• Посилання скопійовано

Розрахунок прибутку КІК

Загальний сукупний дохід усіх КІК (6, одна публічна, акції якої перебувають в обігу на біржі, ще одна благодійна організація) однієї контролюючої особи з усіх джерел за даними фінзвітності не перевищує еквівалент 2 млн євро на кінець звітного періоду. Чи потрібно для розрахунку сукупного доходу врахувати доходи публічної та благодійної КІК?

Відповідно до пп. 39-2.1.1 ПКУ контрольованою іноземною компанією (КІК) визнається будь-яка юрособа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що перебуває під контролем фізособи — резидента України або юрособи — резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом.

І у випадках, передбачених ст. 39-2 ПКУ, до КІК може прирівнюватися іноземне утворення навіть без статусу юрособи.

Відповідно до пп. 39-2.2.2 ПКУ об’єктом оподаткування для податку з доходів фізичних осіб (податку з прибутку підприємств) контролюючої особи є частина скоригованого прибутку КІК, пропорційна до частки, якою володіє або яку контролює така фізична (юридична) особа на останній день відповідного звітного періоду, щодо якого розраховується скоригований прибуток КІК, що обчислюється відповідно до правил, визначених цією статтею.

Для потреб цієї статті скоригованим прибутком КІК визнається прибуток КІК до оподаткування відповідно до даних її неконсолідованої фінансової звітності, складеної за звітний календарний рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року — за періоди, що закінчуються у відповідному календарному році) згідно зі стандартами бухгалтерського обліку, що застосовуються контрольованою іноземною компанією, та строків для підготовки такої звітності у відповідній іноземній юрисдикції (пп. 39‑2.3.1 ПКУ).

Відповідно до пп. 39-2.4.2 ПКУ, незалежно від виконання умов, передбачених пп. 39-2.4.1 ПКУ, скоригований прибуток КІК не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи у разі, якщо виконується будь-яка з таких умов:

39-2.4.2.1. загальний сукупний дохід усіх КІК однієї контролюючої особи зі всіх джерел за даними фінансової звітності не перевищує еквівалент 2 мільйони євро на кінець звітного періоду;

39-2.4.2.2. КІК є публічною компанією, акції (частки) якої перебувають в обігу на визнаній фондовій біржі. Перелік таких бірж затверджено постановою КМУ від 16.12.2020 р. №1275. Таке звільнення поширюється на всі КІК, включені до консолідованої фінансової звітності такої публічної КІК, а також на інші іноземні компанії, пов’язані з публічною КІК у частині дивідендів, які походять від такої публічної КІК. У разі якщо КІК, на яку поширюється таке звільнення, виплачує дивіденди на користь КІК, яка не є публічною компанією, такі дивіденди враховуються під час розрахунку скоригованого прибутку такої КІК на загальних підставах;

39-2.4.2.3. КІК є організацією, яка згідно із законодавством відповідної іноземної юрисдикції здійснює благодійну діяльність та не розподіляє доходи на користь її засновників (учасників).

У пп. 39-2.4.2.1 ПКУ прямо сказано про загальний сукупний дохід усіх КІК, який не перевищує 2 млн євро.

Тобто «усіх КІК» — це означає всіх шістьох, а не чотирьох. Отже, до підрахунку сукупного доходу має включатися в тому числі дохід публічної і благодійної КІК.

Що мається на увазі під сукупним доходом і де брати це значення?

Позаяк у ПКУ немає окремого визначення сукупного доходу, то потрібно керуватися стандартами з обліку НП(С)БО (або національними стандартами країни реєстрації КІК чи стандартами МСФЗ). Так, згідно з формою фінансової звітності «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», затвердженою НП(С)БО 1, сукупний дохід зазначається у рядку 2465 і включає в себе прибуток після оподаткування, збільшений на інший сукупний дохід (у тому числі дооцінку необоротних активів, курсові різниці). Іншими словами, сукупний дохід — це не дохід КІК (як часто пишуть у консультаціях на цю тему), а фінрезультат + інший сукупний дохід. Від правильності визначення цього показника залежить необхідність сплати податку на КІК.

Згідно з пп. 39-2.4.3 ПКУ, у разі якщо прибуток КІК звільняється від оподаткування відповідно до положень п. 39-2.4 ПКУ, контролююча особа звільняється від обов’язку розраховувати скоригований прибуток КІК відповідно до положень пп. 39-2.3.2 ПКУ.

Хоча згідно з пп. 39-2.4.4 ПКУ контролююча особа має право добровільно відмовитися від звільнення від оподаткування прибутку КІК відповідно до положень пп. 39-2.4.1 або 39-2.4.2 ПКУ та прийняти рішення про оподаткування прибутку КІК шляхом подання відповідної заяви у довільній формі одночасно з поданням звіту про КІК.

Автор: Олександр Золотухін

До змісту номеру