(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

ЩО НОВОГО

Зміни до звіту з ЄСВ набрали чинності: коли вперше звітуємо за новою формою?

! Платникам ЄСВ

18 жовтня опублікований та набрав чинності Наказ Мінфіну №813, яким унесено зміни до Порядку складання звіту з ЄСВ та Iнструкції про нарахування ЄСВ.

Нагадаємо, що нещодавно Мінфін Наказом №813 уніс зміни до Порядку складання звіту з ЄСВ та Iнструкції про нарахування ЄСВ. Унаслідок незначних змін подавати звіт з ЄСВ (додаток 4) треба буде за оновленою формою.

Коли потрібно подавати звіт за новою формою? Оскільки Наказ №813 опубліковано вже у жовтні, то вперше відзвітувати з ЄСВ за новою формою роботодавці повинні будуть саме за жовтень 2016 року у листопаді.

Наразі немає відповідних роз'яснень податківців з цього питання.

Наказ Міністерства фінансів України від 07.09.2016 р. №813 чинний з 18.10.2016 р.


Затверджено порядок застосування санкцій за порушення Закону про фінреструктуризацію

! Банкам

Нацбанк затвердив Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення банками вимог Закону України «Про фінансову реструктуризацію».

Це Положення визначає порядок застосування НБУ санкцій до банків за порушення ними вимог вищезазначеного закону.

Санкції застосовуються до банків, які є залученими кредиторами або пов'язаними особами боржника, на підставі пропозицій, отриманих від боржників, а також спостережної ради, секретаріату чи арбітражного комітету, створених відповідно до Закону про реструктуризацію.

Нацбанк приймає рішення про застосування санкції до банку протягом 30 календарних днів із дня отримання від ініціатора повного пакета документів, що підтверджує факт допущеного банком порушення.

За результатами розгляду пропозиції ініціатора та копій документів, що підтверджують факт допущеного банком порушення, пояснень банку та пропозицій секретаріату або арбітражного комітету (за їх наявності) уповноважений структурний підрозділ готує та подає на розгляд Комітету з питань нагляду проект рішення про застосування санкції до банку.

Ненадання банком у встановлений строк пояснень та/або копій підтвердних документів на запит уповноваженого структурного підрозділу не є підставою для неприйняття Комітетом з питань нагляду рішення про застосування до банку відповідної санкції.

Штраф на банк накладається та сплачується ним у національній валюті України.

Постанова НБУ від 13.10.2016 р. №392 чинна з 19.10.2016 р.


Як оподатковуються доходи нерезидентів, які не вважаються роялті

! Покупцям програмного забезпечення

Податківці зазначили: якщо підприємство здійснює платежі, які згідно з правилами бухгалтерського обліку визнаються роялті, а з метою оподаткування податком на прибуток такі платежі не підпадають під визначення роялті, то до таких доходів нерезидента із джерелом походження з України п. 141.4 ПКУ не застосовується.

Проте, відповідно до п. 3.2 ПКУ, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Отже, оскільки міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування мають пріоритет над положеннями ПКУ та містять власні визначення понять та положень, то у разі застосування правил міжнародного договору при виплаті роялті нерезиденту (звільнення від оподаткування або зниження ставки) для визначення поняття роялті застосовуються положення такого міжнародного договору.

Лист Державної фіскальної служби України від 28.09.2016 р. №21036/6/99-99-15-02-02-15


ДФС про заповнення декларації з ПДВ у разі експорту сільгосппродукції

! Сільгоспвиробникам

ДФС у Миколаївській області зазначила, що при вивезенні сільськогосподарських товарів за межі митної території України сільськогосподарське підприємство — виробник таких товарів/послуг має право на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого (нарахованого) постачальникам товарів/послуг, вартість яких включається до складу виробничих факторів. Таке відшкодування здійснюється в загальному порядку.

Суми ПДВ, що були сплачені суб'єктом спеціального режиму оподаткування постачальникам під час придбання товарів/послуг, які брали участь у виробництві вивезеної за межі митної території України сільськогосподарської продукції та включені до складу податкового кредиту, можуть бути перенесені з декларації ПДВ 0121 — 0123 до декларації 0110 шляхом відображення у рядку 14, а можуть бути зараховані до складу податкового кредиту наступного звітного періоду та відображені у рядку 21 декларації 0121 — 0123.

У разі незаповнення рядка 14 декларації 0121 — 0123 у звітному періоді, в якому здійснені експортні операції, вважається, що сума від'ємного значення, що виникла у зв'язку з вивезенням власновиробленої сільськогосподарської продукції за межі митної території України, зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду та у майбутньому не може бути перенесена до рядка 14 декларації 0121 — 0123.

Лист ДФС у Миколаївській області від 06.10.2016 р. №3145/10/14-29-01-10


Порядок засвідчення копії електронної митної декларації

! Суб'єктам ЗЕД

ДФС у м. Києві повідомляє, що за письмовим зверненням осіб, а також у випадках, передбачених законодавством, митний орган (підрозділ митного органу) засвідчує копії оформлених електронних митних декларацій на папері.

Копія електронної МД на папері — це засвідчене посадовою особою митного органу візуальне подання на папері оформленої митним органом електронної МД, відображеної у форматі *.xps.

Засвідчення здійснюється шляхом проставлення посадовою особою митного органу у верхній частині лицьового боку кожного аркуша роздрукованої на папері копії електронної МД відмітки «Копія. Згідно з оригіналом», особистого підпису, ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії та відбитка особистої номерної печатки.

Лист ДФС у м. Києві від 05.10.2016 р. №21664/10/26-15-12-02-14


За незаповнення у формі №1ДФ даних про виплату підприємцю — штраф

! Податковим агентам з ПДФО

Податківці нагадали, що у графі 3а «Сума нарахованого доходу» розрахунку за формою №1ДФ відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів.

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Дохід, нарахований (виплачений) самозайнятій особі, відображається в податковому розрахунку за формою №1ДФ з ознакою доходу «157».

Водночас, якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Неподання, подання з порушенням установлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Лист Державної фіскальної служби України від 21.09.2016 р. №20544/6/99-99-13-01-01-15


Нова форма звіту неприбуткових організацій — у деталях від ДФСУ

! Неприбутковим організаціям

ДФСУ нагадує, що 2 серпня 2016 року набрав чинності Наказ №553, яким затверджено нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

Новий звіт істотно скорочено за рахунок уніфікації його форми, в якій згруповано всі види отриманих доходів неприбуткової організації без виділення доходів за окремими ознаками неприбутковості.

Нова форма звіту, зокрема, передбачає:

— заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації залежно від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

— нове поле для місячного податкового (звітного) періоду;

— поле «Відомості про одночасне подання до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності»;

— відображення у додатку ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД звіту даних митної декларації за ввезеним товаром та показників нецільового використання гуманітарної допомоги.

Звіт подається до контролюючого органу за місцезнаходженням такої неприбуткової організації, відомості про що містяться в ЄДР.

Неприбуткові організації, які не порушували вимог ПКУ, подають звіт за базовий податковий (звітний) період — календарний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

При цьому звіт за звітні податкові періоди, що дорівнюють I кварталу, півріччю, трьом кварталам, подавати не треба.

Фінансова звітність разом зі звітом подається за бажанням неприбуткової організації. У відповідних клітинках поля звіту «Відомості про одночасне подання до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» робиться позначка «+» про подання відповідних форм фінансової звітності.

Лист ДФСУ від 17.10.2016 р. №33649/7/99-99-15-02-01-17


Законодавством не визначено процедуру відмови у прийнятті працівника на роботу

! Роботодавцям

Мінсоцполітики наголошує, що роботодавець при розробленні посадової інструкції у розділі «Загальні положення» (або у разі наявності розділу «Кваліфікаційні вимоги») визначає, зокрема, кваліфікаційні вимоги до працівника, а саме: рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж за фахом, а в окремих випадках і додаткові особливі вимоги, якими передбачається належне виконання завдань та обов'язків, виписаних у посадових інструкціях працівників.

Вимоги до освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів мають відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики цієї посади.

Законодавством про працю не визначено процедури відмови власника або уповноваженого ним органу у прийнятті працівника на роботу.

Водночас, на думку Мінсоцполітики, власник або уповноважений ним орган має право використовувати всі не заборонені законом засоби та способи фіксування відмови у прийнятті на роботу з метою формування доказової бази на випадок виникнення у майбутньому трудових спорів.

Лист Мінсоцполітики від 02.07.2016 р. №352/13/116-16


Прощений борг: з ПДФО чи без нього

! Платникам ПДФО

Державна фіскальна служба розглянула питання щодо оподаткування доходу у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності та повідомила.

У разі якщо кредитор (банк) анулює основну суму боргу, а не суму в розмірі різниці, розрахованої кредитором, то з метою оподаткування сума такого анульованого боргу вважатиметься додатковим благом та включатиметься до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Крім того, зазначений дохід є об'єктом оподаткування військовим збором.

Лист ДФСУ від 07.10.2016 р. №10613/Л/99-99-13-02-03-14


Якщо листок непрацездатності заповнений із порушенням, допомога не надається

! Роботодавцям

ФСС з ТВП наголошує: у разі виявлення листків непрацездатності, заповнених із порушеннями Iнструкції №455 та Iнструкції №532 (наприклад, не зазначено адресу підприємства; помилка в найменуванні підприємства та інші), комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації має прийняти рішення про повернення таких листків непрацездатності застрахованій особі для внесення закладами охорони здоров'я, якими вони були видані, відповідних доповнень та виправлень.

Тільки після цього комісія має прийняти рішення щодо призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за такими листками непрацездатності.

За наявності більш ніж двох виправлень у бланку листка непрацездатності видається його дублікат.

Лист ФСС з ТВП від 19.05.2016 р. №5.1-31-768


ДФС про віднесення сум ПДВ до ПК за «старими» податковими накладними

! Платникам ПДВ

ДФСУ розглянула питання щодо віднесення сум ПДВ до податкового кредиту за податковою накладною, яка складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних у попередніх звітних періодах, та повідомила.

Починаючи з 29.07.2015 р. ПДВ, зазначений у податковій накладній (складеній як до 29.07.2015 р., так і після цієї дати), яка була своєчасно зареєстрована в ЄРПН, може бути включений до складу податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, в якому вона складена, або будь-якого наступного звітного періоду протягом 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.

До набрання чинності Законом №643 податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг та своєчасно зареєстровані в ЄРПН, включалися до податкового кредиту того податкового періоду, на який припадала дата їх складання.

ПДВ, зазначений у податковій накладній (складеній як до 29.07.2015 р., так і після цієї дати), яка була зареєстрована в ЄРПН із порушенням терміну, встановленого п. 201.10 ПКУ або п. 39 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, може бути включена до складу податкового кредиту того податкового періоду, в якому вона зареєстрована в ЄРПН, або будь-якого наступного звітного періоду, але не пізніше 365 календарного дня з дати складання такої податкової накладної.

Лист ДФСУ від 17.10.2016 р. №22385/6/99-95-42-01-15


Про відмову у працевлаштуванні безробітних слід повідомити письмово

! Роботодавцям та працівникам

Мінсоцполітики наголосило, що роботодавець зобов'язаний письмово обґрунтувати відмову у працевлаштуванні безробітних, які скеровані до роботодавця центром зайнятості.

На корінці направлення на працевлаштування, яке центр зайнятості видає безробітному (незалежно від його категорії) для відвідування ним роботодавця, графу «Відповідь про прийняте рішення» заповнює роботодавець, а шукач роботи повертає корінець направлення до центру зайнятості. Роботодавець ставить відмітку біля належної причини відмови у працевлаштуванні.

Крім того, Мінсоцполітики нагадує, що підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік. Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (крім інвалідів), та забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування цієї категорії громадян до державної служби зайнятості.

За невиконання роботодавцем протягом року квоти з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної зарплати, встановленої на момент виявлення порушення.

Лист Мінсоцполітики від 04.05.2016 р. №137/06/186-16


Транзитні кошти за договором транспортного експедирування — не дохід «єдинника»

! Фізособам-підприємцям

ДФС у м. Києві зазначає, що за посередницькі послуги експедитор отримує винагороду від клієнта, яка і є його доходом.

А кошти, що їх одержує фізична особа — підприємець від клієнта для виконання або організації виконання визначених договором послуг, вважаються транзитними, і право власності на такі кошти до фізичної особи — підприємця не переходить.

Тож транзитні кошти, що їх одержує фізична особа — підприємець від клієнта для виконання або організації виконання визначених договором транспортного експедирування послуг, не включаються до обсягу доходу та не впливають на граничний обсяг доходу для платників єдиного податку III групи.

Лист ДФС у м. Києві від 19.09.2016 р. №6086/Ф/26-15-13-02-15

Новини підготувала Світлана ЦАРУК, «Дебет-Кредит»

«ДК» №43 від 24.10.2016

«ДК» №43 від 24.10.2016


The remote server returned an error: (404) Not Found.