• Посилання скопійовано

Податковий кодекс України

Податковий кодекс України

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України

Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України

Стаття 3. Податкове законодавство України

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України

Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами

Стаття 6. Поняття податку та збору

Стаття 7. Загальні засади встановлення податків і зборів

Стаття 8. Види податків та зборів

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори

Стаття 10. Місцеві податки

Стаття 11. Спеціальні податкові режими

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів

Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування

Стаття 14. Визначення понять

Стаття 15. Платники податків

Стаття 16. Обов’язки платника податків

Стаття 17. Права платника податків

Стаття 18. Податкові агенти

Стаття 19. Представники платника податків

Стаття 19-1. Функції контролюючих органів

Стаття 19-2. Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики

Стаття 19-3. Функції державних податкових інспекцій

Стаття 20. Права контролюючих органів

Стаття 21. Обов’язки і відповідальність посадових та службових осіб контролюючих органів

Стаття 22. Об’єкт оподаткування

Стаття 23. База оподаткування

Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування

Стаття 25. Ставка податку

Стаття 26. Базова (основна) ставка податку

Стаття 27. Гранична ставка податку

Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку

Стаття 29. Обчислення суми податку

Стаття 30. Податкові пільги

Стаття 31. Строк сплати податку та збору

Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору

Стаття 33. Податковий період

Стаття 34. Види податкового періоду

Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів

Стаття 35-1. Єдиний рахунок

Стаття 36. Податковий обов’язок

Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку

Стаття 38. Виконання податкового обов’язку

Стаття 38-1. Визначення мінімального податкового зобов’язання

Стаття 39. Трансфертне ціноутворення

Стаття 39-1. Особливості застосування валютних курсів при нарахуванні митних та податкових платежів

Стаття 39-2. Контрольовані іноземні компанії

Стаття 39-3. Міжнародний автоматичний обмін інформацією та подання звітності про підзвітні рахунки

Розділ II. Адміністрування податків, зборів, платежів

Глава 1. Загальні положення

Стаття 40. Сфера застосування цього розділу

Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення

Стаття 42. Листування платників податків та контролюючих органів

Стаття 42-1. Електронний кабінет

Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені

Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи

Стаття 44-1. Документи про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників нерезидентів, які ведуть господарську діяльність або отримують доходи в Україні

Стаття 44-2. Фінансова звітність та документи трастів, управління якими здійснюють резиденти України

Стаття 45. Податкова адреса

Глава 2. Податкова звітність

Стаття 46. Податкова декларація (розрахунок)

Стаття 47. Особи, які несуть відповідальність за складення податкової звітності

Стаття 48. Складення податкової декларації

Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів

Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності

Стаття 51. Подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску

Глава 3. Податкові консультації

Стаття 52. Податкова консультація

Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій

Глава 4. Визначення суми податкових та/або грошових зобов’язань платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів

Стаття 54. Визначення сум податкових та грошових зобов’язань

Стаття 55. Скасування рішень контролюючих органів

Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів

Стаття 57. Строки сплати податкового зобов’язання

Стаття 58. Податкове повідомлення-рішення

Стаття 58-1. Податкове повідомлення особі-нерезиденту

Стаття 59. Податкова вимога

Стаття 60. Відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимоги

Глава 5. Податковий контроль

Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення

Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю

Глава 6. Облік платників податків

Стаття 63. Загальні положення щодо обліку платників податків

Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб

Стаття 65. Облік самозайнятих осіб

Стаття 66. Внесення змін до облікових даних платників податків, крім фізичних осіб, які не зареєстровані підприємцями та не провадять незалежну професійну діяльність

Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб

Стаття 68. Інформація, що подається для обліку платників податків органами державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та іншими органами

Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг та електронних гаманців в емітентах електронних грошей, особливості подання звітності за підзвітними рахунками/електронними гаманцями

Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб — платників податків

Стаття 70-1. Підстави та порядок набуття і втрати статусу електронного резидента (е-резидента)

Глава 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів

Стаття 71. Визначення інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності контролюючого органу

Стаття 72. Збір податкової інформації

Стаття 73. Отримання податкової інформації контролюючими органами

Стаття 74. Обробка та використання податкової інформації

Глава 8. Перевірки

Стаття 75. Види перевірок

Стаття 76. Порядок проведення камеральної перевірки

Стаття 77. Порядок проведення документальних планових перевірок

Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок

Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки

Стаття 80. Порядок проведення фактичної перевірки

Стаття 81. Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок

Стаття 82. Строки проведення виїзних перевірок

Стаття 83. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок

Стаття 84. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю контролюючими органами

Стаття 85. Надання платниками податків документів

Стаття 86. Оформлення результатів перевірок

Глава 9. Погашення податкового боргу платників податків

Стаття 87. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків

Стаття 88. Зміст податкової застави

Стаття 89. Виникнення права податкової застави

Стаття 90. Податковий пріоритет

Стаття 91. Податковий керуючий

Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном

Стаття 93. Припинення податкової застави

Стаття 94. Адміністративний арешт майна

Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі

Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств

Стаття 97. Погашення грошових зобов’язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством

Стаття 98. Порядок погашення грошових зобов’язань або податкового боргу у разі реорганізації платника податків або передачі єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію, або продажу єдиного (цілісного) майнового комплексу державного або комунального підприємства у процесі приватизації

Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну  професійну діяльність) у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, а також малолітньої/неповнолітньої особи

Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків

Стаття 101. Списання безнадійного податкового боргу

Стаття 102. Строки давності та їх застосування

Глава 10. Застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав

Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України

Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах

Стаття 104-1. Порядок надання допомоги у стягненні податків в міжнародних правовідносинах на прохання контролюючого органу

Стаття 105. Узгодження суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах

Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог

Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах

Стаття 108. Нарахування пені та штрафних санкцій на суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах

Стаття 108-1. Порядок проведення процедури взаємного узгодження

Глава 11. Відповідальність

Стаття 109. Загальні положення

Стаття 110. Суб’єкти, які притягаються до відповідальності за вчинення податкових правопорушень

Стаття 111. Відповідальність за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Стаття 112. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Стаття 112-1. Обставини, що пом’якшують відповідальність особи

Стаття 113. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи)

Стаття 114. Відшкодування шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контролюючих органів

Стаття 115. Виключена.

Стаття 116. Відчуження майна, що перебуває в податковій заставі, без згоди контролюючого органу

Стаття 117. Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах

Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття рахунків/електронних гаманців, звіту про підзвітні рахунки

Стаття 118-1. Порушення вимог щодо виявлення підзвітних рахунків та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки

Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб — платників податків

Стаття 119-1. Порушення порядку подання інформації контролюючим органам про угоди щодо оренди об’єктів нерухомості

Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності

Стаття 120-1. Порушення строків реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та допущення помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної

Стаття 120-2. Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних

Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та  зборів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Стаття 122. Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою — підприємцем

Стаття 123. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання та/або іншого зобов’язання, контроль за сплатою якого покладено на контролюючі органи, зменшення бюджетного відшкодування або виявлення фактів використання податкових пільг не за цільовим призначенням чи всупереч умовам чи цілям їх надання

Стаття 123-1. Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії

Стаття 124. Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов’язання

Стаття 125. Виключена.

Стаття 125-1. Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати

Стаття 126. Порушення порядку подання банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації контролюючим органам

Стаття 126-1. Порушення правил утримання та сплати (перерахування) податків податковими агентами платників єдиного податку

Стаття 127. Виключена.

Стаття 128. Податкові правопорушення контролюючих органів

Стаття 128-1. Порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах та/або місцях виробництва окремих видів продукції

Глава 12. Пеня

Стаття 129. Пеня

Стаття 130. Зупинення строків нарахування пені

Стаття 131. Порядок сплати пені

Стаття 132. Порядок нарахування пені у разі порушення умов, за яких надавалося звільнення (умовне звільнення) від оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України

Розділ III. Податок на прибуток підприємств

Стаття 133. Платники податку

Стаття 134. Об’єкт оподаткування

Стаття 135. База оподаткування

Стаття 136. Ставки податку

Стаття 137. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств

Стаття 138. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів

Стаття 139. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)

Стаття 140. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

Стаття 141. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій

Стаття 142. Звільнення від оподаткування

Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб

Стаття 162. Платники податку

Стаття 163. Об’єкт оподаткування

Стаття 164. База оподаткування

Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

Стаття 166. Податкова знижка

Стаття 167. Ставки податку

Стаття 168. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету

Стаття 169. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги

Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів

Стаття 171. Особи, відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до бюджету

Стаття 172. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна, неподільного об’єкта незавершеного будівництва / майбутнього об’єкта нерухомості, подільного об’єкта незавершеного будівництва та відступлення прав за договором купівлі-продажу неподільного об’єкта незавершеного будівництва / майбутнього об’єкта нерухомості, щодо якого сплачено частково ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця

Стаття 173. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна

Стаття 174. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав

Стаття 175. Визначення суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування податкової знижки

Стаття 176. Забезпечення виконання податкових зобов’язань та зобов’язань з єдиного внеску

Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування

Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність

Стаття 179. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)

Розділ V. Податок на додану вартість

Стаття 180. Платники податку

Стаття 181. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку

Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку

Стаття 183. Порядок реєстрації платників податку

Стаття 184. Анулювання реєстрації платника податку

Стаття 185. Визначення об’єкта оподаткування

Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг

Стаття 187. Дата виникнення податкових зобов’язань

Стаття 188. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг

Стаття 189. Особливості визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг в окремих випадках

Стаття 190. Порядок визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України, послуг, які поставляються нерезидентами на митній території України

Стаття 191. Особливості оподаткування операцій з ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі та товарів, що ввозяться на митну територію України фізичними особами в ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі

Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту)

Стаття 193. Розміри ставок податку

Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою

Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою

Стаття 196. Операції, що не є об’єктом оподаткування

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

Стаття 198. Податковий кредит

Стаття 199. Пропорційне віднесення сум податку до податкового кредиту

Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків

Стаття 200-1. Електронне адміністрування податку на додану вартість

Стаття 201. Податкова накладна

Стаття 202. Звітні (податкові) періоди

Стаття 203. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом

Стаття 204. Виключена.

Стаття 205. Виключена.

Стаття 206. Особливості оподаткування операцій під час переміщення товарів через митний кордон України залежно від обраного митного режиму

Стаття 207. Порядок оподаткування туроператорської та турагентської діяльності

Стаття 208. Оподаткування послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України

Стаття 208-1. Оподаткування електронних послуг, що постачаються нерезидентами фізичним особам, місце постачання яких розташоване на митній території України

Стаття 209. Втратила чинність з 1 січня 2017 року

Стаття 210. Спеціальний режим оподаткування діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату

Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

Розділ VI. Акцизний податок

Стаття 212. Платники податку

Стаття 213. Об’єкти оподаткування

Стаття 214. База оподаткування

Стаття 215. Підакцизні товари та ставки податку

Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов’язань

Стаття 217. Порядок обчислення податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, а також з підакцизних товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, та з товарів (продукції), використаних як пальне

Стаття 218. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію України

Стаття 219. Виключена.

Стаття 220. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів за адвалорними ставками

Стаття 221. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів

Стаття 222. Порядок і строки сплати податку

Стаття 223. Складення та подання декларації з акцизного податку

Стаття 224. Контроль за сплатою податку

Стаття 225. Особливості оподаткування алкогольних напоїв

Стаття 226. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

Стаття 227. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах

Стаття 228. Контроль за надходженням податку з алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального та спирту етилового

Стаття 229. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання

Стаття 230. Акцизні склади

Стаття 231. Акцизна накладна

Стаття 232. Електронне адміністрування реалізації пального та спирту етилового

Стаття 233. Зіставлення показників обсягів обігу та залишків пального, показників обсягів обігу спирту етилового

Розділ VII. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу (виключено)

Розділ VIII. Екологічний податок

Стаття 240. Платники податку

Стаття 241. Виключена.

Стаття 242. Об’єкт та база оподаткування

Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення

Стаття 244. Виключена.

Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти

Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах

Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

Стаття 248. Ставки податку за тимчасове берігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

Стаття 249. Порядок обчислення податку

Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку

Розділ IX. Рентна плата

Стаття 251. Склад рентної плати

Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Стаття 253. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Стаття 254. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 255. Рентна плата за спеціальне використання води

Стаття 256. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Стаття 256-1. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Стаття 257. Подання декларації і строки сплати рентної плати

Стаття 258. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її справлянням

Розділ X. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні (виключено)

Розділ XI. Плата за користування надрами (виключено)

Розділ XII. Податок на майно

Стаття 265. Склад податку на майно

Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Стаття 267. Транспортний податок

Стаття 268. Туристичний збір

Стаття 268-1. Збір за місця для паркування транспортних засобів

Стаття 269. Платники плати за землю

Стаття 270. Об’єкти оподаткування платою за землю

Стаття 271. База оподаткування платою за землю

Стаття 272. Виключена.

Стаття 273. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

Стаття 274. Ставка земельного податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

Стаття 275. Виключена.

Стаття 276. Виключена.

Стаття 277. Ставки земельного податку за земельні ділянки, у тому числі право на які фізичні особи мають як власники земельних часток (паїв), нормативну грошову оцінку яких не проведено

Стаття 278. Виключена.

Стаття 279. Виключена.

Стаття 280. Виключена.

Стаття 281. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Стаття 282. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Стаття 283. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

Стаття 283-1. Особливості визначення земельного податку за земельні ділянки, що перебувають у консервації, або забруднені вибухонебезпечними предметами, або непридатні для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами

Стаття 284. Особливості оподаткування платою за землю

Стаття 285. Податковий період для плати за землю

Стаття 286. Порядок обчислення плати за землю

Стаття 287. Строк сплати плати за землю

Стаття 288. Орендна плата

Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель

Стаття 290. Виключена.

Розділ XIV. Спеціальні податкові режими

Глава 1. Спрощена система оподаткування, облікута звітності

Стаття 291. Загальні положення

Стаття 292. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої — третьої груп

Стаття 292-1. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи

Стаття 293. Ставки єдиного податку

Стаття 294. Податковий (звітний) період

Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

Стаття 297-1. Особливості визначення загального мінімального податкового зобов’язання платників єдиного податку

Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування

Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку

Стаття 300. Відповідальність платника єдиного податку

Глава 2. Фіксований сільськогосподарський податок (виключено)

Глава 3. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками (виключено)

Глава 4. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності (виключено)

Розділ XV. Збір за користування радіочастотним ресурсом України (виключено)

Розділ XVI. Збір за спеціальне використання води (виключено)

Розділ XVII. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (виключено)

Розділ XVIII. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції

Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції

Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток

Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість

Стаття 338. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції

Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства

Розділ XVIII-1. Посадові особи контролюючих органів та їх правовий і соціальний захист

Стаття 341. Служба в контролюючих органах

Стаття 342. Посадові особи контролюючих органів

Стаття 343. Спеціальні звання

Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів

Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб контролюючих органів

Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі контролюючого органу

Стаття 346-1. Оплата праці працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальних органів та державних податкових інспекцій

Стаття 347. Виключено.

Розділ XIX. Прикінцеві положення

Розділ XX. Перехідні положення

Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

Підрозділ 3. Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні, платниками податку — підприємствами суднобудівної промисловості та суб’єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, схвалені відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць»

Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств

Підрозділ 5. Особливості справляння акцизного податку та екологічного податку

Підрозділ 6. Особливості справляння плати за землю

Підрозділ 7. Особливості порядку повернення торгових патентів

Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку

Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів

Підрозділ 9-1. Особливості справляння рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Підрозділ 9-2. Особливості уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу

Підрозділ 9-3. Особливості справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Підрозділ 9-4. Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб

Підрозділ 10. Інші перехідні положення

До змісту номеру