших форм фінзвітності, інформацію про які розкривають у формі 5 Пояснення
I. Нематеріальні активи
Рядки ф. 1 «Баланс»: 1000, 1001, 1002, 1050 (вписуваний рядок) Тут наводять інформацію як про НМА, так і про гудвіл, який до НМА не належить, а в балансі відображається у вписуваному рядку 1050. Інформацію для заповнення беруть із руху коштів на субрахунках рахунку 12 «Нематеріальні активи» і субрахунку за 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів», окрім інформації про гудвіл, яку отримують з руху коштів по рахунком 19 «Гудвіл»
II. Основні засоби
Рядки ф. 1 «Баланс»: 1010, 1011, 1012, 1015, 1016, 1017 (два останні вписувані рядки) Інформацію для заповнення цього розділу беруть з руху коштів на рахунках 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи» і на субрахунках 131 «Знос основних засобів», 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» і 135 «Знос інвестиційної нерухомості»
III. Капітальні інвестиції
Рядок ф. 1 «Баланс»: 1005 Аналітичні дані рахунку 15 «Капітальні інвестиції»
IV. Фінансові інвестиції
Рядки ф. 1 «Баланс»: 1030, 1035, 1160 Аналітичні дані (обороти і залишок на кінець року) рахунків 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та 35 «Поточні фінансові інвестиції»
V. Доходи і витрати. А. Інші операційні доходи і витрати
Рядки ф. 2 «Звіт про фінрезультати»: 2120, 2180 Беруть аналітичні дані із проведень:
доходи — Д-т 71 К-т 791;
витрати — Д-т 791 К-т 94
V. Доходи і витрати. Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями
Рядки ф. 2 «Звіт про фінрезультати»: 2200, 2255 Для заповнення цього розділу використовують аналітичні дані за проведеннями:
доходи — Д-т 72 К-т 792;
витрати — Д-т 792 К-т 96
V. Доходи і витрати. В. Інші фінансові доходи і витрати
Рядки ф. 2 «Звіт про фінрезультати»: 2220, 2250 Аналітичні дані за проведеннями:
доходи — Д-т 73 К-т 792;
витрати — Д-т 792, 15, 23 К-т 95.
Якщо у звітному році підприємство включало проценти до собівартості кваліфікаційних активів, то дані за витратами у ф. №5 будуть більші за значення р. 2250 ф. 2 на суму таких процентів. Ці останні наводять додатково у рядку 342 р. ІІІ і рядку 633 р. V ф. №5
V. Доходи і витрати. Г. Інші доходи і витрати
Рядки ф. 2 «Звіт про фінрезультати»: 2240, 2270 Аналітичні дані за проведеннями:
доходи — Д-т 74 К-т 792;
витрати — Д-т 792 К-т 97
VI «Грошові кошти»
Рядок ф. 1 «Баланс»: 1165 Аналітичні дані щодо залишку на кінець року на рахунках 30, 31, субрахунках 333, 334, 335 і 351.
Рядок 690 ф. 5 має збігатися з рядком 1165 графи 4 ф. 1 та графою 3 рядка 3415 ф. 3.
У рядку 691 «Грошові кошти, використання яких обмежено» можуть відображатися, приміром, кошти на довгострокових депозитах, на арештованих рахунках тощо
VII. Забезпечення і резерви
Рядки ф. 1 «Баланс»: 1520, 1521 (вписуваний рядок), 1660 Аналітичні дані щодо залишку і руху коштів на рахунках 47 і 38
VIII. Запаси
Рядок ф. 1 «Баланс»: 1100 та вписувані рядки — 1101, 1102, 1103, 1104 Аналітичні дані щодо залишку запасів на кінець року і переоцінки за рік — відповідні субрахунки класу 2 «Запаси»
IX. Дебіторська заборгованість
Рядки ф. 1 «Баланс»: 1125, 1155 Показник у рядку 940 гр. 3 ф. 5 має дорівнювати рядку 1125 гр. 4 ф. 1.
А в рядку 950 гр. 3 ф. 5, на наш погляд, — рядку 1155 гр. 4 ф. 1
У графах з 4 до 6 показують розподіл заборгованості за строками непогашення. Для цього використовують аналітичні дані, на підставі яких сформовано значення у рядках 1125 і 1155 гр. 4 ф. 1. Причому сума значень у графах з 4 до 6 не обов’язково має дорівнювати значенню у гр. 3. Адже заборгованість зі строком непогашення понад 36 місяців не показують у розділі IX
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Використовують аналітичні дані за такими рахунками:
списано нестач (ряд. 960) — оборот за Д-т субрах. 947;
визнано заборгованість винних осіб (ряд. 970) — оборот за Д-т субрах. 375 К-т субрах. 716;
у рядку 980 відображають залишок на кінець року на позабалансовому субрахунку 072
XI. Будівельні контракти
Цей розділ заповнюють підрядники щодо операцій, пов’язаних із визнанням доходів і витрат від виконання будівельних контрактів*
XII. Податок на прибуток
Рядки ф. 1 «Баланс»: 1045, 1500. Рядки ф. 2 «Звіт про фінрезультати»: 2300, 2455 Цей розділ заповнюють платники податку на прибуток згідно з нормами НП(С)БО 17:
ряд. 1210 — сума податку на прибуток, відображена в декларації з прибутку за звітний рік;
ряд. 1220 і 1225 — залишок на початок і кінець року на рахунку 17;
ряд. 1230 і 1235 — залишок на початок і кінець року на рахунку 54;
ряд. 1240 — показник ряд. 2300 ф. №2;
ряд. 1250 — різниця внаслідок операцій, відображених на рахунках власного капіталу, між оцінкою активу (зобов’язання) за даними бухгалтерського та податкового обліку**
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Нараховано амортизації за звітний рік (ряд. 1300) — це сума рядків 080 і 260 (гр. 10) і рядок 1430 (гр. 8).
Використання амортизації за рік (усього в ряд. 1310, у тому числі за напрямами в ряд. 1311 — 1317) відображають на підставі аналітичної інформації до рахунку 15 і позабалансового рахунку 09
XIV. Біологічні активи
Рядки ф. 1 «Баланс»: 1020, 1110 та вписуваних рядків 1021, 1022 Цей розділ заповнюють підприємства, які обліковують господарські операції відповідно до НП(С)БО 30.
Для заповнення цього розділу застосовують аналітичну інформацію (залишки і рух) за рахунками 16, 21 і субрахунком 134
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції і додаткових біологічних активів
Цей розділ, як і попередній, заповнюють підприємства, які обліковують господарські операції відповідно до НП(С)БО 30.
Графи цього розділу в розрізі рядків за видами продукції заповнюють таким чином:
гр. 3 (вартість первісного визнання при оприбуткуванні продукції) — оборот за Д-т рах. 27, 21 К-т 23;
гр. 4 (витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями) — собівартість оприбуткованої продукції, відображена на рахунку 23;
результат від первісного визнання (дохід у гр. 5 і витрати у гр. 6) — заповнюють, якщо первісне визнання оцінюють за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж. Якщо від значення у гр. 3 відняти значення в гр. 3, то додатний результат (проведення за Д-т 23 К-т 710) записуємо у гр. 5 (це значення має відповідати значенню в рядку 2122 гр. 3 ф. №2), від’ємний (проведення за Д-т 940 К-т 23) у гр. 6 (це значення має відповідати значенню в рядку 2182 гр. 3 ф. №2);
гр. 7 (уцінка) — уцінка продукції після первісного визнання (оборот за Д-т 947 К-т 21, 27);
гр. 8 (виручка від реалізації) — дохід від продажу сільгосппродукції чи додаткових біологічних активів (оборот за Д-т 712, 701 К-т 791);
гр. 9 (собівартість реалізації) — оборот за Д-т 791 К-т 943, 901;
гр. 10 (фінрезультат від реалізації) — значення у гр. 8 мінус значення гр. 9;
гр. 11 (фінрезультат від первісного визнання та реалізації) — значення у гр. 5 мінус гр. 6 мінус гр. 7 плюс чи мінус гр. 10
* Про особливості такого бухгалтерського обліку ми розповіли у статті «Визнання доходів і витрат будівельної організації», див. «ДК» №30/2021.
** Про особливості обліку податку на прибуток ми розповіли у статті «Бухоблік податку на прибуток» див. «ДК» №7/2016.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру