• Посилання скопійовано

Звіт про власний капітал: поради бухгалтеру

Звіт про власний капітал (форма №4) наведено в додатку 1 до НП(С)БО 1. Він містить інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом 2023 року.

Загальні дані про заповнення звіту

Звіт містить інформацію про зміни у власному капіталі (розділ І пасиву балансу) за звітний період, зокрема 2023 рік:

— залишок на початок року;

— коригування на початок року;

— зміни, що сталися протягом року (збільшення, зменшення);

— залишок на кінець року.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації до річного звіту про власний капітал підприємства використовують звіт про власний капітал за попередній рік.

Під час заповнення цього звіту керуються нормами:

НП(С)БО 1;

додатка 3 до цього НП(С)БО, в якому наведено додаткові статті (рядки) фінзвітності, в тому числі звіту про власний капітал, якими можна доповнювати стандартну форму звіту — за умови що стаття відповідає таким критеріям: інформація є суттєвою; оцінку статті може бути достовірно визначено;

— розд. V (п. 5.1 — п. 5.12) Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Мінфіну від 28.03.2013 №433.

Водночас варто вивчити й саму форму звіту: з назви відповідних рядків зрозуміло, яку інформацію слід наводити в кожному рядку.

Звіт складають у тисячах гривень, без десяткового знака.

Особливості заповнення наведемо в таблиці.

Увага! У таблиці зірочкою (*) в колонці «Назва...» позначено рядки, які не включаються до загального підсумку. Якщо в якомусь рядку відображають від’ємне значення, його наводять у дужках, а не зі знаком «мінус».

Таблиця

Заповнення Звіту про власний капітал форми №4

Назва статті, код рядка Назва, номер графи Коментар щодо заповнення
Залишок на початок року (4000) зареєстрований (пайовий) капітал (3) Показник ряд. 1400 гр. 4 (на кінець звітного року) ф. 1 «Баланс» за минулий рік (оборот за К-т ряд. 40)
капітал у дооцінках (4) Показник ряд. 1405 гр. 4 (на кінець звітного року) ф. 1 «Баланс» за минулий рік (оборот за К-т ряд. 41)
додатковий капітал (5) Показник ряд. 1410 гр. 4 (на кінець звітного року) ф. 1 «Баланс» за минулий рік (оборот за К-т ряд. 42)
резервний капітал (6) Показник ряд. 1415 гр. 4 (на кінець звітного року) ф. 1 «Баланс» за минулий рік (оборот за К-т ряд. 43)
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) Показник ряд. 1420 гр. 4 (на кінець звітного року) ф. 1 «Баланс» за минулий рік (збиток наводять у дужках) (оборот за К-т ряд. 44)
неоплачений капітал (8) Показник ряд. 1425 гр. 4 (на кінець звітного року) ф. 1 «Баланс» за минулий рік (наводять у дужках) (оборот за К-т ряд. 46)
  вилучений капітал (9) Показник ряд. 1430 гр. 4 (на кінець звітного року) ф. 1 «Баланс» за минулий рік (наводять у дужках) (оборот за К-т ряд. 45)
Всього (10)1 Сума показників усіх попередніх граф рядка 4000. Дорівнює також показнику ряд. 1495 гр. 4 ф. 1 за минулий рік
Коригування:
Зміна облікової політики (4005)
з 3 по 9 Обороти за відповідними рахунками (40 — 46) в частині змін облікової політики — у графі 1 оборот за рах. 40, у графі 2 за рах. 41 і т. д.2
Всього (10) Підсумок всіх коригувань змін облікової політики2
Виправлення помилок (4010) з 3 по 9 Обороти за відповідними рахунками (40 — 46) в частині виправлення помилок минулих періодів — у графі 1 оборот за рах. 40, у графі 2 за рах. 41 і т. д. 2
Всього (10) Підсумок всіх коригувань виправлення помилок2
Інші зміни (4090) з 3 по 10 Відображають інші можливі зміни, не відображені у рядках 4005 і 4010
Скоригований залишок на початок року (4095) з 3 по 10 Ряд. 4000 ± ряд. 4005 ± ряд. 4010 ± ряд. 4090 ф. №43
Чистий прибуток (збиток) за звітний період (4100) нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) Переносять значення показника з гр. 3 ф. №2:
— прибуток з ряд. 2350;
— збиток з ряд. 2355 (наводять у дужках)
Інший сукупний дохід за звітний період (4110) капітал у дооцінках (4) Оборот за К-т рах. 41 мінус оборот за Д‑т рах. 41 (від’ємний показник наводять у дужках)
додатковий капітал (5) Оборот за К-т субрах. 423, 424, 425 мінус оборот за Д-т цих самих субрах., без урахування операцій з учасниками підприємства (від’ємний показник наводять у дужках)
Дооцінка (уцінка) необоротних активів (4111)* капітал у дооцінках (4) Вписуваний рядок. Оборот за К-т субрах. 411, 412 мінус оборот за Д-т цих самих субрах. (від’ємний показник наводять у дужках)
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів (4112)* капітал у дооцінках (4) Вписуваний рядок. Оборот за К-т субрах. 413 мінус оборот за Д-т цих самих субрах. (від’ємний показник наводять у дужках)
Накопичені курсові різниці (4113)* додатковий капітал (5) Вписуваний рядок. Оборот за К-т субрах. 423 мінус оборот за Д-т цих самих субрах. (від’ємний показник наводять у дужках)
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств (4114)* капітал у дооцінках (4) Вписуваний рядок. Оборот за К-т рах. 41 мінус оборот за Д-т цих самих субрах. (від’ємний показник наводять у дужках)4
додатковий капітал (5) Оборот за К-т рах. 42 мінус оборот за Д-т цих самих субрах. (від’ємний показник наводять у дужках)4
Інший сукупний дохід (4116)* капітал у дооцінках (4) Вписуваний рядок. Оборот за К-т субрах. 414 мінус оборот за Д-т цих самих субрах. (від’ємний показник наводять у дужках)
додатковий капітал (5) Оборот за К-т субрах. 424, 425 мінус оборот за Д-т цих самих субрах. (від’ємний показник наводять у дужках), без урахування операцій з учасниками підприємства
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) (4200)
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) Оборот Д-т субрах. 442 К-т субрах. 671, без урахування держдивідендів (цей показник наводять у дужках)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу (4205) зареєстрований (пайовий) капітал (3) і нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) Оборот Д-т 443 К-т 40. Цей показник наводять як у графі 3, так і в графі 7 (у дужках)
Відрахування до резервного капіталу (4210) резервний капітал (6) і нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) Оборот Д-т 443 К-т 43. Цей показник наводять як у графі 6, так і в графі 7 (у дужках)
Сума чистого прибутку, що належить до бюджету відповідно до законодавства (4215) нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) Вписуваний рядок. Це показник нарахованих держдивідендів: оборот Д-т субрах. 443 К‑т 671 (наводять у дужках)
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів (4220) додатковий капітал (5) і нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) Вписуваний рядок. Оборот Д-т субрах. 443 К-т субрах. 426. Цей показник наводять як у графі 5, так і в графі 7 (у дужках)
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення (4225) нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) Вписуваний рядок. Оборот Д-т субрах. 443 К‑т рах. 66. Цей показник наводять (у дужках)
Внески учасників: Внески до капіталу (4240) зареєстрований (пайовий) капітал (3) і неоплачений капітал (8) Оборот Д-т рах. 46 К-т рах. 40. Цей показник наводять як у графі 3, так і в графі 8 (у дужках)
додатковий капітал (5) і неоплачений капітал (8) Оборот Д-т рах. 46 К-т субрах. 421. Цей показник наводять як у графі 3, так і в графі 8 (у дужках)
Погашення заборгованості з капіталу (4245) неоплачений капітал (8) Оборот К-т рах. 46
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) (4260)
вилучений капітал (9) Оборот Д-т рах. 45 К-т рах. 30, 31, 672 (цей показник наводять у дужках)
Перепродаж викуплених акцій (часток) (4265) вилучений капітал (9) Оборот Д-т рах. 30, 31, 377 К-т рах. 45
додатковий капітал (5) і вилучений капітал (9) Оборот Д-т субрах. 421 К-т рах. 45. Цей показник наводять як у графі 5 (у дужках), так і в графі 9
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) і вилучений капітал (9) Оборот Д-т рах. 44 К-т рах. 45. Цей показник наводять як у графі 7 (у дужках), так і в графі 9
додатковий капітал (5) Оборот Д-т рах. 30, 31, 377 К-т 421
Анулювання викуплених акцій (часток) (4270) зареєстрований (пайовий) капітал (3) і вилучений капітал (9) Оборот Д-т рах. 40 К-т рах. 45. Цей показник наводять як у графі 3 (у дужках), так і в графі 9
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) і вилучений капітал (9) Оборот Д-т рах. 44 К-т рах. 45. Цей показник наводять як у графі 7 (у дужках), так і в графі 9
зареєстрований (пайовий) капітал (3) і додатковий капітал (5) Оборот Д-т рах. 40 К-т субрах. 421. Цей показник наводять як у графі 3 (у дужках), так і в графі 5
Вилучення частки в капіталі (4275) вилучений капітал (9) Оборот Д-т рах. 45 К-т субрах. 672
зареєстрований (пайовий) капітал (3) і вилучений капітал (9) Оборот Д-т рах. 40 К-т рах. 45. Цей показник наводять як у графі 3 (у дужках), так і в графі 9
зареєстрований (пайовий) капітал (3) і неоплачений капітал (8) Оборот Д-т рах. 40 К-т рах. 46. Цей показник наводять як у графі 3 (у дужках), так і в графі 8
додатковий капітал (5) і вилучений капітал (9) Оборот Д-т субр. 421 К-т рах. 45. Цей показник наводять як у графі 5 (у дужках), так і в графі 9
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) і вилучений капітал (9) Оборот Д-т рах. 44 К-т рах. 45. Цей показник наводять як у графі 7 (у дужках), так і в графі 9
зареєстрований (пайовий) капітал (3) і додатковий капітал (5) Оборот Д-т рах. 40 К-т субрах. 421. Цей показник наводять як у графі 3 (у дужках), так і в графі 5
Зменшення номінальної вартості акцій (4280) зареєстрований (пайовий) капітал (3), додатковий капітал (5) і нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7) Вписуваний рядок. Оборот Д-т рах. 40 К-т субрах. 425, 442, 672 (показник у графі 3 у дужках)
Інші зміни в капіталі (4290) 3, 5, 6 і 75 Оборот Д-т рах. 40, 42, 43 К-т субрах. 442
додатковий капітал (5)5 Оборот Д-т рах. 10, 11, 20, 28 тощо К-т субрах. 422
резервний капітал (6)5 Оборот Д-т рах. 43 К-т субрах. 671
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (7)5 Оборот Д-т субрах. 443 К-т субрах. 672
додатковий капітал (5) і неоплачений капітал (8)5 Оборот Д-т рах. 46 К-т субрах. 425 плюс оборот Д-т субрах. 425 К-т рах. 46
Разом змін у капіталі (4295) Графи з 3 до 10 Ряд. 4100 ± ряд. 4110 - 4200 ± 4205 ± 4210 ± 4215 ± 4220 ± 4225 ± 4240 + 4245 - 4260 ± 4265 ± 4270 ± 4275 ± 4280 ± 4290
Залишок на кінець року (4300) Графи з 3 до 10 Ряд. 4095 ± 42956
1 Дані у графах з 3 до 10 рядка 4000 мають дорівнювати даним:
— у таких самих графах рядка 4300 «Залишок на кінець року» ф. №4 за попередній рік;
— ряд. 1400 - ряд. 1498 гр. 4 ф. 1 за минулий рік.
2 Від’ємний показник наводять у дужках.
3 Це значення має дорівнювати значенню в ряд. 1400 - ряд. 1498 гр. 3 ф. 1 за звітний рік (від’ємний показник наводять у дужках).
4 У частині іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств.
5 Зменшення значення у відповідних графах відображають у дужках.
6 Показники у графах з 3 до 10 рядка 4300 ф. №4 мають дорівнювати показникам у рядках з 1400 до 1495 гр. 4 ф. №1 станом на кінець року (2023, якщо звітність за 2023 рік).

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру