• Посилання скопійовано

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року №1066 та Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 р. №675 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.05.2022 р. за №491/37827 Опублікований в ОВУ 03.05.2022 р. Чинний з 03.05.2022 р.

Суттєво. МОЗ спростило процедуру формування лікарняних для вагітних, які були змушені виїхати за кордон, зокрема, лікарям дозволено формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність без особистого прийому.

! Працедавцям, працівникам, лікарям

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року №90), та з метою реалізації в умовах воєнного стану прав на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованих осіб — громадян України, іноземців, осіб без громадянства та членів їх сімей, які проживають в Україні, наказую:

1. Внести до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року №1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за №728/36350, такі зміни:

1) у пункті 6 цифри та слово «1 — 5 пункту 8» замінити цифрами та словом «1 — 6 пункту 8»;

2) доповнити пункт 8 новим підпунктом такого змісту:

«6) порушення строків звернення пацієнта для продовження випадку тимчасової непрацездатності, якщо це порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану, а також за умови, що на дату звернення за медичною та/або реабілітаційною допомогою пацієнт залишається непрацездатним відповідно до результатів проведеної експертизи тимчасової непрацездатності та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність зазначеного пацієнта. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності як продовження раніше виданого з дати, наступної за датою завершення періоду непрацездатності, засвідченого раніше виданим листком непрацездатності, приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров’я, а за її відсутності керівник закладу.».

2. Затвердити Зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року №1066, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за №728/36350, та Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 червня 2021 року №1234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2021 року за №890/36512, що додаються.

3. Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Савічева О. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Карчевич М. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр В. ЛЯШКО

Затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.04.2022 р. №675

Зміни до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я та Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності

1. У Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року №1066, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02 червня 2021 року за №728/36350:

1) пункт 7 розділу III після слів «перебування за межами України» доповнити словами та цифрами «(крім випадку, передбаченого пунктом 10 розділу IV цього Порядку)»;

2) у розділі IV:

у пункті 1:

в абзаці першому слово «четвертому» замінити словом «п’ятому»;

доповнити пункт після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

«Формування медичних висновків за категорією «Вагітність та пологи» жінкам (крім випадків, передбачених пунктом 10 розділу IV цього Порядку), на період дії воєнного стану, може здійснюватися лікуючим лікарем, яким надаються медичні послуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах, без особистого огляду таких жінок за результатами дистанційної взаємодії з ними (зокрема, шляхом консультування, опитування, обміну інформацією) за допомогою технічних засобів електронних комунікацій, про що робиться відповідний запис у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я.».

У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами третім — п’ятим;

в абзаці першому пункту 3 після цифр «347/31799,» доповнити словами та цифрами «(крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу)»;

доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

«10. На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування медичний висновок зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, може формуватися лікарем на підставі медичних записів, які внесені таким лікарем відповідно до виданих за кордоном медичних документів (їх копій), що підтверджують тимчасову непрацездатність, за категоріями: «Захворювання або травма загального характеру», «Догляд за хворою дитиною», «Вагітність та пологи», «Ортопедичне протезування». Медичні документи або їх копії можуть бути надіслані поштою або надані лікарю за допомогою технічних засобів електронних комунікацій (електронна пошта, мобільні застосунки, соціальні мережі тощо).

У виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз з використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10). Необхідність перекладу на державну мову таких документів визначає лікар у випадках, коли неможливо сформувати медичний запис з використанням мови оригіналу медичного документа.».

2. У пункті 2 розділу II Порядку видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 червня 2021 року №1234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 липня 2021 року за №890/36512:

1) в абзаці першому слова «медичного висновку (медичних висновків)» замінити словами «інформації про медичний висновок (медичні висновки)»;

2) після абзацу першого доповнити абзацами другим — четвертим такого змісту:

«Ідентифікованою вважається особа, щодо якої інформація, яка надійшла з електронної системи охорони здоров’я, збігається з відомостями РЗО за критеріями:

реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) — 100% символів;

прізвища, імені та по батькові (за наявності) особи — понад 90,0% символів.».

У зв’язку з цим абзаци другий — десятий вважати відповідно абзацами п’ятим — тринадцятим.

Генеральний директор Директорату з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров’я О. САВІЧЕВА

До змісту номеру