• Посилання скопійовано

Облік ОЗ на балансі ОСББ

ОСББ отримало в управління житловий комплекс. Як його обліковувати на балансі ОСББ? Для використання у власній діяльності ОСББ придбало об'єкти ОЗ (відеокамеру, телевізор, бухгалтерську програму, водонагрівач). Як обліковувати і нараховувати амортизацію?

Облік житлового комплексу в управлінні

Законом про бухоблік (див. ст. 4) встановлено принцип автономності, згідно з яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства.

Законом №417 встановлено, що власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку, спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників (статті 4 і 5). Тож обслуговуюча організація, яка отримує в управління житловий будинок, повинна обліковувати такий будинок (спільне майно багатоквартирного будинку) на позабалансовому рахунку як майно, передане в управління.

Аналогічна думка наведена в листі Мінрегіонбуду від 14.04.2017 р. №7/9-4067.

Мінрегіонбуд нагадує

...Порядок списання з балансу багатоквартирних будинків затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 р. №301.

Звертаємо увагу, що згідно зі змінами, внесеними Законом №417 до Закону про ОСББ, статтю 11 «Утримання житлового комплексу на балансі», якою передбачалося здійснення передачі будинку на баланс ОСББ, а також проведення попередньо капітального ремонту цього будинку, виключено.

Таким чином, передача «з балансу / на баланс» та/або «в управління» не здійснюється — співвласникам передається примірник технічної документації, балансоутримувач списує зі свого балансу будинок.

Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.04.2017 р. №7/9-4067

Таким чином, отриманий в управління будинок на балансі ОСББ не відображають, амортизацію на цей будинок ОСББ не нараховують.

Будинок зараховують за вартістю, зазначеною в акті приймання-передачі, на позабалансовий субрахунок 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Облік ОЗ, належних ОСББ

Такі ОЗ обліковують у загальному порядку, встановленому П(С)БО 7.

Тобто придбані ОЗ спершу відображають у складі капітальних інвестицій, а відтак зараховують на баланс:

— Д-т 152 К-т 631 — придбані ОЗ;

— Д-т 10 К-т 152 — зараховані ОЗ на баланс.

Далі на ці ОЗ у загальному порядку нараховують амортизацію.

Амортизацію нараховують протягом строку корисного використання, який встановлюється ОСББ (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс) (п. 23 П(С)БО 7).

Відповідно до п. 24 П(С)БО 7, при визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

— очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

— фізичний та моральний знос, що передбачається;

— правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта;

— інші чинники.

Тобто строк корисного використання ОСББ встановлює самостійно.

Наприклад, якщо ОСББ очікує використовувати придбаний телевізор 10 років, то саме такий строк використання і встановлює. Якщо очікує використовувати 5 років, то встановлює 5 років.

Поряд з цим ОСББ обирає один із методів нарахування амортизації згідно з п. 26 П(С)БО 7. Найпопулярнішим є прямолінійний, за яким річну суму амортизації визначають діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта ОЗ.

Вартість, яка амортизується, — первісна або переоцінена вартість необоротних активів за мінусом їх ліквідаційної вартості (п. 4 П(С)БО 7).

Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за мінусом витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією).

Відповідно до п. 8 П(С)БО 7, первісна вартість об'єкта ОЗ складається з таких витрат:

— суми, що сплачуються постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

— реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт ОЗ;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) ОЗ (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

— витрати зі страхування ризиків доставки ОЗ;

— витрати на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження ОЗ;

— інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням ОЗ до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Наприклад, якщо ОСББ, яке не є платником ПДВ, придбало телевізор за 12000 грн, у т. ч. ПДВ 2000 грн, окрім того сплатило перевізнику за його доставку 240 грн, у т. ч. ПДВ 40 грн, первісною вартістю телевізора буде сума 12240 грн (12000 + 240).

Нехай ОСББ очікує використовувати телевізор протягом 5 років, після чого збирається його продати за 2000 грн. Таким чином, 2000 грн — це ліквідаційна вартість телевізора. А тому вартість, яка амортизується, — 10240 грн (12240 - 2000).

Місячна сума амортизації — 170,67 грн (10240 : 5 років : 12 місяців).

Отже, з місяця, наступного за місяцем зарахування на баланс, щомісяця ОСББ має нараховувати амортизацію, що відображається проведенням: Д-т 92 К-т 131 — 170,67 грн.

Але й це ще не все. Усі надходження коштів до ОСББ є цільовими — на здійснення їхньої статутної діяльності, тому відображаються за кредитом рахунку цільового фінансування: Д-т 311 К-т 484. Таким чином, фактично ОЗ придбаваються за рахунок таких коштів цільового фінансування.

Відповідно до п. 18 П(С)БО 15, цільове фінансування капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (ОЗ, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об'єктів.

Таким чином, у місяці придбання ОЗ кошти цільового фінансування, за рахунок яких придбані ОЗ, визнаються доходами майбутніх періодів: Д-т 484 К-т 69. А в кожному місяці нарахування амортизації у сумі такої амортизації відображається дохід від отриманого цільового фінансування: Д-т 69 К-т 745.

Щодо бухгалтерської програми, то вона обліковується у складі нематеріальних активів подібно до того, як і ОЗ (див. вище), згідно з нормами П(С)БО 8:

— Д-т 154 К-т 631 — придбано бухгалтерську програму;

— Д-т 484 К-т 69 — відображено доходи майбутніх періодів на суму коштів цільового фінансування, витрачених на придбання програми;

— Д-т 127 К-т 154 — зараховано програму на баланс;

— Д-т 92 К-т 133 — нараховано амортизацію;

— Д-т 69 К-т 745 — визнано дохід від цільового фінансування в розмірі нарахованої амортизації.

Нормативна база

  • Закон про бухоблік — Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
  • Закон №417 — Закон України від 14.05.2015 р. №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».
  • П(С)БО 7 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. №92.
  • П(С)БО 8 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну від 18.10.99 р. №242.
  • П(С)БО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. №290.

Олександр ЗОЛОТУХІН, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру