• Посилання скопійовано

Облік МНМА, отриманих як внесок до СК комунального підприємства

Комунальне підприємство на ЄП (2%) отримало від сільської ради до статутного капіталу ігрові майданчики. В акті передачі вказано балансову, залишкову вартості та знос. Якими проведеннями відобразити це в обліку та нарахувати 50% амортизації?

Дивимося Положення №12131.

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Положення №1213, отримання (з балансу на баланс) державними (казенними) та комунальними підприємствами з метою формування статутного капіталу за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування у випадках, передбачених законодавством, єдиних (цілісних) майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, приміщення), іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств, житлового фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури відображається за дебетом рахунків обліку цих активів і кредитом:

— рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» — на суму зносу отриманих об’єктів;

— рахунку 46 «Неоплачений капітал» — на суму залишкової вартості отриманих об’єктів;

— субрахунку 425 «Інший додатковий капітал» — на залишкову вартість отриманих об’єктів, якщо активи передаються до внесення змін в статутні документи (до моменту внесення відповідних змін). Для цілей бухгалтерського обліку до зазначених активів застосовується порядок обліку, передбачений до активів, що надходять як внесок засновника до статутного капіталу.

1 Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом Мінфіну від 19.12.2006 №1213.

Формування статутного капіталу у випадку, коли активи були попередньо внесені з метою його формування за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування, що обліковуються на субрахунку 425 «Інший додатковий капітал», після внесення змін в статутні документи відображається за дебетом цього субрахунку і кредитом субрахунку 401 «Статутний капітал».

Приклад  За актом приймання-передачі за внесками майна до статутного капіталу комунальне підприємство отримало ігровий майданчик. Згідно з актом:

— балансова вартість 12000 грн;

— нарахований знос 5500 грн;

— залишкова вартість 6500 грн.

Варіант 1. Внесок роблять після внесення змін до статуту.

Варіант 2. Внесок роблять до моменту внесення змін до статуту.

Бухгалтерські записи для першого варіанта:

— Д-т 46 К-т 401 — 6500 грн (внесено зміни до статуту, якими збільшено СК);

— Д-т 112 К-т 132 — 5500 грн;

— Д-т 112 К-т 46 — 6500 грн.

Для другого варіанта:

— Д-т 112 К-т 132 — 5500 грн;

— Д-т 112 К-т 425 — 6500 грн;

— Д-т 425 К-т 401 — 6500 грн (після внесення змін до статуту, якими збільшено розмір СК).

Як нарахувати амортизацію МНМА — 50%?

Відповідно до п. 27 НП(С)БО 7, амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта 100 відсотків його вартості.

Відповідно до п. 4 НП(С)БО 7, вартість, яка амортизується, — первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією) (п. 4 НП(С)БО 7).

Отже, перш ніж продовжити нарахування амортизації у нового власника таких МНМА, треба отримати докладну інформацію від попереднього власника про те, як він здійснював таку амортизацію.

Нехай за даними прикладу підприємство встановило ліквідаційну вартість у розмірі 2000 грн.

Тож вартість, яка амортизується, становитиме 10000 грн (12000 - 2000). 50% від цієї вартості — 5000 грн (10000 х 50%).

Але отриманий підприємством об’єкт вже має нараховану суму амортизації 5500 грн, тобто перевищує розмір 50%.

Тому, на наш погляд, в цей момент амортизація 50% не нараховується. Але якщо сума нарахованої амортизації буде меншою ніж 50%, слід донарахувати амортизацію, на наш погляд, до рівня 50% від вартості, яка амортизується.

Якщо амортизація нарахована в більшому розмірі, ніж за даними наведеного нами прикладу, то, на наш погляд, коригувати вже нараховану амортизацію немає підстав. Це не передбачено НП(С)БО 7.

Облік отриманого об’єкта ведеться підприємством в загальному порядку, як і інших МНМА.

Якщо цей об’єкт буде списуватися з балансу, відображається нарахування амортизації в розмірі наступної частини вартості, яка амортизується. Для наведеного нами прикладу — 4500 грн (10000 - 5500): Д-т 94 тощо К-т 132 — 4500 грн.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру