• Посилання скопійовано

Списання капіталу в дооцінках, якщо ОЗ вже списано

У 1998 р. під час приватизації ЦМК згідно з актом оцінки визначено суму дооцінки залишкової вартості ОЗ, яка й дотепер обліковується на балансі підприємства на субрахунку 411. Хоча більшу частину дооцінених ОЗ протягом минулих років списано. Що робити з цим капіталом?

Як потрібно було списувати?

Дивимося норми п. 21 НП(С)БО 7.

1. При вибутті об’єктів ОЗ, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта ОЗ включають до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках.

2. Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта ОЗ може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній до нарахування амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках.

3. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об’єкта включають залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта, що відображений у складі капіталу в дооцінках.

4. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об’єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, вносять до регістрів аналітичного обліку ОЗ.

Тобто є два варіанти списання капіталу в дооцінках:

1) пропорційно до нарахованої амортизації дооцінених ОЗ протягом строку амортизації;

2) одноразово на всю суму в момент вибуття (списання з балансу) дооцінених ОЗ.

Який варіант обрати, підприємство визначає своєю обліковою політикою (див. пп. 2.1, 2.9 Методрекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 №635).

Тож залежно від обраного обліковою політикою варіанта підприємство мало списувати залишок дооцінки на субрахунку 411 або пропорційно до амортизації дооцінених ОЗ, у період їх амортизації, або у повній сумі при вибутті з балансу дооцінених ОЗ, проведенням: Д-т 411 К-т 441.

Якщо підприємство цього не робило, то воно припустилося помилки, яку слід виправити.

Як виправити помилку?

Виправляють помилки, яких припустилися під час складання фінансових звітів у попередніх роках, шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) (п. 4 НП(С)БО 6).

У наведеній у запитанні ситуації помилка впливає на величину нерозподіленого прибутку, тому її виправляють проведенням: Д-т 411 К-т 441.

Проведення роблять на дату виявлення помилки. Але при складанні балансу за поточний рік на суму виправленої помилки коригують залишки на початок звітного періоду (року) — зменшують значення в рядку 1405 «Капітал у дооцінках» і збільшують значення в рядку 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)».

Подавати уточнену фінансову звітність за минулі періоди не обов’язково, хоча підприємство може подати таку фінзвітність (див. ч. 6 ст. 14 Закону про бухоблік).

Як визначити суму списання, якщо не збереглися відомості, яка сума дооцінки стосується конкретних об’єктів ОЗ, як списаних, так і залишених?

Дати однозначний рецепт без урахування нюансів конкретної ситуації немає можливості. Адже невідомо, яка інформація є, якої бракує. Наприклад, це можна зробити пропорційно до суми ОЗ, які дооцінювалися і які ще залишилися на балансі. Або в інший подібний спосіб.

Чи коригувати показники декларації з податку на прибуток?

Списання капіталу в дооцінках не впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток. Податкових різниць тут немає. Тож, на наш погляд, підстав для коригування немає.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру