(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

5. Заповнення додатка ІВ до декларації з прибутку

Заповнюємо додаток ІВ на підставі пп. 138.10.6 ПКУ

Як заповнити додаток ІВ «Інші витрати» до Декларації з податку на прибуток?

Для заповнення додатка ІВ керуємося пп. 138.10.6 ПКУ, а також іншими його нормами.

Рядок 06.4.1 «Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року»

Для заповнення цього рядка підприємство мусить мати підтвердження, що неприбуткова організація, якій перераховано кошти, включена до реєстру неприбуткових організацій. Не зайве додати лист із проханням про надання допомоги від отримувача коштів (пп. «а» пп. 138.10.6 ПКУ).

Приклад

У 2011 році сума прибутку підприємства становила 200000 грн, тому не більш ніж 8000 грн у 2012 році можна відобразити у складі податкових витрат, надавши допомогу неприбутковим чи бюджетним організаціям. Тобто якщо, приміром, у лютому підприємство на прохання неприбуткової організації виконало ремонтні роботи на суму на 12000 грн (у т. ч. ПДВ — 2000 грн), то 8000 грн можна віднести до витрат у першому кварталі, а решта 2000 грн будуть витратами лише у бухобліку. Крім того, в наступних звітних періодах 2012 року не вдасться скористатися податковими витратами при пожертві неприбутковим організаціям.

Рядок 06.4.2 «Суми коштів, перераховані роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, передбачені колективними договорами (угодами) відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», у межах 4% оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік з урахуванням положень абзацу «а» підпункту 138.10.6 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України»

Якщо перерахувати кошти бюджетній чи неприбутковій організації з правом на податкові витрати можна лише за наявності прибутку в минулому році, то профспілці можна перерахувати кошти за наявності прибутку навіть чотири роки тому (пп. «б» пп. 138.10.6 ПКУ). Але якщо кошти у розмірі 4% прибутку минулого року витрачено на доброчинність (що буде зазначено у рядку 06.4.1), то кошти, перераховані профспілці, будуть витратами лише у бухобліку.

Рядок 06.4.3 «Суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75% таких осіб цим об'єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року»

До цього рядка підприємства всеукраїнських об'єднань осіб, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75% таких осіб, впишуть кошти, перераховані об'єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (пп. «в» пп. 138.10.6 ПКУ).

Рядок 06.4.4 «Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості»

Резерв сумнівних боргів формується (або уточнюється) на дату балансу (п. 7 П(С)БО 10). Оскільки звітним періодом є календарний рік (а квартальна фінансова звітність — проміжною звітністю), нараховувати РСБ треба на дату балансу, тобто наприкінці звітного року (станом на 31.12.2012 р.).

Підприємство зобов'язане створити РСБ у тих випадках, коли в обліку є сумнівна дебіторська заборгованість.

Не створюється РСБ щодо дебіторської заборгованості: придбаної у складі боргів, призначеної для продажу, а також довгострокової та безнадійної.

Отже, заповнити цей рядок у декларації підприємство зможе у річній звітності за 2012 рік (пп. «г» пп. 138.10.6 ПКУ).

У рядках 06.4.6 та 06.4.7 відображають 10% коштів, перерахованих:

1) на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у т. ч. анімаційних) та аудіовізуальних творів (пп. «е» пп. 138.10.6 ПКУ);

2) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам (пп. «д» пп. 138.10.6 ПКУ).

Рядок 06.4.8 «Витрати платника податку, пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення»

Тут без жодного обмеження щодо сум підприємство відобразить витрати:

1) пов'язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення, які перебувають у його власності;

2) на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг зі збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення та захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод;

3) на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку (пп. «є» пп. 138.10.6 ПКУ).

Але зазначимо, що у разі податкової перевірки фахівці ДПАУ зобов'язані звернутися до органу при Кабміні, чий експертний висновок буде підставою для підтвердження понесених витрат.

Рядок 06.4.9 «Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів»

Якщо підприємство придбаває ліцензію, вартість та строк використання якої не відповідає ознакам ОЗ і яка не підлягає амортизації у складі групи НА, то витрати на отримання такої ліцензії знайдуть відображення у рядку 06.4.9 (пп. «ж» пп. 138.10.6 ПКУ).

Рядок 06.4.10 «Витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації»

Як бачимо, у формі додатка передбачено окремий рядок для відображення витрат на реєстрацію підприємства.

Рядок 06.4.11 «Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку в розрахунку за звітний податковий рік»

Цей рядок заповнить, мабуть, невелика кількість підприємств, які є членами асоціацій роботодавців.

Рядок 06.4.12 «Від'ємне значення курсових різниць згідно зі статтею 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України»

При заповненні цього рядка керуємося пп. 153.1.3 ПКУ та П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» і використовуємо дані субрах. 945 «Втрати від операційної курсової різниці».

Рядок 06.4.13 «Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом України, а також інших обов'язкових платежів, встановлених законодавчими актами»

Згідно зі cт. 9 ПКУ, сюди відносяться витрати з нарахування таких податків та зборів:

1) акцизного;

2) збору за першу реєстрацію транспортного засобу;

3) екологічного;

4) рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

5) рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

6) плати за користування надрами;

7) плати за землю;

8) збору за користування радіочастотним ресурсом України;

9) збору за спеціальне використання води;

10) збору за спеціальне використання лісових ресурсів;

11) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

12) мита.

У бухобліку це рахунок 92 (п. 18 П(С)БО 16).

Рядок 06.4.14 «Відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту «а» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» — «з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів»

Цей рядок заповнюють підприємства, де працівники достроково виходять на пенсію у зв'язку зі шкідливими умовами праці згідно з ч. 3 пп. «в» пп. 138.10.4 ПКУ. Приміром, асфальтобетонний завод у цьому рядку проставить витрати на виплату і доставку пенсії варильнику бітуму.

Рядок 06.4.15 «Плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті»

Як зазначено у поясненні до додатка, цей рядок заповнять сільгосптоваровиробники.

Рядок 06.4.16 «Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України»

До цього рядка включаються, зокрема, такі витрати:

1) витрати у вигляді суми перевищення балансової вартості ОЗ чи НА над продажною вартістю (чи вартістю іншого відчуження);

2) витрати у вигляді суми перевищення первісної вартості невиробничих ОЗ над доходами від продажу (чи іншого відчуження);

3) витрати на ремонт у межах 10% ліміту ОЗ, що не пов'язані прямо з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

4) інші витрати, передбачені ст. 146 ПКУ.

Приклад

Підприємство «А» продає невиробничий об'єкт — акваріум. Первісна вартість акваріума — 3500 грн, здійснено витрати на поточний ремонт — 500 грн. Договірна вартість — 2000 грн, що відповідає рівню звичайних цін.

Оскільки вартість продажу акваріума нижча від його первісної вартості, то у податковому обліку виникнуть витрати. Але сума витрат на ремонт не братиме участі в розрахунку.

Витрати = 3500 грн - 2000 грн = 1500 грн.

Приклад

Підприємство «А» вносить автомобіль, балансова вартість якого 70000 грн, до статутного капіталу підприємства «Б». Підприємство «Б» планує використовувати об'єкт у господарській діяльності протягом періоду, що перевищує 1 рік. Вартість автомобіля, погоджена із засновниками, становить 60000 грн без ПДВ, що відповідає рівню звичайних цін. У такому випадку в податковому обліку підприємства «А» у складі витрат слід відобразити суму 70000 грн - 60000 грн = 10000 грн. Вартість об'єкта треба прирівняти до нуля. Підприємство «Б» включить отриманий автомобіль до групи 5 з мінімальним строком корисного використання 5 років. Амортизація почне нараховуватися починаючи з наступного місяця за місяцем введення об'єкта в експлуатацію.

Рядок 06.4.17 «Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу ІІІ Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням»

До цього рядка впишемо незамортизовану вартість капітальних поліпшень проданої (відчуженої іншим чином) земельної ділянки.

Приклад

Підприємство володіє земельною ділянкою, вартість якої станом на 01.01.2012 р. за даними обліку становить 50000 грн. Вартість поліпшень землі станом на 01.01.2012 р. за даними обліку становить 8000 грн. У першому кварталі 2012 року така земельна ділянка була продана:

1) варіант 1 — за 66000 грн (у т. ч. ПДВ — 11000 грн). У такому разі до складу доходів підприємства за наслідками першого кварталу потрапить сума: 55000 - 50000 = 5000 грн. Крім того, за наслідками першого кварталу слід відобразити у складі витрат суму 8000 грн (вартість поліпшень землі);

2) варіант 2 — за 57600 грн (у т. ч. ПДВ — 9600 грн). У такому разі різниця між продажною вартістю та вартістю земельної ділянки за даними обліку не потрапить до складу витрат підприємства : 48000 грн - 50000 грн = -2000 грн. Але за наслідками першого кварталу можна відобразити у складі витрат суму 8000 грн (вартість поліпшень землі).

Рядок 06.4.18 «Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями»

Нагадаємо, що відповідно до пп. 153.4.3 ПКУ суми процентів за борговими цінними паперами, емітованими платником податку, включаються до складу його витрат у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів (субрах. 952).

Рядок 06.4.19 «Витрати на операції оренди/лізингу»

До цього рядка на підставі пп. 138.12.1 ПКУ впишемо, зокрема, суму орендної плати.

Рядок 06.4.20 «Витрати, понесені при першому відступленні права вимоги відповідно до пункту 153.5 статті 153 розділу ІІІ Податкового кодексу України»

Вписуємо витрати, понесені платником податку — першим кредитором при першому відступленні права вимоги. Вони визначаються:

1) у розмірі договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість;

2) за фінансовими кредитами — у розмірі заборгованості за даними бухгалтерського обліку на дату здійснення такого відступлення відповідно до вимог цього Кодексу;

3) за іншими цивільно-правовими договорами — у розмірі фактичної заборгованості, що відступається.

Рядок 06.4.21 «Витрати, пов'язані з довготривалим (більше 1 року) технологічним циклом виробництва відповідно до пункту 138.2 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України»

Процитуємо норму ПКУ: «У разі якщо платник податку здійснює виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва за умови, що договорами, укладеними на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапної їх здачі, до витрат звітного податкового періоду включаються витрати, пов'язані з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг у цьому періоді».

Можемо припустити, що, оскільки дохід за довгостроковим контрактом визнається розрахунковим шляхом згідно з п. 137.3 ПКУ незалежно від моменту продажу продукції, законодавець передбачив цей рядок відповідно до п. 138.2 ПКУ для того, щоб визначити об'єкт оподаткування. А оскільки ще невідомо, скільки коштів фактично буде витрачено за кожною статтею собівартості довгострокового контракту (це буде відомо після завершення контракту), то наразі немає сенсу передчасно розподіляти цю розрахункову величину витрат за статтями собівартості. Крім того, предмет контракту ще не продано, а витрати визнавати треба. Тож цілком слушно показати цю суму витрат у складі інших витрат. Хоча автори декларації упустили тут можливість розшифрування цих витрат за окремими статтями.

Рядок 06.4.22 «Витрати з винагороди управителю за договорами управління майном»

Цей вид витрат передбачено пп. 153.13.3 ПКУ, яким установлено, що до складу витрат в окремому обліку відносять винагороду управителю майна. Рядок заповнюють підприємства, що передають своє майно у довірче управління.

Рядок 06.4.23 «Суми витрат, отриманих (нарахованих) до реорганізації платником податку, що припинений, та не включених до витрат до дати затвердження передавального акта»

Податковий кодекс України передбачає можливість врахувати витрати, не враховані до реорганізації (наприклад, платник припинив дочірні підприємства, але не всі витрати було враховано, див. п. 153.15 ПКУ).

Рядок 06.4.24 СБ «Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (+, -)»

Цей рядок підприємство відображає за даними додатка СБ «Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості». Таке коригування витрат і слід показати у рядку 06.4.24 додатка ІВ.

Рядок 06.4.25 «Перерахунок витрат у разі зміни суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг) (+, -)»

Назва цього рядка передбачає можливість врахування у складі інших витрат зміни компенсації вартості, причому як у бік збільшення, так і в бік зменшення.

Рядок 06.4.26 «Перерахунок витрат у разі визнання правочину недійсним (+, -)»

Законодавець передбачив і такий рядок у додатку (нагадаємо, що йдеться про правочин, недійсність якого встановлено законом. У цьому разі визнання судом такого правочину недійсним не вимагається).

Рядок 06.4.27 АМ «Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011»

Назва рядка говорить сама за себе. Цифра береться з графи 5 таблиці 1 додатка АМ.

Рядок 06.4.28 «Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам»

Тут ми запишемо всі наші соціальні пакети, які надаються працівникам підприємства. Нагадаємо, що такі витрати підприємство мусить підтвердити колдоговором.

Рядок 06.4.29 «Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя (недержавне пенсійне забезпечення) найманої фізичної особи, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди»

Але законодавець зменшив суму, яку працедавець може перерахувати до недержавного пенсійного фонду, з 25 до 15%, що зазначено в абз. 2 п. 142.2 ПКУ (з урахуванням п. 11 підрозділу ХХ ПКУ).

Рядок 06.4.31 «Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу»

Нагадаємо, що законодавець у пп. 139.1.14 ПКУ обмежив віднесення до податкових витрат вартості інжинірингових послуг, придбаних у нерезидента, обсягом, що не перевищує 5% митної вартості імпортованого обладнання, а додаткові обмеження встановлено пп. 139.1.15 ПКУ.

Рядок 06.4.32 «Нараховані роялті»

Цей рядок заповнять підприємства, які виплачують авторську винагороду за використання авторських прав на будь-які твори літератури, мистецтва, науки, включаючи кінофільми, записи для радіомовлення і телебачення та відеокасети, будь-якого патенту, товарного знака, креслень або моделі, схеми, комп'ютерної програми, секретної формули або процесу, чи за використання або надання права використання промислового, комерційного або наукового обладнання, чи за інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду («ноу-хау»). Якщо роялті сплачено нерезиденту, витрати включаються у межах 4% обсягу реалізації минулого року з урахуванням обмежень, установлених ч. 2 пп. 140.1.2 ПКУ. Зокрема, заборонено включати до складу податкових витрат виплату роялті нерезиденту, який має офшорний статус.

Нагадуємо також, що згідно з пп. 140.1.2 ПКУ не включаються до складу податкових витрат роялті, виплачені:

1) юридичній особі, яка звільнена від сплати податку на прибуток відповідно до ст. 154 ПКУ чи сплачує податок на прибуток за іншою ставкою, ніж 21%;

2) особі, що сплачує податок на прибуток у складі інших податків, крім фізосіб.

Рядок 06.4.33 «Витрати на консалтинг»

Кошти, сплачені вітчизняним спеціалістам, будуть відображені у додатку повністю згідно з пп. «г» пп. 138.10.2 ПКУ, а ось суми, сплачені нерезиденту, обмежуються 4% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за мінусом ПДВ та акцизного податку) за рік, що передує звітному (пп. 139.1.13 ПКУ). Але увага! Не включаються у повному обсязі витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами, у разі якщо особа, на користь якої здійснюються відповідні платежі, є нерезидентом, що має офшорний статус, на підставі абз. 2 пп. 139.1.13 ПКУ.

Приклад

Підприємство «Альфа» у I кварталі 2012 року уклало договір з резидентом Польщі на отримання маркетингових послуг з вивчення ринку збуту у Польщі на суму 100000 дол. Послуги надано у повній сумі у I кварталі, про що свідчать складені акти. Курс на момент надання послуг — 8,0 грн/дол. Послуги оплачені у другому кварталі 2012 року. Загальний обсяг доходу підприємства за минулий рік — 5000000 грн. Отже, 4-відсоткове обмеження становить 200000 грн. Таким чином, підприємство має право віднести до витрат не всю суму маркетингових послуг, а лише 200000 грн (100000 х 8,0 = 800000 грн, що більше 200000 грн). Решта суми витрат на маркетинг — 600000 грн — не може бути відображена у податковому обліку.

Рядок 06.4.34 «Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги»

До цього рядка буде вписано повернуту протягом звітного періоду неплатникові податку на прибуток фінансову допомогу.

Рядок 06.4.36 «Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань»

До цього рядка слід вписати витрати на оплату інтернет-послуг, придбання спеціалізованої літератури, зокрема «Дебету-Кредиту».

Рядок 06.4.37 «85% вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у нерезидентів, що мають офшорний статус»

Нагадаємо, що згідно з п. 161.2 ПКУ витрати платників податку на оплату вартості товарів (робіт, послуг), придбаних від нерезидентів, які мають офшорний статус, включаються до складу їхніх витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг).

Рядок 06.4.38 «Сума витрат на ремонт та поліпшення необоротних активів, що надані в оперативну оренду відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу ІІІ Податкового кодексу України»

У цьому рядку відображається сума витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів ОЗ, наданих в оренду, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року. Такі витрати відображаються у податковому періоді, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені. Такі витрати окремо не виділяються в додатку АМ, тому їх слід взяти за даними бухгалтерського обліку.

Рядок 06.4.39 «Інші витрати господарської діяльності, до яких розділом ІІІ Податкового кодексу України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат»

Важко прокоментувати, які витрати слід вписати до цього рядка. Це будуть витрати, які прямо не прописано в інших рядках цього додатка.

Приклад

Підприємство «Альфа», яке займається будівельними роботами (балансова вартість ОЗ підприємства станом на 01.01.2012 р. становить 3000000 грн), у 2011 році отримало 500000 грн прибутку. У I кварталі підприємство понесло такі витрати, які підлягають відображенню у додатку ІВ:

1) надало допомогу неприбутковій організації у сумі 5000 грн (що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку минулого року);

2) нарахувало амортизацію переданої в оренду техніки — 15000 грн;

3) провело ремонт ОЗ у межах 10% ліміту (поточний ремонт приміщення їдальні) на суму 25000 грн (роботи виконував СПД на загальній системі — неплатник ПДВ);

4) сплатило за договором довгострокового страхування життя 12000 грн (вклалося у 15% ліміт дозволених податкових витрат, див. п. 11 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);

5) оплатило послуги аудиту діяльності за минулий рік 8000 грн юрособі-резиденту-«єдинопоадтнику»-неплатнику ПДВ;

6) повернуло раніше отриману в III кварталі 2011 року від неплатника податку на прибуток фінансову допомогу в розмірі 100000 грн;

7) оплатило передплату «Дебету-Кредиту» за IІ квартал 2012 року в сумі 747,00 грн.

Вищезазначені господарські операції відобразимо у таблиці, заповнення додатка ІВ — у зразку.

Таблиця

Відображення інших витрат операційної діяльності за умовами прикладу в податковому та бухгалтерському обліку

№ з/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
Доходи
Витрати
1.
Надано допомогу неприбутковій організації
977
311
5000,00
5000
2.
Здійснено ремонт їдальні
949
631
25000,00
25000
3.
Оплачено внески за договором довгострокового страхування життя
65
949
311
65
12000,00
12000
4.
Відображено витрати на аудит
92
685
8000,00
8000
5.
Нараховано амортизацію переданої в оренду техніки
949
131
15000,00
15000
6.
Повернуто поворотну фінансову допомогу
685
311
100000,00
100000
7.
Оформлено передплату
685
311
747,00
8.
Адмінвитрати списуються на фінансовий результат
79
92
8000,00
9.
Інші витрати операційної діяльності списуються на фінансовий результат
79
949
52000,00
10.
Інші витрати звичайної діяльності списуються на фінансовий результат
79
977
2000,00

Зразок

Заповнення додатка ІВ «Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати» (витяг)

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

Показники
Код рядка
Сума
1
2
3
Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати (сума рядків 06.4.1 — 06.4.39)
06.4
165000
Суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року
06.4.1
5000
...
...
...
Витрати, визначені відповідно до статті 146 розділу III Податкового кодексу України
06.4.16
25000
Витрати, визначені відповідно до пункту 147.4 статті 147 розділу III Податкового кодексу України по операціях із землею та її капітальним поліпшенням
06.4.17
Витрати за операціями з борговими вимогами та зобов'язаннями
06.4.18
Витрати на операції оренди/лізингу
06.4.19
15000
...
...
...
Амортизація тимчасової податкової різниці, яка виникла за результатами інвентаризації основних засобів станом на 01.04.2011
06.4.27 АМ
Обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам
06.4.28
Сума внесків платника податку на довгострокове страхування життя, довірче управління, недержавне пенсійне забезпечення будь-якого виду, загальний обсяг якої не перевищує 25 відсотків заробітної плати, нарахованої найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі звітні (податкові) періоди
06.4.29
12000
Сума страхового резерву для небанківських фінансових установ
06.4.30
Витрати на придбання послуг (робіт) з інжинірингу, в тому числі:
06.4.31
витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу в обсязі, що не перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом
06.4.31.1
Нараховані роялті, в тому числі:
06.4.32
роялті, нараховані на користь нерезидента в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному
06.4.32.1
Витрати на консалтинг, в тому числі:
06.4.33
8000
витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу в обсязі, що не перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному
06.4.33.1
Сума фактично повернутої поворотної фінансової допомоги
06.4.34
100000
Суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості
06.4.35
Витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, в тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань
06.4.36
...
...
...

«ДК» №16-1/2012

«ДК» №16-1/2012


The remote server returned an error: (404) Not Found.