ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;

Нова форма декларації про майновий стан

Мінфін наказом від 06.06.2017 р. №556 виклав у новій редакції форму декларації про майновий стан і доходи та Iнструкцію щодо її заповнення. Коротко пройдемося по основних змінах.

Декларація

Нововведеннями деталізовано, хто саме у рядку 3 декларації має можливість наводити серію та номер власного паспорта: така особа має офіційно повідомити про це відповідний контролюючий орган і мати відмітку у паспорті громадянина України у формі книжечки «Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта», або у паспорті громадянина України у формі картки має бути проставлено слово «Відмова». Аналогічні (хоча і менш деталізовані) зміни відбулися і в описі графи 9 декларації.

Iз пп. 5 п. 2 Порядку заповнення декларації вилучено норми щодо того, які операції прирівнюються до продажу інвестактиву. А от порядок заповнення граф рядка 10.4 декларації залишився той самий.

У декларації з'явився новий рядок 10.9.1 (значення якого входять до загального значення відповідних граф рядка 10.9 декларації). У графах 3 — 7 цього рядка наводять значення суми доходу, отриманого у вигляді додаткового блага відповідно до абз. 2 та 3 ч. «д» пп. 164.2.17 ПКУ за кредитом, отриманим на придбання житла (іпотечний кредит), а також суми податку (збору), утриманого (сплаченого) податковим агентом та самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року. Аби розстрочити суму такого податку, потрібно подати до контролюючого органу заяву у довільній формі, що містить фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхідності розстрочення задекларованої суми ПЗ. Така заява подається разом із декларацією на папері, а у графі «Зміст доповнення» зазначається стислий зміст заяви (нова редакція п. 11 розділу III Порядку). У рядку «Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ)» слід поставити позначку «х».

У порядку заповнення графи 15 декларації є згадка про обов'язкові страхові внески до недержавного пенсійного фонду, які сплачуються із заробітної плати. На сьогодні таких внесків законодавством не передбачено. Очевидно, це підготовка до майбутніх законодавчих новацій.

Ф1

При заповненні графи 6 рядка 1 додатка Ф1 пам'ятайте: слід виходити з того, що дохід від продажу інвестактивів розраховується за кожним окремим їх видом з урахуванням курсової різниці (за наявності). А ось у витратах на їх придбання (графа 5 рядка 1 цього додатка) курсові різниці не враховуються.

Ф2

Додаток Ф2 доповнено ще одним розділом. Новий розділ призначено для надання можливості підприємцям відображати амортизаційні нарахування в межах пп. 177.4.6 — 177.4.9 ПКУ. У новій графі 8 розділу I додатка Ф2 зазначається загальна сума амортизаційних витрат. Відповідно, колишня графа 8, у якій наводилася сума чистого оподатковуваного доходу, стала графою 9. I сума, яка в ній зазначається, тепер розраховується з урахуванням амортизаційних витрат: графа 4 — графа 5 — графа 6 — графа 7 — графа 8. Очевидно, найближчим часом графою про амортизаційні відрахування має бути доповнена і книга обліку доходів і витрат, бо декларація має бути заповнена на підставі книги.

Деталізація показника амортизаційних відрахувань наводиться у новому розділі II «Iнформація щодо нарахованої амортизації»:

— у графах 3 — 4 — окремо на початок та на кінець звітного періоду вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів;

— у графі 5 — розрахунок суми амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до підпункту 177.4.9 ПКУ.

Значення граф 5 — 8 розд. I додатка Ф2 мають корелювати зі значеннями відповідних граф Книги обліку доходів і витрат «загальносистемника». У графі 9 має бути зазначена сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за алгоритмом: графа 4 — графа 5 — графа 6 — графа 7 — графа 8.

У розділі III додатка Ф2 підприємці здійснюють розрахунок ПЗ з ПДФО та військового збору. Раніше він мав номер II. Але маємо зміни і в алгоритмі заповнення цього розділу:

рядок 1.1 — розрахована сума ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року: додатне значення графи 9 рядка «Усього» розділу I, помножене на ставку 18%;

рядок 1.2 — сума ПДФО, самостійно нарахована та сплачена платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами поданої декларації (очевидно, мова йде про минулий звітний рік), у тому числі відповідно до абз. 2 пп. 177.11 ПКУ у разі припинення «загальносистемника» протягом звітного (податкового) року;

рядок 1.3 — загальна сума авансових платежів з ПДФО, розрахованих платником податку самостійно згідно з фактичними даними книги «загальносистемника» (мова йде про аванси, сплачені за підсумками I, II та III кварталів) у межах приписів пп. 177.5.1 ПКУ;

рядок 1.4 має містити інформацію про суму надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з пп. 177.5.3 ПКУ. Цей показник заповнюється тільки у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядка 1.1 і рядка 1.3 отримано від'ємне значення, що відображається в абсолютному значенні (без знака «-»);

рядок 1.5 містить показник суми ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету самостійно за результатами річного декларування, розрахованої як різниця між рядком 1.1 та рядком 1.2. Значення рядка 1.5 далі переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації;

рядок 2.1 — загальна розрахункова сума військового збору, яку потрібно сплатити за підсумками річного декларування, обраховується за формулою: додатне значення графи 9 рядка «Усього» розділу I, помножене на ставку 1,5%1;

рядок 2.2 — сума військового збору, самостійно нарахована та сплачена платником за останній звітний період у разі припинення підприємницької діяльності «загальносистемником»;

рядок 2.3 — сума військового збору, що має бути сплачена до бюджету самостійно за результатами річного декларування, розрахована за формулою: рядок 2.1 — рядок 2.2. Значення рядка 2.3 далі має бути перенесено до графи 7 рядка 10.7 декларації.

Припинення підприємницької діяльності

У графі 8 декларації додано ще одну категорію: «особа, яка припинила підприємницьку діяльність протягом звітного року1 датою __.__.___». Цією графою мають право скористатися ті «загальносистемники», що протягом року подають держреєстратору заяву про припинення підприємницької діяльності. Крім позначки «Х» такі платники мають зазначити дату реєстрації припинення підприємницької діяльності, проведеної держреєстратором (перевірити цю дату можна на сайті https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch у розділі «Безкоштовний запит»).

1 Зверніть увагу, в описі ряд. 2.1 йдеться про ПДФО, в той час як логічно, що там має йтися про суму ПЗ з військового збору.

За загальним правилом фізособи-підприємці подають річну податкову декларацію протягом 40 к. д., наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року. От якщо прийнято рішення про припинення, тоді є окремі нюанси. Фізособи, стосовно яких проведено держреєстрацію припинення підприємницької діяльності за їхнім рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, протягом 30 к. д. з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності. Аналогічну норму внесено і до пп. 1 п. 3 розд. IV Iнструкції щодо заповнення декларації.

Останнім базовим податковим (звітним) періодом в такому разі є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. По суті, якщо «загальносистемник» припинив діяльність, про що внесено відомості до держреєстру 21 липня 2017 року, то до 19 серпня 2017 р. він мав би подати звітність за період 01.01.2017 р. — 31.07.2017 р., але оскільки 19 серпня припадає на вихідний день (субота), то звітність слід подати до 18 серпня 2017 р.

Чому крайній строк не переноситься?

На такий висновок нас наштовхує формулювання абз. 2 п. 177.11 ПКУ: «Протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності». Не йдеться про те, щоб подати звітність до якогось конкретного числа, а орієнтир дається саме на конкретний проміжок часу, протягом якого потрібно подати звітність. Тому, на нашу думку, про перенесення граничних строків подання звітності на наступний робочий день після граничного строку не йдеться.

Привертає увагу, що формулювання п. 177.11 ПКУ орієнтує на факт відображення у декларації за останній звітний період роботи «загальносистемника» виключно доходів від ведення підприємницької діяльності! Це словосполучення слід сприймати цілком, а не наголошувати тільки на слові «доходи», бо нас запитують: виходить, що у такій звітності немає місця ні витратам, ні амортизації, ні узгодженню ПЗ з ПДФО до сплати, — тоді яким чином підприємець узгоджуватиме свої ПЗ? Невже треба буде подавати за підсумками року ще одну (річну) декларацію і вже на її основі узгоджувати свої ПЗ у бюджет?! Бо зміст ряд. 1.2 та 2.2 розд. III Ф2 наштовхує саме на такі висновки. Як ми вже побачили, додаток Ф2 доповнено новими рядками 1.2 та 2.2, в яких підприємець має відобразити суму ПДФО та ВЗ, нарахованих та належних до сплаті в бюджет за підсумками останнього звітного періоду підприємця, що припиняє свою діяльність.

Набрання чинності і перше звітування

Нова форма декларації набирає чинності з 31.12.2017 р., тож, очевидно, вперше звітувати за такою формою доведеться вже за підсумками 2017 року.

Ті «загальносистемники», що будуть зніматися з реєстрації протягом 2017 року, мають подати звітність за період з 1 січня 2017 року до дати подання заяви про припинення підприємницької діяльності за формою в редакції наказу Мінфіну від 15.09.2016 р. №821.

Новостворені протягом 2017 року «загальносистемники» та ті колишні «єдиноподатники», що протягом 2017 року стали «загальностемниками», мають звітувати поквартально і також використовувати чинну на сьогодні форму декларації.

Ні, ми ще раз підкреслюємо, що словосполучення «виключно доходи від проведення підприємницької діяльності» слід сприймати цілком! Йдеться про те, що «загальносистемник», який веде підприємницьку діяльність, може отримувати доходи з різних джерел, у тому числі від продажу ЦП тощо. Тому наголошується на факті відображення в декларації «загальносистемником», що прийняв рішення про припинення своєї підприємницької діяльності, виключно доходів та витрат, які безпосередньо пов'язані з його такою діяльністю. Про всі інші доходи та витрати він звітуватиме в межах річного декларування.

Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор

«ДК» №32 від 07.08.2017

«ДК» №32 від 07.08.2017


The remote server returned an error: (404) Not Found.