• Посилання скопійовано

Щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

Лист Торгово-промислової палати України від 09.01.2015 р. №106/05-5.4

Щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)

Суттєво. Роз'яснено порядок засвідчення Торгово-промисловою палатою форс-мажорних обставин.

! СГ

Повноваження Торгово-промислової палати України щодо засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) визначено ст. 14 Закону України від 02.12.97 р. №671/97-ВР «Про торгово-промислові палати України» в редакції Закону України від 02.09.2014 р. №1669 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», зокрема пунктом 1 статті 14-1 передбачено: «Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно». У пункті 2 цього Закону зазначено: «форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлено Регламентом (нова редакція) засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженим рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014 р. №44(5) (далі — Регламент).

Згідно з пп. 6.4.3 Регламенту суб'єкти господарювання для отримання сертифіката про настання форс-мажорних обставин за податковими зобов'язаннями надають разом із заповненою заявою встановленої форми документи, передбачені в цій формі заяви (додатки №2, 3 до Регламенту), зокрема:

Пункт 14 заяви (додатки до заяви):

1) копію платіжного доручення з відміткою банку про оплату послуг за встановленим тарифом (крім суб'єктів малого підприємництва);

2) витяг із Єдиного державного реєстру/ксерокопію паспорта для фізичних осіб;

3) копію довідки 4-ОПП/копія ІПН для фізичних осіб;

4) оферту (пропозицію) акта наданих послуг за підписом керівника/фізичної особи та з відбитком печатки суб'єкта господарювання у двох примірниках за встановленою формою, розміщеною на інтернет-сторінці ТПП України/регіональної ТПП;

5) копію наказу про призначення керівника у випадку отримання ним сертифіката та примірника акта наданих послуг;

6) оригінал доручення на отримання сертифіката та примірника акта наданих послуг представником заявника;

7) поштовий конверт формату А4 з вклеєними марками на суму п'ять гривень та зворотною адресою при простому відправленні поштою (згідно з тарифами Укрпошти для відправлення сертифіката та примірника акта наданих послуг по Україні).

15. Суб'єкти малого підприємництва для отримання безкоштовно сертифіката про настання форс-мажорних обставин підтверджують цей статус:

Заявник _______________________________________
                  (повна назва суб'єкта господарювання)

 

цим підтверджує, що є суб'єктом малого підприємництва і підпадає під критерії, визначені ст. 55 ГК України, а саме:

— підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

— юридичні особи, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України,

та додатково подають такі документи:

1) копію довідки 4-ОПП;

2) документ, що підтверджує отримання річного доходу, який не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, з виділеним/підкресленим рядком у цьому документі про суму річного доходу, а саме: копію фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми №1-м і 2-м) або спрощений фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва (форми №1-мс і 2-мс) за минулий рік чи інші документи, що підтверджують суму річного доходу (з відміткою податкового органу/для електронного варіанта фінансової звітності — електронну квитанцію про прийняття звітності);

3) документ, що підтверджує середню кількість працівників за звітний період (календарний рік), яка не перевищує 50 осіб, з виділеним/підкресленим рядком у цьому документі про середню кількість працівників за звітний період, а саме: копію звіту з праці (форма 1-ПВ або форма 6-ПВ за минулий рік); копію звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (форма №Д4) або звіт про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (форма №Д5) за IV квартал року чи інші документи, що підтверджують середню кількість працівників за звітний період (календарний рік) (з відміткою відповідного державного органу/для електронного варіанту звітності — електронну квитанцію про прийняття звітності);

4) поштовий конверт формату А4 з марками на суму п'ять гривень та зворотною адресою при простому відправленні поштою (згідно з тарифами Укрпошти для відправлення сертифіката та примірника акта наданих послуг по Україні).

Тарифи на послуги розміщені на сайті ТПП України (www.ucci.org.ua) у розділі «Засвідчення форс-мажорних обставин», зокрема:

Тарифи на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в грн з ПДВ

1. Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за контрактами (договорами)
1669,20
2. Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для сільгоспвиробників щодо погодних умов
417,60
3. Засвідчення форс-мажорних обставин, що є підставою для відстрочення грошових зобов'язань та податкового боргу, продовження граничних строків для подання звітності та заяв платниками податків у зоні АТО
208,80
4. Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) щодо умов, визначених у типових контрактах (договорах)*
417,60
* У зверненні заявника зазначається ознака типовості контрактів (договорів) та надається підтвердження цього. Тариф застосовується до кожного засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за кожним контрактом (договором) починаючи з другого. До першого засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) застосовуються правила пункту 1 цієї таблиці.

У п. 5 ст. 11 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.09.2014 р. №1669 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» зазначено, що Кабінет Міністрів України у десятиденний строк з дня опублікування названого Закону затверджує Перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України від 14.04.2014 р. №405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.04.2014 р. «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», у період з 14.04.2014 р. до її закінчення.

Дія розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 р. №1053-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» зупинена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 р. №1079-р.

Інформацію щодо контрольованої території силами АТО щоденно надає Штаб Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Віце-президент М. ГАВРИЛЕНКО

До змісту номеру