• Посилання скопійовано

Зміни, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. №100 і від 8 серпня 2016 р. №500

Затверджені постановою КМУ від 08.09.2023 №957 / Опубліковані в «УК» 12.09.2023 / Чинні з 12.09.2023

Суттєво. Запроваджено спеціальний порядок розрахунку компенсації за невикористані відпустки.

!  Бухгалтерам

1. У Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. №100:

1) у пункті 2:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

«2. Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки, надання матеріальної (грошової) допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки.

Обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31 грудня 2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році.».

У зв’язку з цим абзаци другий — восьмий вважати відповідно абзацами третім — дев’ятим;

абзац третій після слів «за невикористану відпустку» доповнити словами «, матеріальна (грошова) допомога»;

2) абзац двадцятий пункту 4 після слів «При обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці» доповнити словами «та для нарахування матеріальної (грошової) допомоги»;

3) доповнити пункт 7 абзацами такого змісту:

«У разі коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування матеріальної (грошової) допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів. Під час обчислення середньої заробітної плати за 12 місяців виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу двадцять третього пункту 4 цього Порядку, на число робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації.

Середньомісячне число робочих днів розраховується шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.».

2. У пункті 2 Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. №500, слова «у розмірі середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви» замінити словами «у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, на підставі особистої заяви у порядку, затвердженому керівником державної служби».

До змісту номеру