• Посилання скопійовано

Виплата засновникам і неприбутковий статус

ДПСУ в IПК від 07.05.2020 р. №1841/6/99-00-07-02-02-06/IПК (див. «ДК» №24/2020) консультує, що комунальне підприємство не може залишатись у статусі неприбуткової організації у разі спрямування частини надходжень від орендної плати за оренду майна цього підприємства на спеціальний рахунок районної ради за рішенням такої ради. Однак податківці залишили поза увагою деякі спеціальні норми Податкового кодексу.

У коментованій IПК ДПСУ розглянула питання, чи може комунальне підприємство залишатися неприбутковою організацією, якщо воно надає майно в оренду, а частину надходжень від орендної плати спрямовує на спеціальний рахунок районної ради за рішенням такої ради.

Податківці дійшли висновку, що спрямування доходів (прибутків) або їх частини неприбуткових організацій, внесених до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на користь засновників (учасників) таких організацій є порушенням вимог п. 133.4 ПКУ щодо перебування цих організацій у статусі неприбуткових організацій. У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, установлених п. 133.4 ПКУ, така організація підлягає вилученню з Реєстру неприбуткових установ та організацій із визначенням податкового зобов'язання з податку на прибуток відповідно до пп. 133.4.3 та 133.4.4 ПКУ.

Чи правильний цей висновок? На перший погляд видається, що так. Але якщо дивитися глибше, то не все так просто.

По-перше, у цьому разі маємо справу з комунальним підприємством. Комунальне підприємство може бути зареєстроване як неприбуткова організація виду «бюджетна установа» або як «інша юридична особа, діяльність якої відповідає вимогам п. 133.4 ПКУ» (пп. 133.4.6 ПКУ). Поняття бюджетної установи визначено у п. 12 ст. 2 БКУ: це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Крім цього, у ст. 17 Закону про місцеве самоврядування визначено, що відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування. Це означає, що комунальне підприємство підпорядковується районній раді.

Таким чином, комунальні підприємства можуть бути комерційними й отримувати прибутки від своєї діяльності — тоді вони не реєструються як неприбуткові організації. Також вони можуть повністю утримуватися за рахунок бюджету, і в цьому разі є бюджетними установами і реєструються як неприбуткові організації.

Далі у ст. 30 БКУ серед інших доходів місцевих бюджетів зазначені такі доходи, як:

— надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні, міські ради, об'єднані територіальні громади;

— частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими радами.

По-друге, комунальне підприємство як бюджетна установа, так і комерційне комунальне підприємство можуть надавати майно в оренду. Положеннями ч. 2 ст. 4 Закону про оренду держмайна визначено, що орендодавцем комунального майна можуть бути балансоутримувачі щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 400 квадратних метрів на одного балансоутримувача, якщо менший розмір площі не встановлено рішенням представницького органу місцевого самоврядування — щодо об'єктів комунальної власності. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону про оренду держмайна майно комунальних установ та організацій може бути об'єктом оренди.

По-третє, у пп. 133.4.1 ПКУ визначено вимоги до неприбуткових організацій. Це такі вимоги:

1) організація має бути утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

2) установчі документи організації (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні ЦКУ), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для потреб цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ;

3) установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення згідно із законом (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (внаслідок її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

4) внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Далі у пп. 133.4.1 ПКУ зазначено, що положення абзаців третього і четвертого цього підпункту щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи. Це якраз вимоги у пунктах 2 та 3 вищенаведеного переліку щодо заборони розподілу доходів серед засновників та передачі активів у разі припинення, які не діють для бюджетних установ.

Про цю норму згадують і податківці у коментованій консультації, але жодних висновків з цієї норми вони не роблять. А відразу переходять до заборони спрямування доходів (прибутків) або їх частини неприбуткових організацій на користь засновників (учасників) таких організацій і говорять, що це є порушенням вимог п. 133.4 ПКУ щодо перебування цих організацій у статусі неприбуткових організацій.

Отже, робимо такі висновки:

— якщо комунальне підприємство створене як бюджетна установа, тобто повністю утримується за рахунок відповідно місцевого бюджету і зареєстроване як неприбуткова організація виду «бюджетна установа», воно може надавати майно в оренду і спрямовувати частину надходжень від орендної плати за оренду майна цього підприємства на спеціальний рахунок районної ради за рішенням такої ради без втрати неприбуткового статусу;

— якщо комунальне підприємство не є бюджетною установою, але зареєстроване як неприбуткова організація виду «інша юридична особа, діяльність якої відповідає вимогам пп. 133.4 ПКУ», то воно теж може отримувати доходи від надання майна в оренду, але порушуватиме вимоги п. 133.4 ПКУ щодо перебування підприємства у статусі неприбуткових організацій, якщо буде направляти частину доходів на розподіл серед засновників (спрямовувати частину доходів на рахунок районної ради).

Нормативна база

  • БКУ — Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI.
  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.
  • Закон про місцеве самоврядування — Закон України від 21.05.97 р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».
  • Закон про оренду держмайна — Закон України від 03.10.2019 р. №157-IX «Про оренду державного та комунального майна».

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру