• Посилання скопійовано

Оподаткування резидентів «Дія Сіті»

Оподаткування резидентів «Дія Сіті»

Улітку минулого року Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» було запроваджено «Дія Сіті» — віртуальне цифрове місто з пільговим податковим та правовим режимом для вітчизняних ІТ-компаній. А наприкінці року підписано Закон №1946, який з 01.01.2022 р. вніс до ПКУ відповідний пільговий порядок оподаткування.

В офіційному виданні «Голос України» 18 грудня 2021 року опубліковано текст Закону від 14.12.2021 р. №1946-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (йдеться про спеціальний правовий режим «Дія Сіті»). Але чинності він набрав лише 01.01.2022 р.

Цей Закон тісно пов’язаний із раніше прийнятим Законом від 15.07.2021 р. №1667-ІХ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (див. «ДК» №35/2021), який фактично і визначає умови та вимоги для резидентів «Дія Сіті», а Закон №1946 лише вводить відповідний спецрежим оподаткування до ПКУ та інших законів України.

Зокрема, до ПКУ додаються такі визначення:

— резидент «Дія Сіті» — платник податку, що сплачує податок на прибуток підприємств на особливих умовах — резидент «Дія Сіті», який у порядку, передбаченому п. 141.10 ПКУ, обрав відповідний режим оподаткування або перейшов на нього. Резиденти «Дія Сіті», які не обрали відповідного режиму оподаткування та не перейшли на нього, сплачують податок на прибуток на загальних підставах та вважаються резидентами «Дія Сіті», що не є платниками податку на особливих умовах (пп. 14.1.282-1 ПКУ); 

спеціалісти резидента «Дія Сіті» — гіг-спеціалісти, що виконують роботу (надають послуги) на замовлення та на користь (в інтересах) резидента «Дія Сіті» на підставі гіг-контракту, укладеного в порядку, передбаченому Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», або особи, які перебувають із резидентом «Дія Сіті» у трудових відносинах (пп. 14.1.283 ПКУ).

Вимоги до резидента «Дія Сіті»

Резидент «Дія Сіті» має відповідати таким вимогам:

— здійснює один із видів діяльності: комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність з керування комп’ютерним устаткуванням, видання комп’ютерних ігор та інших програм, надання програмних продуктів у режимі «онлайн», освітня діяльність у галузі ІТ, кібербезпека тощо;

— розмір місячної винагороди спеціалістам не менше ніж 1200 євро;

— кількість гіг-спеціалістів не менше ніж 9 осіб;

— сума кваліфікованого доходу юрособи за перші 3 місяці не менше ніж 90 відсотків.

https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/546098.html

Важливо, що прийнятим Законом гарантовано незмінність податкових умов (у гірший бік) на 25 років. Тобто протягом 25 років збільшення податкового навантаження для резидентів «Дія Сіті» не відбудеться.

Об’єкт та ставка оподаткування

У зв’язку із запровадженням спеціального режиму оподаткування ПКУ доповнюється і новим об’єктом оподаткування — операції резидентів «Дія Сіті» — платників податку на особливих умовах, що підлягають оподаткуванню згідно з п. 135.2, 137.10, 141.9-1 ПКУ. До операцій, перелічених у цих пунктах, застосовується ставка оподаткування податком на прибуток 9%. Зокрема, це стосується:

— виплати дивідендів;

— виплати процентів на користь нерезидентів — пов’язаних осіб або нерезидентів, зареєстрованих у державах, що є «низькоподатковими» юрисдикціями;

— надання фінансової допомоги нерезидентові «Дія Сіті» — платникові на спеціальному режимі, яка не підлягає поверненню, або пов’язаній фізособі, або пов’язаній особі — нерезиденту незалежно від наявності умови про повернення, або непов’язаній особі, яка залишається неповернутою протягом 12 календарних місяців;

— безоплатного надання майна нерезиденту «Дія Сіті» — платникові на спеціальному режимі;

— виплат, що здійснюються у зв’язку з вкладенням в об’єкти інвестицій (у тому числі придбанням майна), що перебувають за межами території України,

— придбання майна, робіт, послуг у неплатника податку — нерезидента та/або передачі майна, робіт, послуг неплатнику податку — нерезиденту (якщо розрахунки чи постачання майна, робіт, послуг за відповідними операціями не здійснено у 360-денний чи інший строк відповідно до законодавства);

— виплати роялті в сумах перевищення ліміту та інших окремих випадків.

Водночас сума невідповідності контрольованої операції принципу «витягнутої руки» оподатковуватиметься за ставкою 18%.

Крім того, передбачається, що сума податку, який підлягає сплаті до бюджету резидентом «Дія Сіті» — платником податку на особливих умовах за кожною окремою операцією відповідно до наведених вище підпунктів, зменшується на суму податку на доходи нерезидента, нарахованого (сплаченого) резидентом «Дія Сіті» за відповідною операцією згідно з п. 141.4 ПКУ.

У разі здійснення оподатковуваної операції у відмінній від грошової формі резидент «Дія Сіті» зобов’язаний самостійно перевірити відповідність ціни договору звичайній ціні та визначити базу оподаткування на рівні не нижче від звичайної ціни.

Звичайна ціна у цьому разі визначається на рівні ціни договору, але не нижче ніж ціна придбання такого майна (робіт, послуг), а для необоротних активів — не нижче від балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок календарного місяця, протягом якого здійснюються операції продажу (відчуження), ліквідації таких необоротних активів. Якщо резидент «Дія Сіті» самостійно не визначить таку ціну, то це зробить контролюючий орган самостійно.

А якщо йдеться про майно (крім необоротних активів), роботи, послуги, вироблені (створені, надані) платником податку, то звичайна ціна визначається на рівні ціни договору, але не нижче від виробничої собівартості, яка розрахована за правилами бухгалтерського обліку відповідно до принципів, методів і процедур, визначених в обліковій політиці платника податку.

Якщо в обліковій політиці такі принципи, методи і процедури не будуть визначені, то контролюючий орган самостійно розрахує таку виробничу собівартість відповідно до НП(С)БО або МСФЗ.

Виплата дивідендів резидентом «Дія Сіті»

По-перше, у разі виплати дивідендів резиденти «Дія Сіті» звільняються від обов’язку сплати авансових внесків з податку на прибуток.

По-друге, дивіденди, які нараховуються на користь фізособи, емітент корпоративних прав — резидент «Дія Сіті» — платник податку на особливих умовах не включає до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника податку, за умови що такий резидент «Дія Сіті» не виплачував дивіденди за акціями або іншими корпоративними правами протягом двох календарних років поспіль.

Податкові різниці

Пункт 140.5 ПКУ доповнюється новою податковою різницею (пп. 140.5.17 ПКУ), згідно з якою фінрезультат до оподаткування збільшується на суму вартості майна, робіт, послуг (крім роялті), придбаного (придбаних) резидентом «Дія Сіті» у платників ЄП протягом звітного року, в розмірі, що перевищує 20 відсотків суми витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період.

Звітний період

Для резидентів «Дія Сіті» встановлюється річний базовий податковий (звітний) період. Для зареєстрованого у встановленому законом порядку резидента «Дія Сіті» перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому, зокрема, такий платник податку набув статусу резидента «Дія Сіті».

І до витрат від будь-якої діяльності, визначених за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включаються витрати, пов’язані з операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю.

Новостворені суб’єкти господарювання, резиденти «Дія Сіті», проводять розрахунок на підставі показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за поточний річний звітний період.

Якщо ж оплату за таке майно, роботи чи послуги було здійснено, коли постачальник перебував на спрощеній системі оподаткування, а фактичне їх постачання відбулося, коли він перестав бути платником ЄП, то таке майно, роботи, послуги вважаються придбаними у платника ЄП. Тобто підпадають під дію податкової різниці.

Це обмеження запрацює лише з 2024 року і спочатку в розмірі 50%, а тільки з 2025 — у передбаченому розмірі 20%.

Оподаткування доходів спеціалістів «Дія Сіті»

Згідно з внесеними Законом №1946 змінами, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включатимуться сплачені суми:

— роботодавцем-резидентом за власний кошт за договорами недержавного пенсійного забезпечення платника податку або за договорами добровільного медичного страхування в межах 30% нарахованої заробітної плати такому працівнику;

— резидентом «Дія Сіті» за власний кошт за договорами недержавного пенсійного забезпечення або за договорами добровільного медичного страхування платника податку — гіг-спеціаліста в межах 30% нарахованої винагороди такому гіг-спеціалісту.

Крім цього, спеціальна ставка ПДФО в розмірі 5%  застосовується до доходів спеціаліста резидента «Дія Сіті» у вигляді:

— заробітної плати;

— винагороди за гіг-контрактом, укладеним у порядку, передбаченому Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», у тому числі винагороди за створення та перехід прав на твори, створені за замовленням;

— авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори.

Звільнення від сплати військового збору для таких доходів не передбачено, а отже, з них також сплачується і 1,5% цього податку.

Зверніть увагу!

Розмір доходу, до якого застосовується зменшена ставка, обмежено 240 тисячами євро за рік. Зі суми перевищення платник самостійно доплачує податок за ставкою 18% та подає річну податкову декларацію. Тобто стежити за обсягом доходу такого спеціаліста має не резидент «Дія Сіті», а він сам.

Якщо резидент «Дія Сіті» втратив статус (за рішенням суду чи через встановлення невідповідності критеріям) за такий період, він самостійно перераховує та сплачує за власний кошт до бюджету ПДФО за ставкою 18%.

ЄСВ

Єдиний внесок для платника — резидента «Дія Сіті», який у календарному місяці відповідав певним вимогам, встановлюється у розмірі мінімального страхового внеску (22% х розмір МЗП) на суму:

— нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону «Про оплату праці»;

— винагороди фізособам за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами, укладеними в порядку, передбаченому Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Якщо спеціаліст резидента «Дія Сіті» є підприємцем, то він звільняється від сплати ЄСВ за себе за умови, що такий резидент «Дія Сіті» сплатив за нього ЄСВ у розмірі, не меншому за мінімальний. Тобто діє аналогічне звільнення, як для підприємців, які паралельно мають трудові відносини.

Єдиний податок

У пп. 298.2.3 ПКУ з’явилася нова підстава для обов’язкової відмови суб’єкта господарювання від спрощеної системи оподаткування — у разі набуття платником податку статусу резидента «Дія Сіті». Такий суб’єкт господарювання має відмовитися від сплати ЄП з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому він набув статусу резидента «Дія Сіті».

Станіслав ГОРБОВЦОВ, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру