(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Що таке резерв відпусток
 та чи потрібно його створювати

33.

Чи обов'язково слід створювати резерв на оплату відпусток?

А що на практиці?

Згідно з п. 13 П(С)БО 11 «Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на: виплату відпусток працівникам...». Крім того, згідно з п. 7 П(С)БО 26: «Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, визнаються зобов'язанням через створення забезпечення у звітному періоді».

Саме тому більшість контролюючих органів переконана: створення резерву відпусток є обов'язком юросіб-працедавців (див., зокрема, лист Мінфіну від 09.06.2006 р. №31-34000-20-25/12321).

Водночас звернемо увагу, що фізособам-працедавцям створювати резерв відпусток не обов'язково: адже норми П(С)БО є обов'язковими для виконання тільки тими особами, які зобов'язані вести бухгалтерський облік відповідно до законодавства України. А фізособи до них не належать (ч. 1 ст. 2 Закону про бухоблік).

Для розрахунку резерву відпусток працедавець зобов'язаний скласти графік відпусток на рік і визначити суму річного фонду оплати праці, а також планову суму витрат на оплату відпусток. Розрахунок цих показників робиться, як правило, раз на рік, на самому початку року (хоча чітких правил щодо цього немає, а тому порядок розрахунку таких показників має бути встановлено внутрішнім документом (розпорядженням, наказом) про облікову політику самого підприємства-працедавця).

34.

Як створити резерв для оплати відпусток у бухгалтерському обліку?

А що на практиці?

Згідно з п. 16 П(С)БО 11, сума забезпечення (у тому числі й резерв відпусток) визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу. Отже:

а) розрахунок суми резерву відпусток повинен робитися на дату кожного балансу;

б) сума резерву відпусток на дату балансу повинна дорівнювати сумі очікуваних (запланованих) витрат, пов'язаних з оплатою відпусток, з дати, наступної за датою балансу до кінця поточного звітного року;

в) якщо сума резерву відпусток, створеного раніше, не збігається з сумою очікуваних витрат на оплату відпусток, то така сума резерву має бути відкоригована — у більший або менший бік, залежно від результатів порівняння (див. також п. 18 П(С)БО 11).

П(С)БО 11 не містить конкретного алгоритму розрахунку суми резерву відпусток. Проте згідно з Інструкцією №291 для узагальнення інформації про рух коштів, які резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів та включення їх до витрат поточного періоду, призначено рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів». Облік руху і залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам ведеться на субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток». Згідно з описом субрахунку 471, установленим Інструкцією №291, сума резерву відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці (за рік). Оскільки на субрахунку 471 також узагальнюється інформація про забезпечення витрат на сплату ЄСВ, обчислених із суми такого резерву, то в розрахунку суми резерву повинна брати участь і сума витрат на ЄСВ (хоча вона не входить до фонду оплати праці).

Для наочності зазначене можна виразити формулою:

Рв = ЗПн х Ор : ФОПр ,

де:

Рв — сума резерву відпусток за місяць;

ЗПн — сума нарахованої в місяці зарплати + сума ЄСВ, нарахованого на суму такої зарплати;

Ор — планова сума витрат на оплату відпусток (у тому числі ЄСВ, нарахованого на планову суму відпусткових) за рік1;

ФОПр — планова сума фонду оплати праці + сума ЄСВ, нарахованого на суму такого ФОП за рік.

1 Планова сума відпускних визначається щодо кожного працівника окремо, відповідно до гра- фіка відпусток на підприємстві, тривалості запланованої відпустки та Порядку №100.

Відповідно до п. 23 П(С)БО 16, у бухгалтерському обліку витрати на оплату відпусток включаються до складу елементу «Витрати на оплату праці». Витрати на створення резерву відпусток відображаються у складі витрат операційної діяльності залежно від того, до яких саме витрат належать витрати з оплати праці працівників, щодо яких створюється резерв відпусток. Це можуть бути витрати на виробництво, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати працедавця (див. лист Мінфіну України від 24.05.2007 р. №31-34000-10-10/10654). При цьому, згідно з п. 13 П(С)БО 11, суми створених забезпечень визнаються витратами того періоду, в якому створено забезпечення.

Відповідно до п. 17 П(С)БО 11, створений резерв відпусток повинен використовуватися для погашення тільки тих витрат, для яких його створено.

35.

Чи можна відображати витрати на створення резерву відпусток у складі податкових витрат?

А що на практиці?

Відповідно до норм ПКУ, витрати на оплату відпусток потрапляють до складу податкових за загальним правилом:

1) якщо відпускні нараховані працівникам (а також суми ЄСВ по них), оплата праці яких належить до витрат, що формують собівартість товарів, робіт, послуг, то вони визнаються податковими витратами в тому періоді, в якому визнано доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, у формуванні собівартості яких вони брали участь (п. 138.4 ПКУ);

2) якщо відпускні нараховано працівникам, які належать до адміністративного, збутового та іншого персоналу, то такі витрати відображають в податковому обліку в сумі відпусткових і ЄСВ за фактом надання відпусток (нарахування відпусткових у бухгалтерському обліку (п. 138.5 ПКУ)).

Спецвипуск 05'2013

Спецвипуск 05'2013


The remote server returned an error: (404) Not Found.