(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Коментар

До листа Міністерства соціальної політики України від 25.11.2015 р. №692/13/133-15

Як організувати працю надомників

Нещодавно було оприлюднено доволі давній лист Мінсоцполітики від 25.11.2015 р. №692/13/133-15 (див. «ДК» №32/2018), у якому фахівці міністерства розглянули питання організації праці працівників-надомників. Проаналізуємо їх докладніше.

Так звані надомники, тобто працівники, що працюють вдома, мають ті самі права і гарантії, що і решта працівників. Особливості їх праці зумовлені лише місцем, де вони виконують свої трудові обов'язки. I ці особливості роботодавець повинен добре знати.

Нормативна база, яка регулює працю надомників

На сьогодні робота працівників удома регламентується Положенням про умови праці надомників, затвердженим постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 29.09.81 р. №275/17-99 (далі — Положення №275).

Окрім вищезгаданого документа, є міжнародні документи: Женевська Конвенція №177 про надомну працю від 20.06.96 р. та Рекомендації №184 Міжнародної організації праці щодо надомної праці від 20.06.96 р. Щоправда, ці документи не ратифіковані Україною, а отже, не є обов'язковими для виконання, але користуватися ними для встановлення роботодавцем та працівниками правил роботи надомників немає заборон.

Укладення трудового договору з надомником

Згідно з Конвенцією №177, термін «надомна праця» означає роботу, яку особа виконує:

— за місцем її проживання або в інших приміщеннях за її вибором, але не у виробничих приміщеннях роботодавця;

— за винагороду;

— з метою виробництва товарів або послуг, відповідно до вказівок роботодавця.

Визначити місце роботи працівника — це обов'язок роботодавця (ст. 29 КЗпП). Проте треба пам'ятати головне правило: організація трудових процесів в надомних умовах допускається лише для осіб, які мають необхідні житлово-побутові умови. На роботодавця покладено обов'язок оцінити житлово-побутові умови потенційного надомника як з погляду забезпечення його права на охорону праці, так і з погляду дотримання прав і законних інтересів його сусідів.

Зверніть увагу!

Забороняється доручати надомникам виконання тих видів робіт, котрі створюють незручності для проживання сусідів.

Житлово-побутові умови громадян, які виявили бажання працювати вдома, обстежуються адміністрацією підприємства, яке використовує надомну працю, за участі представників комітету профспілки, а в деяких випадках — і представників санітарного та пожежного нагляду (п. 9 та п. 12 Положення №275).

Трудовий договір з надомниками укладається, як правило, у письмовій формі. В цьому договорі викладаються як основні, так і додаткові умови, що визначають взаємні обов'язки сторін. Це своєрідний вид трудового договору про виконання роботи вдома, особистою працею, з матеріалів та з використанням знарядь і засобів праці, виділених підприємством або придбаних його коштом. Прийняття на роботу працівника-надомника оформлюється через видання наказу (розпорядження) роботодавця.

Також слід враховувати, що Конвенція №177 визначає надомника як особу, що виконує роботу за місцем її проживання або в інших приміщеннях за її вибором, але не у виробничих приміщеннях роботодавця. Проте в Положенні №275 такої норми немає — за ним надомниками вважаються особи, які уклали трудовий договір про виконання роботи вдома особистою працею з матеріалів і з використанням знарядь і засобів праці, що виділяються підприємством або придбані за кошти цього підприємства.

Наприклад, вам потрібен працівник, який би виконував роботу за трудовим договором в іншому місті. При цьому виконував роботу вдома — у такий спосіб часто роботодавці намагаються зекономити на оренді або придбанні приміщення, знарядь праці тощо. Але насправді те, що працівник працює вдома, не знімає з роботодавця обов'язку забезпечити його всім необхідним для виконання роботи, по суті, організувати робоче місце вдома. Якщо при виконанні роботи працівник використовує власні знаряддя праці, він матиме право на компенсацію роботодавцем їх зносу (про що докладніше далі).

Якщо можливості організувати роботу працівника в іншій місцевості у нього вдома немає, то роботодавцю доведеться створити йому робоче місце в іншому приміщенні. Для цього треба це приміщення або купувати, або орендувати, те саме слід буде зробити з іншими знаряддями для виконання працівником його обов'язків. А така оренда/придбання приміщення потягне за собою створення відокремленого підрозділу.

Переважне право на укладення трудового договору для роботи вдома надається:

— жінкам, які мають дітей віком до 15 років;

— інвалідам і пенсіонерам (незалежно від виду призначеної пенсії);

— особам, які досягли пенсійного віку, але не одержують пенсію;

— особам зі зниженою працездатністю, яким у встановленому порядку рекомендовано працю в надомних умовах;

— особам, які здійснюють догляд за інвалідами або тривало хворими членами сім'ї, які за станом здоров'я потребують догляду;

— особам, зайнятим на роботах з сезонним характером виробництва (в міжсезонний період), а також навчаються в очних навчальних закладах;

— особам, які з об'єктивних причин не можуть бути зайняті безпосередньо на виробництві в даній місцевості (наприклад, в районах і місцевостях, що мають вільні трудові ресурси).

Забезпечення засобами роботи або компенсація за використання засобів працівника-надомника

Обов'язок роботодавця забезпечити працівника необхідними для роботи засобами зазначено у ст. 29 КЗпП. Це імперативна норма, і вона застосовується при будь-якому режимі роботи.

Пункт 10 Положення №275 наголошує, що адміністрація підприємства надає в безкоштовне користування надомників обладнання, інструменти та пристосування, своєчасно здійснює їх ремонт. Роботодавець також може дозволити надомникам виготовлення виробів для підприємства з власних матеріалів з використанням особистих механізмів та інструментів.

У тих випадках, коли надомник використовує свої інструменти і механізми, йому виплачується за їх знос (амортизацію) компенсація в порядку, встановленому законодавством. Обов'язок сплати такої компенсації передбачений ст. 125 КЗпП. Розмір і порядок виплати такої компенсації, якщо їх не встановлено в централізованому порядку, визначаються роботодавцем за погодженням з працівником. А до власних інструментів і механізмів можна віднести комп'ютери, принтер, модем та меблі, які є власністю працівника і які він використовує під час надомної праці.

За згодою сторін надомнику можуть відшкодовуватися і інші витрати, пов'язані з виконанням для підприємства роботи вдома (електроенергія, вода тощо).

Чи необхідно табелювати надомників та вести облік виконаної ними роботи?

Згідно з п. 14 Положення №275, оплата праці надомників провадиться за відрядними розцінками за фактично виконані роботи або вироблену продукцію, що відповідає встановленим вимогам до її якості. Але на практиці є можливим встановлення надомникам оплати праці і за відпрацьований час. Як і у випадку з іншими працівниками, форму і порядок оплати праці роботодавець і працівник узгоджують при прийнятті на роботу. Результат такої згоди вноситься до трудового договору та наказу (див. зразки 1 та 2).

Зразок 1

Зразок трудового договору, укладеного з надомником

ТРУДОВИЙ ДОГОВIР №7

Волочиськ 27.07.2018

ПАТ «Сучасні технології» (далі — Підприємство), в особі директора Савченка Iвана Iвановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Павлюк Петро Петрович (далі — Працівник) — з другої (далі — Сторони), уклали цей Договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Цей Договір є безстроковим трудовим договором.

1.2. На підставі цього Договору виникають трудові відносини між Працівником і Підприємством.

1.3. Працівника приймають на роботу менеджером зі збуту з виконанням робіт удома особистою працею відповідно до Посадової інструкції менеджера зі збуту, у т. ч. для виконання таких посадових обов'язків:

— організації та координування збутової діяльності Підприємства;

— проведення маркетингових досліджень із вивчення споживчого ринку та його перспектив;

— підготовки пропозицій щодо коригування цін на продукцію, обсягів продажу, вибору каналів збуту, способів і часу виходу на ринок.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим Договором, а Підприємство — виплачувати Працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи вдома, передбачені законодавством, Колективним договором і цим Договором.

2.2. Працівник зобов'язується:

2.2.1. Дотримувати Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів Підприємства.

2.2.2. Сумлінно виконувати свої трудові обов'язки, покладені на нього цим Договором.

2.2.3. Використовувати за призначенням матеріальні цінності, надані Підприємством, для виконання покладених на нього обов'язків, нести матеріальну відповідальність у межах, установлених законодавством.

2.2.4. Підтримувати режим зв'язку з Підприємством в установлений час (згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку).

2.2.5. Повідомити керівника свого структурного підрозділу про тимчасову непрацездатність протягом першого дня непрацездатності за телефоном: (050) 173-9933 або через e-mail: kerivnyk@pidpryemstvo.ua.

2.2.6. Дотримувати встановлених строків (нормативів) виконання окремих завдань.

2.2.7. Дотримувати правил і норм з охорони праці та пожежної безпеки, у т. ч. вживати відповідних запобіжних заходів щодо власної безпеки і здоров'я, а також безпеки і здоров'я інших осіб, які можуть постраждати внаслідок його дій або помилок у роботі, включаючи правильне використання матеріалів, машин, інструментів та іншого обладнання, що надані у його розпорядження.

2.2.8. Виконувати встановлені Підприємством заходи з безпеки і гігієни праці.

2.2.9. Забезпечити вільний доступ посадовим особам, на яких покладено обов'язок контролювати дотримання порядку, яким регулюється надомна праця, у ті частини будинку чи іншого приватного приміщення, де виконується робота.

2.3. Підприємство зобов'язується:

2.3.1. Надавати Працівникові роботу (завдання), обумовлену цим Договором.

2.3.2. Забезпечувати Працівника устаткуванням (персональний комп'ютер, принтер, сканер), документацією та іншими засобами, потрібними для виконання ним посадових обов'язків, а також виділити лінію для роботи в мережі Iнтернет.

2.3.3. Забезпечити, щоб надані Працівникові засоби, інструменти або інше обладнання мали відповідні захисні пристрої, і вжити розумних заходів для забезпечення їх належного технічного обслуговування.

2.3.4. Своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітну плату з урахуванням вимог, передбачених цим Договором.

2.3.5. Компенсувати Працівникові витрати на оплату електроенергії, зв'язку і користування виділеною лінією для виходу в мережу Iнтернет, послуги кур'єра, «комп'ютерної швидкої допомоги» і витратні матеріали (дискети, CD тощо) після надання відповідних документів.

2.3.6. Забезпечити надання Працівникові соціальних гарантій, передбачених законодавством України (надання відпусток, оплата листків непрацездатності тощо).

2.3.7. Iнформувати працівника про всі небезпеки, пов'язані з його роботою, які відомі або мають бути відомі Підприємству; запобіжні заходи, яких треба вжити, і в разі потреби навчити належним чином Працівника цих заходів.

2.3.8. За потреби надати Працівникові безплатно всі потрібні засоби індивідуального захисту.

3. Робоче місце працівника

3.1. Робочим місцем працівника є житлове приміщення, що належить йому на праві власності, розташоване за адресою: м. Волочиськ, вул. Шевченка, буд. 9.

4. Оплата праці

4.1. Підприємство 15 і 30 (31) числа кожного місяця виплачує Працівникові заробітну плату в розмірі 5000 грн, перераховуючи відповідні суми на його зарплатний картковий рахунок в АТ «Ощадбанк».

5. Робочий час і час відпочинку

5.1. Нормальна тривалість робочого тижня Працівника становить 40 год.

5.2. Працівник самостійно визначає режим використання свого робочого часу і часу відпочинку.

5.3. Працівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні та щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці (робота на комп'ютері) тривалістю 3 календарні дні.

6. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів

6.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

6.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, установленому законодавством.

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з 28 липня 2018 року.

8. Iнші умови Договору

8.1. Iнші питання, пов'язані з роботою Працівника, які не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до його Посадової інструкції, а також інших локальних нормативних актів Підприємства.

8.2. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за угодою Сторін у письмовій формі.

8.3. Цей договір складено українською мовою у двох примірниках, які зберігаються по одному у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

8.4. Тощо.

9. Адреси та підписи сторін

ПIДПРИЄМСТВО:

ПРАЦIВНИК:

Зразок 2

Зразок наказу про прийняття на роботу на умовах надомної праці

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РЕАЛ»

НАКАЗ

10.07.2018 Волочиськ №110/к

Про прийняття на роботу Васька О. О.

ВАСЬКА Олексія Олександровича прийняти на роботу диспетчером на телефоні з 11 липня 2018 року з виконанням роботи вдома, із посадовим окладом 5000 грн.

Підстава: трудовий договір від 10.07.2018 №12.

Директор Ляшенко В. I. Ляшенко
З наказом ознайомлений,
інструктаж з охорони праці пройшов
Васько О. О. Васько
11.07.2018  

 

Якщо надомники розподіляють робочий час на власний розсуд і оплата праці провадиться за фактично виконану роботу, табель обліку робочого часу на таких працівників не ведеться. Тобто табелюємо ми лише тих надомників, яким встановлено оплату саме за відпрацьований час (оклад чи тарифна ставка).

Водночас роботодавець зобов'язаний вести облік усіх надомників, яким він надає роботу, та вести реєстраційні листи робочих завдань, доручених надомнику, із зазначенням часу, відведеного для їх виконання; тарифних ставок оплати праці; витрат, пов'язаних з виконанням для підприємства роботи вдома (електроенергія, вода тощо).

Галина КАЗНАЧЕЙ, «Дебет-Кредит»

«ДК» №32 від 06.08.2018

«ДК» №32 від 06.08.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.