ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Вилучення майна зі СК

Засновник-нерезидент (юрособа) хоче повернути обладнання, внесене до СК підприємства 15 років тому. За даними підприємства, залишкова вартість обладнання добігає до нуля. За якою вартістю вилучається майно зі СК і як документально оформити операцію?

Вартість майна

Насамперед наголосимо: нерезидент не виходить із кола засновників, учасник просто вирішив вилучити застаріле майно, вартість якого істотно відрізняється від вартості на момент внесення. Майно, яке бажає повернути особа, належить підприємству, адже підприємство є власником майна, переданого йому засновниками й учасниками як внески. Вартість майна погоджується засновниками і фіксується у статутних документах1.

У періоді повернення (відчуження) вартість майна також погоджується сторонами угоди: між підприємством та засновником. Відповідно до ч. 2 ст. 190 ГКУ та ч. 1 ст. 632 ЦКУ, ціни визначаються суб'єктами господарювання самостійно за згодою сторін. Якщо залишкова вартість обладнання суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу, підприємство має право здійснити переоцінку. Переоцінка проводиться згідно з п. 16 — 21 П(С)БО 7 «Основні засоби». Зверніть увагу: підприємство лише має право на переоцінку, а не зобов'язане її робити!2

Поріг суттєвості

Порогом суттєвості для проведення переоцінки може прийматися величина, що дорівнює 1% чистого прибутку (збитку) підприємства, або величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості.

Пункт 34 Методрекомендації №561

Поріг суттєвості кожне підприємство встановлює для себе самостійно у наказі про облікову політику, тому рішення, за якою вартістю повертатиметься застаріле обладнання, приймається підприємством та погоджується із засновником.

I якщо прийнято рішення оцінити обладнання за даними бухобліку — за нульовою вартістю, СК підприємства у разі повернення майна засновнику не зменшується.

Зауважимо, що на практиці трапляється позиція щодо повернення майна іноземному засновнику за реальною ринковою вартістю. Підґрунтям такої позиції є норма ст. 11 Закону №93/963, де, власне, і згадується про ринкову ціну. Але ця норма працює у разі припинення іноземним інвестором інвестиційної діяльності.

1 Здійснювати незалежну оцінку майна не вимагається. Таку оцінку можна проводити лише за домовленістю сторін (крім підприємств з державною та комунальною часткою власності) — ч. 2 ст. 115 ЦКУ.

2 У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт (п. 16 П(С)БО 7).

3 Закон України від 19.03.96 р. №93/96-ВР «Про режим іноземного інвестування».

Припинення інвестиційної діяльності

У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого зменшення статутного капіталу) без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше не встановлене законодавством або міжнародними договорами України.

Стаття 11 Закону №93/96

Документальне оформлення

Рішення про повернення застарілого обладнання слід оформити документально, зокрема протоколом загальних зборів засновників. У протоколі зазначається причина (підстава) повернення майна.

У разі вилучення майна зі СК підприємства слід внести зміни до статутних документів та звернутися до держреєстратора за проведенням реєстрації змін до установчих документів. У статутних документах потрібно зазначити, що вилучається обладнання за вартістю 0,00 грн. Як наслідок, СК залишається без змін, а в бухобліку підприємства відбувається ліквідація ОЗ.

Забігаючи наперед, зауважимо, що для підприємства така операція є ліквідацією необоротного активу. Відповідно, в обліку підприємства об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом і списується з балансу. Постійно діюча комісія підприємства складає і підписує акти на списання ОЗ.

Типову форму такого акта №ОЗ-3 «Акт списання основних засобів» затверджено наказом Мінстату від 29.12.95 р. №352. Акт складається у двох примірниках, де зазначається сума нарахованого зносу. Перший примірник документа передають до бухгалтерії, другий залишається в особи, відповідальної за зберігання ОЗ. Акти на списання ОЗ, складені комісією, відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження керівництвом.

Облік вибуття ОЗ

Бухгалтерський облік

Об'єкт ОЗ відповідно до п. 33 П(С)БО 7 вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом — залежно від того, як цю операцію буде оформлено. Відповідно, у бухобліку відбувається ліквідація ОЗ.

Вибуття ОЗ відображається проведенням:

— Д-т 131 «Знос основних засобів» К-т 10 «Основні засоби» — сума амортизації;

— Д-т 976 «Списання необоротних активів» К-т 10 «Основні засоби» — за наявності ліквідаційної вартості ОЗ або недоамортизованої частини вартості ОЗ.

Податковий облік

Платники податку на прибуток, які визначають податкові різниці у разі ліквідації ОЗ, повинні звернути увагу на пункти 138.1 та 138.2 ПКУ — фінрезультат:

збільшується на суму бухгалтерської залишкової вартості ОЗ (це сума запису Д-т 976 — К-т 10);

зменшується на суму податкової залишкової вартості ліквідованого ОЗ.

Відповідно до пп. 14.1.191 ПКУ, ліквідація ОЗ є постачанням товару (на початку статті ми наголосили, що вилучення зі СК та передача ОЗ засновнику за залишковою вартістю, яка є нульовою, можна провести як ліквідацію ОЗ). Згідно з абз. 2 п. 189.9 ПКУ, якщо ОЗ не можуть використовуватися за первісним призначенням (у нашому випадку це застаріле обладнання, яке не використовується у госпдіяльності підприємства) і це підтверджено актами на списання ОЗ, податкові зобов'язання з ПДВ не визначаються.

Не слід забувати про наявність підтвердних документів про ліквідацію ОЗ. На практиці податкові органи повідомляють, що підтвердні документи слід подати до декларації з ПДВ за звітний період ліквідації ОЗ (див. ЗIР, підкатегорія 101.7, хоча п. 189.9 ПКУ встановлює вимогу лише документально підтвердити таку операцію, без подання документів у періоді ліквідації).

Повернення застарілого ОЗ нерезиденту-засновнику здійснюватиметься у митному режимі експорту, що потрібно підтвердити МД. Відповідно, ставку ПДВ 0% і цю операцію буде відображено у рядку 2 декларації з ПДВ.

Приклад Засновник-нерезидент (юрособа) бажає повернути собі застаріле обладнання, яке не використовується підприємством. Ліквідаційна вартість обладнання становить 1000,00 грн. Щомісячна сума зносу — 2000,00 грн (умовно). Відображення в обліку див. у таблиці.

Таблиця

Відображення в обліку вилучення майна зі СК


п/н
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Сума, грн Податковий облік
Д-т К-т Збільшення фінрезультату Зменшення фінрезультату
1. Списано знос при ліквідації ОЗ 131 104 2000,00 2000,00 2000,00
2. Списано ліквідаційну вартість ОЗ 976 104 1000,00 1000,00 1000,00

Олена ВОДОП'ЯНОВА, «Дебет-Кредит»

«ДК» №33 від 13.08.2018

«ДК» №33 від 13.08.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.