• Посилання скопійовано

Фінзвітність «малюків» за НП(С)БО 25

Фінзвітність «малюків» за НП(С)БО 25

У «ДК» №5/2022 ми докладно розповіли про те, хто має складати «малу» та «спрощену» фінзвітність за 2021 рік. А зараз перейдімо безпосередньо до правил її складання.

Нюанси складання малої та спрощеної фінзвітності за 2021 рік

Малі та мікропідприємства не зобов’язані проходити обов’язкового щорічного аудиту фінансової звітності.

Форми фінзвітності добре узгоджені з Планом рахунків бухобліку підприємств (затверджений наказом Мінфіну від 30.11.1999 р. №291), і ми порівняємо їх у таблицях нижче — які рахунки потрібно включати до якого рядка звітності. У тексті НП(С)БО 25 є коментарі до кожного рядка фінзвітності форм №1-м, №2-м, №1-мс, №2-мс, тож ми навели у таблицях посилання на відповідні пункти НП(С)БО 25.

Баланс малого підприємства за формою №1-м

Розглянемо складання балансу за формою №1-м у таблицях 1, 2 та 3, у яких наведено довідкову інформацію для складання цієї форми.

Загалом особливо складних моментів немає, але є деякі нюанси, про які ми згадали нижче.

У балансі довідково відображають первісну вартість нематеріальних активів та суму накопиченої амортизації, і так само щодо основних засобів. Ці дві цифри показують, скільки первісно коштували підприємству нематеріальні активи чи ОЗ та наскільки вони замортизовані. За сумою амортизації можна непрямо судити про те, як давно підприємство володіє активами — чим більше сума амортизації наближається до первісної вартості НМА, тим довше підприємство ними володіє. Але це досить приблизне припущення.

До підсумку балансу включають залишкову вартість НМА та ОЗ. Її визначають просто у балансі розрахунково: від первісної вартості НМА та ОЗ (рядки 1001, 1011) віднімаємо накопичену амортизацію (рядки 1002, 1012) і різницю записуємо в рядки 1000, 1010.

Очевидно, що сума амортизації НМА та ОЗ не може перевищувати їх первісну вартість. Але може статися так, що НМА та ОЗ будуть повністю замортизовані і первісна вартість дорівнюватиме сумі амортизації, а значення рядків 1000 та/або 1010 буде нульове. Це нормальна ситуація, яка не потребує аварійного втручання. Повністю замортизовані активи можна і надалі використовувати, як і раніше. За бажанням їх можна дооцінити, але це вже окрема тема, яку ми розглянули в консультаціях «Списання повністю замортизованих ОЗ» у «ДК» №9/2019 і «ОЗ повністю замортизовані: чи треба їх дооцінювати?» у «ДК» №45/2020.

Нагадаємо, що підприємства — платники ПДВ визначають залишкову вартість ОЗ саме за даними балансу (тобто за даними бухобліку) — для потреб нарахування ПДВ під час ліквідації ОЗ.

Увага! До статті 1090 балансу форми №1-м можуть включатися відстрочені податкові активи — одноразово в разі переходу від повної форми фінзвітності сюди включають дані, наведені у статті «Відстрочені податкові активи» (рядок 1045) балансу (звіту про фінансовий стан) (форма №1) на кінець попереднього року — п. 2.6 розділу ІІ НП(С)БО 25. З цього випливає, що ті підприємства, які складають фінзвітність за формами №1-м, №2-м, не визначають ВПА та ВПЗ згідно з НП(С)БО 17.

Не випадково до рядка 1100 не включають інформацію про брак у виробництві, яка накопичується на рахунку 24. Річ у тім, що брак не визнається активом, тож на рахунку 24 не має залишатися сальдо на кінець звітного періоду. Вартість виробничого браку має списуватися або за рахунок винних осіб, або на витрати підприємства. Докладніше про це ми написали у статті «Брак у виробництві» в «ДК» №22/2018.

Власний капітал підприємства — це його безстрокові пасиви, тому розділ I пасиву ніколи не буде порожній, адже підприємство має статутний капітал з моменту його утворення до моменту ліквідації. Якщо решта статей балансу є нульовими, включаючи підсумок балансу (може бути й таке), то у цьому розділі може відображатися збиток і зареєстрований капітал на ту саму суму.

Згідно з п. 2.20 розділу ІІ НП(С)БО 25 у першому місяці року переходу на застосування НП(С)БО 25 сальдо рахунків 17 «Відстрочені податкові активи» і 54 «Відстрочені податкові зобов’язання» підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», і відповідно, у рядку 1420 пасиву балансу за формою №1-м. Як ми вже бачили вище, в активі балансу (рядок 1090) показують суму ВПА, що вже була відображена у «великому» балансі (форма 1) на кінець попереднього року. А до цього пасивного рядка включаємо згорнуте сальдо рахунків 17 та 54 у перший місяць застосування НП(С)БО 25. Тож це сальдо вплине на показник прибутку/збитку на кінець звітного року.

Таблиця 1

Актив балансу за формою №1-м, розділ І «Необоротні активи»

Стаття балансу та назва НП(С)БО, яким регламентується бухоблік відповідних активів Код рядка Пункт розділу ІІ НП(С)БО 25 Сальдо рахунку Назва рахунку, субрахунку бухобліку або порядок розрахунку значення рядка
Д-т К-т
Нематеріальні активи НП(С)БО 8 1000 2.1     1000 = 1001 - 1002
Первісна вартість 1001 2.2 12   Нематеріальні активи (всі субрахунки)
Накопичена амортизація 1002   133 Накопичена амортизація нематеріальних активів
Незавершені капітальні інвестиції, НП(С)БО 7 1005 15   Капітальні інвестиції (всі субрахунки)
Основні засоби НП(С)БО 7 1010 2.3     1010 = 1011 - 1012
первісна вартість 1011 10   Основні засоби (всі субрахунки)
11   Інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки)
знос 1012   131 Знос основних засобів
  132 Знос інших необоротних матеріальних активів
  135 Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи, НП(С)БО 30 1020 2.4 16   Довгострокові біологічні активи (всі субрахунки)
  134 Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів, які оцінені за первісною вартістю
Довгострокові фінансові інвестиції, НП(С)БО 12 1030 2.5 14   Довгострокові фінансові інвестиції (всі субрахунки)
Інші необоротні активи НП(С)БО 17, НП(С)БО 10, НП(С)БО 19 1090 2.6 17   Відстрочені податкові активи
18   Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи (всі субрахунки)
19   Гудвіл (всі субрахунки)
Усього за розділом I 1095       1095 = 1000 + 1005 + 1010 + 1020 + 1030 +1090

Таблиця 2

Актив балансу за формою №1-м, розділ ІІ «Оборотні активи» та розділ ІІІ «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття»

Актив балансу Код рядка Пункт розділу ІІ НП(С)БО 25 Сальдо рахунку Джерело інформації для заповнення рядка — рахунок, субрахунок
Д-т К-т Коментар
Запаси: 1100 2.7 20   Виробничі запаси (всі субрахунки)
22   Малоцінні та швидкозношувані предмети
23   Виробництво
25   Напівфабрикати
26   Готова продукція
27   Продукція сільськогосподарського виробництва
28   Товари (всі субрахунки, крім 286 та за мінусом субрах. 285)
у тому числі готова продукція 1103 26   Готова продукція
27   Продукція сільськогосподарського виробництва
Поточні біологічні активи 1110 2.8 21   Поточні біологічні активи (всі субрахунки)
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2.9 36   Розрахунки з покупцями та замовниками (всі субрахунки)
  38 Резерв сумнівних боргів за рахунком 36 (аналітична вибірка) — кредитовий залишок зменшує показник рядка 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2.10 641 642   Розрахунки за податками Розрахунки за обов’язковими платежами
у тому числі з податку на прибуток 1136 641/ПнП   Розрахунки за податком на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2.11 34   Короткострокові векселі одержані
37   Розрахунки з різними дебіторами (всі субрахунки)
  38 Резерв сумнівних боргів за рахунками 34, 37 (аналітична вибірка) — кредитовий залишок зменшує показник рядка 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160 2.12 352   Інші поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти 1165 2.13 30   Готівка (всі субрахунки)
31   Рахунки в банках (всі субрахунки)
333   Грошові кошти в дорозі в національній валюті
334   Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
335   Електронні гроші, номіновані в національній валюті
351   Еквіваленти грошових коштів
Витрати майбутніх періодів 1170 2.15 39    Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи 1190 2.14 331   Грошові документи в національній валюті
332   Грошові документи в іноземній валюті
643   Податкові зобов’язання
Усього за розділом II 1195       1195 = 1100 + 1110 + 1125 + 1135 + 1155 + 1160 + 1165 + 1170 + 1190
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2.16 286   Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу
Баланс 1300       1300 = 1095 + 1195 + 1200

Таблиця 3

Пасив балансу за формою №1-м

Пасив балансу Код рядка Пункт розділу ІІ НП(С)БО 25 Сальдо рахунку Назва рахунку, субрахунку
Д-т К-т
I. Власний капітал          
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 2.17   40 Зареєстрований (пайовий) капітал
Додатковий капітал 1410 2.18   41
42
Капітал у дооцінках Додатковий капітал
Резервний капітал 1415 2.19   43 Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2.20   44
17
54
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Відстрочені податкові активи Відстрочені податкові зобов’язання
Неоплачений капітал 1425 2.21   45
46
Вилучений капітал Неоплачений капітал
Усього за розділом I 1495       1495 = 1400 + 1410 + 1415 +(-)1420 + 1425
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення (НП(С)БО 11) 1595 2.22   47
48
50
51
52
53
55
Забезпечення майбутніх витрат і платежів Цільове фінансування і цільові надходження Довгострокові позики Довгострокові векселі видані Довгострокові зобов’язання за облігаціями Довгострокові зобов’язання з оренди
III. Поточні зобов’язання          
Короткострокові кредити банків (НП(С)БО 11) 1600 2.23   60 Короткострокові позики: субрахунки 601 — 604 повністю, субрахунки 605, 606 — лише в частині прострочених кредитів банків
Поточна кредиторська заборгованість (НП(С)БО 11) за:          
довгостроковими зобов’язаннями 1610 2.24   61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги 1615 2.25   63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками
розрахунками з бюджетом 1620 2.26   641
642
Розрахунки за податками Розрахунки за обов’язковими платежами
у тому числі з податку на прибуток 1621   641 У частині податку на прибуток
розрахунками зі страхування 1625 2.27   65 Розрахунки за страхуванням
розрахунками з оплати праці 1630 2.29   66 Розрахунки за виплатами працівникам
Доходи майбутніх періодів 1665 2.31   69 Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання 1690 2.30   605
606
62
644
67
68
Субрахунки 605, 606 — лише в частині прострочених позик, крім кредитів банків Короткострокові векселі видані Податковий кредит Розрахунки з учасниками Розрахунки за іншими операціями, крім субрахунку 680
Усього за розділом III 1695       1695 = 1600 + 1610 + +1615 + 1620 + 1625 + 1630 + 1665 + 1690
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття (НП(С)БО 27) 1700 2.28   680 Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
Баланс 1900       1900 = 1495 + 1595 + 1695 + 1700

Звіт про фінансові результати малого підприємства за формою №2-м

«Малий» звіт про фінрезультати складати набагато простіше, ніж баланс, тому розгляньмо його просто на прикладі. Звіт про фінансові результати дуже зручно складати за даними рахунку 79 — після його закриття та списання фінансового результату на рахунок 44.

Приклад  За 2021 звітний рік ТОВ «Альфа» має такі обороти на рахунку 79 — див. таблицю 4.

Таблиця 4

Аналіз рахунку 79 по ТОВ «Альфа» за 2021 рік

Рахунок З кредиту рахунків У дебет рахунків
Сальдо на початок періоду    
44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 896 600  
70 «Доходи від реалізації» 14 517 800
71 «Інший операційний дохід» 26 700
90 «Собівартість реалізації» 12 669 400
92 «Адміністративні витрати» 325 700
93 «Витрати на збут» 569 000
94 «Інші витрати операційної діяльності» 22 200
98 «Податок на прибуток» 61 600
Обороти за період 14 544 500 14 544 500
Сальдо на кінець періоду    

У таблиці 5 показано складання звіту про фінансові результати за 2021 рік за даними аналізу рахунку 79. Як видно з таблиці 5, звіт про фінрезультати формують виключно за даними рахунку 79, на якому накопичено всю необхідну для цього інформацію.

Таблиця 5

Звіт про фінансові результати за формою №2-м

Стаття Код рядка Пункт розділу ІІ НП(С)БО 25 Рахунок бухобліку, який включається до статті звіту За даними прикладу
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5.1 70 «Доходи від реалізації» 14 517,8
Інші операційні доходи 2120 5.2 71 «Інший операційний дохід» 26,7
Інші доходи 2240 5.3 72 «Дохід від участі в капіталі» 73 «Інші фінансові доходи» 74 «Інші доходи»
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280     14 544,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 5.4 90 «Собівартість реалізації» 12 669,4
Інші операційні витрати 2180 5.5 92 «Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 916,9
Інші витрати 2270 5.6 95 «Фінансові витрати» 96 «Втрати від участі в капіталі» 97 «Інші витрати»
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285     13 586,3
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 5.7   958,2
Податок на прибуток 2300 5.8 98 «Податок на прибуток» 172,5
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 5.9 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 785,7

Спрощений фінансовий звіт за формою №1-мс, №2-мс

У спрощеній фінансовій звітності ще менше показників, аніж у формах №1-м, №2-м. Довідкову інформацію про складання Балансу та Звіту про фінрезультати за формами №1-мс та №2-мс наведено у таблицях 6 та 7.

Таблиця 6

Баланс за формою №1-мс

Пасив балансу Код рядка Пункт розділу ІІІ НП(С)БО 25 Сальдо рахунку за загальним Планом рахунків Сальдо рахунків за спрощеним Планом рахунків
Д-т К-т Д-т К-т
I. Необоротні активи            
Основні засоби: 1010 1.1        
первісна вартість 1011 10, 11, 12   10  
знос 1012   13   13
Інші необоротні активи 1090 1.2 14, 15, 16, 17, 18, 19   14, 15, 16, 18  
Усього за розділом I 1095   1095 = 1010 + 1090
II. Оборотні активи            
Запаси 1100 1.3 20, 21, 22, 23, 215, 26, 27, 28   20, 21, 23, 26  
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1.4 34, 36, 37, 46, 64, 65   37  
Гроші та їх еквіваленти 1165 1.5 30, 31   30, 31  
Інші оборотні активи 1190 1.6 35, 38, 39, 643   35, 39, 643  
Усього за розділом II 1195 1195 = 1100 + 1155 + 1165 +1190
Баланс 1300 1300 = 1095 + 1195
I. Власний капітал            
Капітал 1400 1.7   40, 41, 42, 43, (45)*   40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1.8   44   44
Усього за розділом I 1495 1495 = 1400 + 1420
II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 1.9   47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55   47, 48, 55
III. Поточні зобов’язання            
Короткострокові кредити банків 1600 1.10   60, 61   68
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 1.11   63   68
розрахунками з бюджетом 1620 1.12   64 (крім 644, 643)   64
розрахунками зі страхування 1625 1.13   65   65
розрахунками з оплати праці 1630 1.14   66   66
Інші поточні зобов’язання 1690 1.15   61, 62, 644, 67, 68, 69   68, 69
Усього за розділом III 1695 1695 = 1600 + 1516 + 1620 + 1625 + 1630 + 1690
Баланс 1900 1900 = 1495 + 1595 + 1695
* За мінусом сальдо рахунку 45.

Таблиця 7

Звіт про фінансові результати за формою №2-мс

Стаття Код рядка Пункт розділу ІІІ НП(С)БО 25 Загальний План рахунків Спрощений План рахунків
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2.1 70 «Доходи від реалізації» 70 «Доходи від реалізації»
Інші доходи 2160 2.2 71 «Інший операційний дохід» 72 «Дохід від участі в капіталі» 73 «Інші фінансові доходи» 74 «Інші доходи»
Разом доходи (2000 + 2160) 2280      
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 2.3 90 «Собівартість реалізації» 90 «Собівартість реалізації»
Інші витрати 2165 2.4 92 «Адміністративні витрати» 93 «Витрати на збут» 94 «Інші витрати операційної діяльності» 95 «Фінансові витрати» 96 «Втрати від участі в капіталі» 97 «Інші витрати» 96 «Інші витрати»
Разом витрати (2050 + 2165) 2285      
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2.5    
Податок на прибуток 2300 2.6 98 «Податок на прибуток» 96
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 2.7 На сьогодні у ПКУ немає відповідних норм, які зумовлювали б заповнення цього рядка у формі 2-мс, тому він наразі не заповнюється
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 2.8 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»

До речі, ті підприємства, які складають фінансову звітність за формами №1-мс та №2-мс (а це платники єдиного податку та непідприємницькі товариства), можуть вести бухоблік за спрощеним Планом рахунків, затвердженим наказом Мінфіну від 19.04.2001 р. №186. Облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов’язання названі суб’єкти виконують з використанням позабалансових рахунків класу 0 загального Плану рахунків. Спрощений План рахунків узгоджено із загальним Планом рахунків та фінансовою звітністю. У таблицях 6 та 7 показано відповідність між рядками фінзвітності за формами №1-мс, №2-мс та рахунками загального та спрощеного планів рахунків.

Згідно з п. 7 НП(С)БО 25 підприємства, які складають фінзвітність за формою №1-мс, №2‑мс, можуть:

— обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;

— не створювати забезпечень наступних витрат і платежів (на оплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;

— поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною сумою.

Юлія ЄГОРОВА, «Дебет-Кредит»

До змісту номеру