• Посилання скопійовано

Алкотютюнова звітність: на що звернути увагу?

Відповідаємо на запитання, які виникають у суб’єктів господарювання — алкотютюнових ліцензіатів під час заповнення відповідної звітності.

Суб’єкти господарювання (у тому числі іноземні суб’єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва), які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до ДПС щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (у тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, за формою, встановленою цим органом (ст. 16 Закону №4811).

1 Закон України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Форми звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядки їх заповнення затверджено наказом Мінфіну від 11.02.2016 №49.

Наразі чинними є такі форми:

№1-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»;

№2-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв»;

№3-РС «Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів»;

№1-ОА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі»;

№1-ОТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі».

Звіт в електронній формі подають засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, як передбачено для податкової звітності.

Звіти складають окремо за кожен місяць та до 10 числа місяця, наступного за звітним, подають до органів ДПС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання. Тобто граничним строком подання є 9 число.

Запитання — відповідь

Що буде за неподання алкогольно-тютюнової звітності?

Відповідно до частини другої ст. 17 Закону №481 до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема, у разі:

— неподання чи несвоєчасного подання звітів або подання звітів з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту й експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до ДПС, — у розмірі 17 000 грн;

— неподання чи несвоєчасного подання звітів або подання звітів з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі експорту) алкогольних напоїв, вироблених без додавання спирту (вин виноградних, вин плодово-ягідних, напоїв медових) малими виробництвами виноробної продукції, до ДПС, — у розмірі 1 020 грн.

При цьому штраф не застосовується, якщо:

— суб’єкт господарювання (крім малих виробництв виноробної продукції) в місяці, наступному за звітним місяцем, самостійно виявив помилки у поданому ним звіті за звітний місяць і подав уточнений звіт до кінця місяця, наступного за звітним місяцем;

— суб’єкт господарювання — мале виробництво виноробної продукції у кварталі, наступному за звітним роком, самостійно виявив помилки у поданому ним щорічному звіті і подав уточнений звіт до кінця такого кварталу.

Як відображати у звіті №1-ОТ рідини для е-сигарет, які були придбані до зміни коду УКТ ЗЕД, а реалізуються після його зміни?

Рідини, що використовуються в електрон них сигаретах, незалежно від зміни коду УКТ ЗЕД, у звіті №1-ОТ відображають у розділі «Продукція»: у колонці «Код продукції» проставляють код «83», у колонці «Вид продукції» вписують «Інше (не зазначене у цьому переліку)» із уточненням виду продукції (рідини, що використовуються в електронних сигаретах) у колонці «Примітки», а в розділі «Одиниці виміру» — літри. Відповідно показники у розділах «Залишок продукції на початок звітного місяця», «Обсяги придбання тютюнових виробів за звітний місяць», «Обсяги реалізації тютюнових виробів у звітному місяці» зазначають у літрах.

Як заповнювати інформацію про термін дії ліцензії, зокрема якщо ліцензії є безстроковими?

У полі, в якому зазначають реквізити респондента звітів №1-РС, №2-РС, №3-РС, наводять реєстраційний номер ліцензії, а у звіті №3‑РС — строк її дії. Якщо отримана ліцензія є безстроковою, інформацію про строк її дії не заповнюють.

Як відображається повернення та вибуття алкогольних напоїв та тютюнових виробів, не пов’язане з реалізацією (втрати, розкрадання тощо)

Податківці у ЗІР, підкатегорія 113.04, надали такі поради:

1. Обсяг залишку відповідної продукції на початок звітного місяця у сумі з обсягами придбаної продукції мають збігатися зі сумою обсягів реалізованої продукції та залишку на кінець звітного місяця.

2. За відсутності такого балансу у графі «Примітки» зазначених звітів надають необхідні пояснення (у тому числі уточнюють обсяги зіпсованих, знищених, втрачених товарів тощо з наданням відповідних пояснень).

3. У разі повернення раніше придбаної продукції її обсяги відображають із від’ємним значенням у тих самих графах (придбання, надходження або реалізації) звітів, де такі обсяги вже відображалися у попередніх звітах при проведенні первинної операції.

4. Повернення продукції відображають у звітах за той звітний період, у якому відбулося повернення. Якщо операції з придбання, надходження або реалізації продукції та її повернення відбулися в одному звітному періоді, обсяги за такими операціями у звітах не показують.

5. Вибуття, не пов’язане з реалізацією (втрати, розкрадання, витрати на лабораторні потреби тощо) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відображають у відповідних графах звітів.

Якщо ліцензій кілька

Як заповнюється інформація про ліцензії, якщо СГ має декілька ліцензій на відповідні види діяльності?

Податківці у ЗІР, підкатегорія 113.04, наголосили, що при запов ненні інформації про ліцензії у полі, в якому зазначаються реквізити респондента звітів, передбачено наведення інформації про реєстраційний номер ліцензії.

Отже, якщо суб’єкт господарювання має декілька чинних ліцензій у звітному періоді, він зазначає у звітах реєстраційні номери відповідних ліцензій через кому.

Як заповнювати кількісні показники звітності щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів у разі, якщо протягом звітного періоду їх немає?

У звітах платник податку повинен зазначати всі передбачені в них кількісні показники. Якщо будь-які графи звітів не заповнюються через відсутність інформації щодо кількісних показників, то у таких графах проставляють нулі.

В яких одиницях виміру заповнювати звіт №3‑РС та який порядок округлення показників при заповненні звіту?

При складанні звіту №3-РС відображають показники: для сигарет із фільтром, сигарет без фільтра, цигарок, сигар та сигарил — у млн штук, для тютюну люлькового, тютюну нюхального, тютюну смоктального, тютюну жувального — в тоннах, для інших тютюнових виробів, тютюнової сировини УКТ ЗЕД 2401, тютюнової сировини УКТ ЗЕД 2403 — у млн штук або тоннах з округленням до шести знаків після коми.

Наприклад: 1 сигара відображається як 0,000001 млн штук; одна пачка сигарет з фільт ром (20 шт.) — як 0,000020 млн штук; 1 грам тютюнових виробів, що обліковуються в одиницях маси та відображаються в тоннах, — як 0,000001 т.

Автор: Русанова Ганна

До змісту номеру