(044) 391-51-92
ru ua

Есть предложения, замечания или пожелания? Свяжитесь с редакцией!
Мы обязательно ответим.

;
Теги: Відпустки .

Нараховуємо резерв відпусток

Нарахування резервів є одним із обов'язків підприємства1 (п. 7 П(С)БО 26, п. 13 П(С)БО 11).

Для чого створюється резерв відпусток

Суть резерву полягає в тому, що в момент створення забезпечення в обліку відображаються витрати, хоча фактично зменшення активів чи збільшення зобов'язань не відображається. Надалі забезпечення використовується задля відшкодування конкретно тих витрат, для покриття яких воно було створено. Призначення відпусткового резерву полягає в тому, щоб «змазати» всі пікові показники витрат (як мінімальні, так і максимальні), адже дні відпустки напрацьовуються роками, а конкретна відпустка припадає на конкретні дні конкретного звітного періоду.

На які відпустки створюється резерв

Резерв створюється не на будь-яку відпустку. Iз самого визначення забезпечення видно, що резерв створюється тільки на ті відпустки, що підлягають накопиченню (за невикористання яких належиться компенсація): щорічні (основна та додаткові за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, за особливий характер праці) та соціальні відпустки на дітей (тим, хто має дитину або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А групи I). Використання резерву здійснюється саме під ті відпустки, під які створювався резерв.

Хто може не створювати резерву

Окремі категорії госпсуб'єктів можуть не створювати резерву, а визнавати витрати в періоді їх понесення. Юрособи-«єдинники» (3-тя група, юрособи з обсягом доходу не більше 5 млн грн на рік, абз. 3 п. 44.2 ПКУ) та юрособи — суб'єкти мікропідприємництва (дохід за рік не перевищує в еквіваленті 350 тис. євро, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до 700 тис. євро, середня кількість працівників — до 10 осіб (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік2 — мають виконуватися як мінімум два критерії) можуть не створювати резерву (п. 8 П(С)БО 25). Але зверніть увагу: вони можуть прийняти рішення створювати й інвентаризувати резерв — таке їхнє рішення має бути закріплено в наказі про облікову політику.

Підкреслимо, що для звітності за 2017 рік потрібно орієнтуватися на ст. 55 ГКУ, а от із 2018 року слід брати до уваги нововведення щодо класифікації підприємств, запроваджені Законом про бухоблік. Аналізуватися будуть показники на дату складання фінзвітності (наприклад, станом на 31.12.2017 р.) за рік, що передує звітному. Тобто при готуванні звітності за 2018 рік аналізуватися будуть критерії чисельності та обсягу доходу за 2017 рік.

Алгоритм обрахунку резерву

Сума резерву на виплату відпусткових визначається щомісяця загалом по підприємству (без жодної персоніфікації).

Методику нарахування резерву радимо прописати в наказі про облікову політику: це стане у пригоді під час податкових перевірок, коли треба буде пояснювати перевіряльникам окремі складові витрат щодо відпусткових. Крім того, сам обрахунок резерву не зайвим буде оформлювати актом нарахування резерву або бухгалтерською довідкою, які будуть підписані посадовими особами підприємства.

В описі субрахунку 471 є алгоритм визначення резерву як добутку фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, «обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці». Тобто:

Резерв відпусткових = ЗПміс х ПланВитрВідп(річн.) : ФОП(річн.) х 1,223.

Резерв нараховують за аналогією з нарахуванням заробітної плати проведенням Д-т 23, 91, 92, 93, 94 К-т 471. Відпусткові та суми ЄСВ нараховують за рахунок резерву проведеннями Д-т 471 К-т 661, 651.

1 Мінфін у листі від 09.06.2006 р. №31-34000-20-25/12321 вважає норму з нарахування резерву імперативною, а отже, обов'язковою для виконання.

2 До 2017 року включно при ідентифікації суб'єктів мікропідприємництва ми брали інші критерії: 2 млн євро за середньорічним курсом, середня за рік кількість працівників не більше 10 осіб (ч. 3 ст. 55 ГКУ).

3 Показник 1,22 — це сума відпусткових та нарахованого на них ЄСВ 22%. Зверніть увагу: для працівників-інвалідів цей показник становитиме 1,0841 виходячи зі ставки ЄСВ 8,41%.

Наприклад, плановий ФОП на 2018 рік становить 600000 грн, планова сума відпусткових — 150000 грн. За січень 2018 року було нараховано відпусткових — 30000 грн і заробітної плати 55000 грн.

Коефіцієнт резерву відпусток на 2018 рік становить: 150000 : 600000 = 0,25. Коефіцієнт ЄСВ — 1,22 (інвалідів немає). Нараховуємо в січні резерв у сумі: 55000 х 0,25 = 13750 грн. Але фактично за підсумками січня маємо відпусткових 30000 грн, частина із цієї суми списується за рахунок резерву Д-т 471 К-т 661, 651 на 13750 грн, а різниця — одразу на витратні рахунки Д-т 23, 91 — 94 К-т 661, 651 на 30000 - 13750 = 16250 грн. За підсумками року треба інвентаризувати резерв відпусток, проаналізувати залишок забезпечення, обрахувати суму фактичних витрат на оплату відпусток і провести обрахунок вже на підставі фактичних даних. Обраховану за підсумками інвентаризації суму слід порівняти із сальдо К-т 471 станом на 31 грудня. Якщо суми фактичних і планових витрат на відпустки не збігаються, треба збільшити або зменшити нарахований резерв (див. наступний розділ).

Для того щоб коректно розподілити витрати на рахунках 23, 91 — 94, бухгалтери все таки ведуть аналітичні відомості персоніфікованого нарахування резерву відпусток.

Переглядаємо резерв

Норми п. 18 П(С)БО 11 «Зобов'язання» диктують переглядати залишок забезпечення на кожну дату балансу та, за потреби, коригувати (збільшувати або зменшувати).

По суті, якщо розмір резерву на оплату відпусток за результатами інвентаризації є недостатнім, його слід донарахувати проведенням Д-т 23, 91 — 94 К-т 471 (так само як і нарахування резерву). Якщо резерв є більшим, ніж потрібно, то коригування проводиться тими самими проведеннями Д-т 23, 91 — 94 К-т 471, але методом «сторно» (тобто з мінусом).

Другий варіант — включити суму зменшення резерву до складу доходу звітного періоду Д-т 471 К-т 719.

Зазвичай потреби у зменшенні резерву мають місце вкрай рідко.

Відображення у звітності

У формі №1 підприємства залишок резерву знайде своє відображення в рядку 1660 «Поточні забезпечення». Це насправді завжди поточні зобов'язання, бо відпустки, як правило, мають використовуватися до закінчення робочого року (ст. 10 Закону про відпустки).

Малі підприємства в формах №1-м та №1-мс відображають суми забезпечень на оплату відпусток за ряд. 1595 «Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення». А безпосередньо витрати на створення резерву показуються у Звіті про фінрезультати (форми №2, 2-м, 2-мс) у розрізі окремих витрат (К-т 23, 91, 92, 93 та 94) і зменшують оподатковуваний прибуток підприємства.

У розрізі податку на прибуток формування резерву на оплату відпусток, його використання та коригування не призводять до жодних податкових різниць. Відповідно до п. 24 підр. 4 розд. ХХ ПКУ до складу витрат також слід віднести витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, що мають характер оплати праці, які відшкодовано після 1 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до цієї дати згідно з НП(С)БО чи МСФЗ, але тільки за умови, що такі витрати не було враховано у складі витрат до 1 січня 2015 р.

Відповідальність

Найбільшою проблемою може бути те, що податківці будуть піддавати сумніву розмір витрат у конкретному звітному періоді: коли підприємство буде не нараховувати резерв, а відносити виплати відпусткових за фактом використання відпустки — в такому разі податківці засумніваються, і як наслідок — висновок про завищення суми витрат.

Статистика може «образитися» за недостовірно подані дані у межах ст. 186-3 КпАП, і це коштуватиме підприємству від 170 грн до 255 грн (штраф накладає Держстат, ст. 244-3 КпАП). Штраф за ч. 1 п. 164-2 КпАП не повинен лякати, адже його може накласти виключно Держаудитслужба, а для підприємств, що не отримують фінансування з бюджету, цей штраф не є актуальним.

Юлія КЛОВСЬКА, головний редактор

«ДК» №4 від 22.01.2018

«ДК» №4 від 22.01.2018


The remote server returned an error: (404) Not Found.